Aansluiten bij nieuw profiel adviseurs

Erna Knipscheer 2017

Het is geen nieuws dat er door de digitalisering en opkomst van robo-advies veel verandert voor medewerkers bij financiële instellingen en het intermediair. Een groot aantal mensen verliest daardoor zijn baan, terwijl de taakinhoud en werkzaamheden van de achterblijvers om nieuwe lesstof, leermethoden, kwaliteiten en skills vragen.

De eerste millennials worden dit jaar meerderjarig en doen hun opmars in het bedrijfsleven. Dit alles heeft vergaande gevolgen voor de leer- en ontwikkelbehoeften van financieel dienstverleners in de nabije toekomst. Maar er is meer. Als we verder uitzoomen, zien we dat niet alleen de financiële sector maar de gehele maatschappij aan impactvolle veranderingen onderhevig is. Deloitte Consulting, in samenwerking met het World Economic Forum, onderscheidt acht krachten die wereldwijd grote invloed hebben en historische veranderingen veroorzaken die elkaar onderling versterken. Mondiaal zien we verschuivingen van activiteiten en dynamiek tussen en binnen economieën. Nieuwe opkomende bedrijven en technologieën ontwrichten markten en brengen bestaande organisaties ten val. Technologische veranderingen gaan sneller dan ooit en de interconnectiviteit neemt toe. Onze samenleving verandert hierdoor rigoureus; de manier waarop mensen leven en werken, het ontstaan van voorheen niet bestaande risico’s en kansen, de opkomst van andere organisatiemodellen en de beschikbaarheid van data. Neem daarbij de toenemende vergrijzing en klimaatproblemen en we kunnen stellen dat er op dit moment sprake is van een heuse mondiale crisis.

Geld, en daarmee de financiële sector, speelt een centrale rol in onze maatschappij. Door de digitalisering wordt de zelfredzaamheid van klanten groter en is er steeds minder vaak behoefte aan menselijk contact in het Wft-dienstverleningstraject. Als het gaat om advies over financiële zaken, houden mensen behoefte aan persoonlijk contact, maar dit zal veelal een andere invulling of toepassing krijgen. Ook het inhoudelijk klantadvies voor verzekeren, beleggen, financieren en vermogensopbouw wijzigt, doordat een vernieuwde maatschappij nu eenmaal nieuwe risico’s, kansen, kosten en rendementen met zich meebrengt. En wat vandaag nog actueel is, kan morgen totaal achterhaald zijn.

In het hart geraakt

Het is niet vreemd dat veel mensen in deze chaos een emotionele, spirituele of psychische crisis doorleven. Dit treft financieel dienstverleners in de privésfeer, evenals hun zakelijke en particuliere klanten. De mensheid gaat collectief over van een kennistijdperk naar een tijdperk van wijsheid. Genieten en ervaren wordt belangrijker dan bezitten. Het gevarieerde scala aan informatie via internet, dat kosteloos of tegen een zeer laag tarief beschikbaar komt en steeds preciezer afgestemd kan worden op de behoeften van de gebruiker, geeft individuen meer vrijheid en onafhankelijkheid van hun omgeving. Door technologische ontwikkelingen zal de parate kennis bij financieel dienstverleners daarom een geringere rol gaan spelen. De hoeveelheid kennis die gemanaged moet worden, wordt daarentegen omvangrijker. Omdat steeds meer informatie, waaronder ook professionele opleidingen, gratis of heel voordelig via het internet beschikbaar komt, zullen opleiders er meer dan ooit voor moeten zorgen dat zij van toegevoegde waarde blijven.

Er gebeurt dus nogal wat om ons heen dat de financiële sector in het hart raakt. Het bestaande referentiekader lijkt collectief op te lossen of is inmiddels verdwenen. Kunt en durft u op dit moment een toekomstbestendig gefundeerd financieel of assurantieadvies te geven of hiervoor een gedegen opleiding te realiseren, terwijl er zoveel gaande en onzeker is?

Toekomstproof

Welke opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden hebben financieel dienstverleners nodig om toekomstproof te blijven? Zijn dat de huidige kant-en-klare opleidingen? Of gaan we mensen individueel empoweren en voorzien van benodigde informatiebronnen en tools zodat zij zichzelf doorlopend op maat kunnen ontwikkelen, flexibel zijn en kunnen leren vanuit persoonlijke behoeften en intrinsieke motivatie? Dit is voor millennials de gewoonste zaak van de wereld. Het is dus slechts een kwestie van tijd voordat deze leerwijze gemeengoed wordt in het bedrijfsleven.

Voldoet de huidige opzet van Wft-diplomering qua vakinhoud, toetstermen en de manier waarop kennis wordt getoetst aan de eisen van de nieuwe tijd? Of is het toch beter terug te gaan naar een eenmalig te behalen initieel kennisinhoudelijk vakdiploma en vervolgens gebruik te maken van technologieën die de financieel dienstverlener op het juiste moment voorzien van actuele informatie en tools om een professioneel, passend en actueel financieel advies te construeren? Een bijkomend voordeel van ICT-toepassingen is, dat het hierdoor ook mogelijk wordt om financiële dienstverlening in een veel breder perspectief te plaatsen dan uitsluitend de financiële, fiscale en juridische situatie van de klant.

Echte kwaliteitswinst valt er te behalen op het gebied van permanente educatie met betrekking tot de (inter-) menselijke en cross-culturele vaardigheden voor financieel dienstverleners. Helaas ontbreken bijvoorbeeld communicatie- en gedragswetenschappen grotendeels in het verplichte wettelijke opleidingskader. Opleiders bieden het wel aan, maar er is relatief weinig belangstelling voor. Eigenlijk is dat vreemd, want uitsluitend de financieel dienstverlener met gevoel voor menselijke toegevoegde waarde en technologische ontwikkelingen behoudt in de zeer nabije toekomst bestaansrecht in de sector.

Opleidingsbehoeften

Als opleiders in de financiële branche staan we voor de uitdaging om in de steeds krapper wordende markt opleidingen en methoden te ontwikkelen die aansluiten bij het nieuwe beroepsprofiel voor de financieel dienstverlener. Werkwijzen als scrum (agile), flexibele manieren om werkende producten te maken in korte sprints, zijn daarbij onontbeerlijk. Om snel te kunnen schakelen en tot resultaten te komen, zullen mensen uit verschillende vakgebieden moeten samenwerken; kennis, informatie, ervaring en kwaliteiten met elkaar delen. Er is simpelweg geen tijd om zelf alles tot in detail uit te zoeken, omdat het opleidingsvraagstuk dan alweer door de tijd is ingehaald. We moeten het oude loslaten, durven te experimenteren, effectief omgaan met feedback, continu blijven verbeteren en openstaan voor nieuwe benaderwijzen. De tijd waarin financieel dienstverleners op opleidingsniveau worden gepamperd, loopt ten einde. Zij worden steeds meer zelf verantwoordelijk gehouden voor hun leerproces en beschikken over persoonlijke budgetten. De opleider die op creatieve en inspirerende wijze kan inspelen op hun individuele ontwikkelingsbehoeften en het leren vanuit meervoudige intelligentie, biedt de broodnodige stimulans aan kwalitatief hoogwaardige educatie voor de financiële sector.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over