Adviesalerts! bij de Zorg- en Verzuimverzekering

Dansende menigte Adviesalerts 2021

(Uit katern Zorg en Verzuim in VVP 4-2021) Wat speelt er bij de zorg-en verzuimverzekering? U leest het in deze Adviesalerts!

De zorg kraakte in haar voegen door corona. Maar gaat dit uiteindelijk ook echt gevolgen hebben voor de zorgverzekering en dan met name hoogte van premie en eigen risico? Waarschijnlijk wordt dat zelfs dit jaar nog niet duidelijk. Nog los van de vraag of corona werkelijk (helemaal) bedwongen is, zal het nog wel even duren voordat de eindafrekening is opgemaakt. Ondertussen is er ook nog een nieuw kabinet en hoe kijkt dat aan tegen de zorgverzekering? Het stelsel zal allicht niet veranderen, maar hoe gaat het verder met het eigen risico (ook in 2022 bevroren op 385 euro)? En ziet het nieuwe kabinet toch nog af van het door de vorige regering geplande schrappen per 2023 van de resterende premiekorting (vijf procent) voor zorgcollectiviteiten? Waarschijnlijk niet, ook omdat de gemiddelde individuele verzekering in 2021 voor het tweede jaar op rij goedkoper is dan een collectieve verzekering. Als alle zorgcollectiviteiten echt goede zorginhoudelijke afspraken kenden, zal de appels en peren vergelijkende politiek redeneren, zou dat eigenlijk niet moeten kunnen. Sowieso hebben zorgverzekeraars nooit de sigaaruit-eigen-doos-zweem rond de premie van zorgcollectiviteiten weten weg te nemen. Hopelijk betekent het helemaal verbieden van de collectiviteitskorting niet het einde van collectiviteiten als zodanig, omdat zorginhoudelijke afspraken binnen zo’n verband wel degelijk iets kunnen toevoegen.

‘Vraag naar zekerheid groeit’

De grootste trend bij de zorgverzekering is dat het aantal overstappers - van de ene naar de andere risicodrager - al sinds jaar en dag blijft hangen rond de zes tot zeven procent. Het idee bij de start in 2006 van het huidige stelsel dat verzekerden hun zorgverzekeraar jaarlijks afrekenen op prijs en kwaliteit en zo de maatschappijen scherp houden, is een illusie gebleken. Volgens Vektis is “66 procent van alle verzekerden in Nederland is in de afgelopen zeven jaar (2014-2021) niet overgestapt.” Slechts 1,5 procent switchte in dit tijdvak vier keer of vaker. Overstappen houdt vaak verband met de premie. Het Nivel: “Net als voorgaande jaren is in 2021 ontevredenheid over de hoogte van de totale premie de meest genoemde reden onder overstappers om te wisselen van zorgverzekeraar.”

Zorgeloos verzekerd

De klant kiest dus liever voor stabiliteit dan voortdurend de vingers aan premie- en voorwaardenpols houden. In 2021 lijkt daar – al dan niet ingegeven door de coronasituatie – nog iets meer behoefte aan zekerheid bijgekomen, Vektis: “Voor het eerst in jaren kozen meer verzekerden voor een aanvullende verzekering: 84,9 procent ten opzichte van 83,2 procent in 2020. Het percentage verzekerden met een vrijwillig eigen risico nam voor het eerst in jaren licht af: van 13,3 naar 13,1 procent. Ook het percentage verzekerden dat kiest voor het maximale vrijwillig eigen risico daalde: 9,9 procent van alle verzekerden maakt deze keuze.” Voor een zorgverzekeringscampagne dit jaar, zou het motto ‘Zorgeloos verzekerd’ dus absoluut passend zijn.

Het meest gekozen polistype basisverzekering (77 procent, was 76 procent) blijft de naturapolis. Vijftien procent (was achttien procent) koos dit jaar voor een restitutiepolis, acht procent (2020: zes procent) opteerde voor een combinatiepolis. Er was op het moment van schrijven van dit artikel nog geen marktaandeel budgetpolissen bekend (een budgetpolis of polis met beperkende voorwaarden is een uitgeklede variant van de naturapolis). In 2020 nam het percentage verzekerden met een budgetpolis voor het eerst af, van 14,1 naar 13,1 procent, aldus de Nza.

Hoogste percentage sinds 2003

Volgens het CBS is het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid in 2020 gestegen tot 4,7 procent, het hoogste percentage sinds 2003. Ruim twee procent van de werknemers geeft aan te hebben verzuimd met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus. De invloed van corona op het verzuimcijfer is echter vooral indirect; in 2020 nam de werkdruk in de gezondheidszorg door corona nog verder toe, met als gevolg meer ziekmeldingen. Vooral in de verpleeg-en verzorgingstehuizen werd er veel verzuimd vanwege ziekte: 7,7 procent, tegen 6,8 procent in 2019.

Het maakt het belang om overal aan verzuimbeheersing te blijven doen er niet minder om. Bijvoorbeeld met behulp van de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Zo’n (verplichte) RI&E ontbreekt nog veel te vaak. Misschien komt er een doorbraak nadat MKB-Nederland in juni een stappenplan live heeft gezet voor branches die hun eigen RI&E-dienstverlening aan ondernemers willen starten of verder verbeteren.

In 2017 werd de nieuwe arbowet van kracht. De evaluatie van de wet is positief uitgevallen. Uit de evaluatie blijkt wel onder meer dat “de bedrijfsartsen een aantal aandachts- en verbeterpunten zien in de naleving van het basiscontract zoals het meer bekendmaken van de essentie en doelen van het basiscontract bij de werkgevers, het geven van meer voorlichting richting werknemers over rechten en mogelijkheden en meer toezicht en handhaving van de naleving van de wet”. Inmiddels ligt er een hoofdlijnennota Arbovisie 2040. Een van de zeven hoofdlijnen daarin is meer focus op preventie.

Niet ter discussie

De MKB verzuim-ontzorgverzekering kan sinds 1 januari 2020 worden afgesloten en het lijkt erop dat tot nu toe vooral startende werkgevers die nog geen verzekering hadden, zijn ingestapt. Veel bedrijven en organisaties hadden vanwege de coronasituatie echter wel iets anders aan hun hoofd. Dus hoe de marktacceptatie uiteindelijk echt gaat zijn, moet nog blijken.

De MKB verzuim-ontzorgverzekering kwam er als ‘goedmakertje’ voor het handhaven van de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar (Rutte III wilde deze plicht aanvankelijk terugbrengen naar een jaar voor kleine werkgevers). In een recent ontwerpadvies doet de SER onder meer voorstellen om verantwoordelijkheden voor werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte binnen de bestaande duur van twee jaar anders in te richten. De mogelijkheid wordt geïntroduceerd om de verantwoordelijkheid voor re-integratie van werknemers die echt niet meer in de eigen organisatie kunnen terugkeren, over te dragen naar een verzuimverzekeraar. Maar de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar staat wat de SER betreft niet ter discussie.

Reactie toevoegen

 
NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...

WTW: "Groeiend personeelsverzuim leidt tot hogere bedrijfskosten"

WTW: "Groeiend personeelsverzuim leidt tot hogere bedrijfskosten"

van de Nederlandse werkgevers heeft 41 procent het afgelopen jaar te maken gehad met een toename van het ziekteverzuim onder werknemers. Aldus de 2023 Absence Management...

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

6,5 procent van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit...

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

De stelling van de Consumentenbond dat een omzetplafond automatisch leidt tot een patiëntenstop en het niet leveren van zorg is volgens Zorgverzekeraars Nederland...

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

De afgelopen twee weken zijn er flink wat contracten afgesloten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Geld.nl. “Op...

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

Als men een aanvullende zorgverzekering voor tandartskosten afsluit, betaalt men vaak veel premie in verhouding tot wat men vergoed krijgt. Dat blijkt uit onderzoek...

Ommekeer ten goede bij ziekteverzuim

Ommekeer ten goede bij ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder werknemers was in het derde kwartaal van 2023 4,8 procent. Net als in de eerste twee kwartalen van dit jaar was het verzuim lager dan een...

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Van de mensen die naar een zorgverlener gaan waarmee hun zorgverzekeraar geen contract heeft, is bijna 40 procent van tevoren niet op de hoogte van de financiële...

Minister: geen interventies bij contractering

Minister: geen interventies bij contractering

Minister Kuipers zegt geen brede signalen te hebben die erop duiden dat de zorgcontractering met het oog op 2024 moeizaam verloopt. De minister: "Ik wil waken voor...

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

De stijging van de premie van de zorgverzekering in combinatie met de daling van de zorgtoeslag raakt vooral de meest zorgbehoevenden hard. Aldus Poliswijzer, dat...