Adviseur moet stilstaan bij inlooprisico

section1_page60_article49_1.jpg

Tot medio 1980 was de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gebaseerd op een act committed dekking. Dit hield in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde was gedekt wanneer de oorzaak van de schade lag binnen de verzekeringsperiode. Hiermee werd een volledig uitlooprisico geboden. Dit systeem werd voor verzekeraars onhoudbaar, omdat er jaren na het beëindigen van de polis nog steeds claims werden ingediend.

Verzekeraars besloten vervolgens om over te stappen op het loss occurance systeem. De aansprakelijkheid van verzekerde was gedekt wanneer de oorzaak van de schade ontstond binnen de verzekeringsperiode. Hiermee werd het uitlooprisico weliswaar beperkt, maar door claims die zich pas jaren later openbaarden, konden verzekeraars nog steeds na het eindigen van de polis worden aangesproken. In de jaren negentig zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars daarom overgegaan op claims made dekkingen. Deze dekking houdt in dat de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor de door hem geleden schade. Wanneer de schade is ontstaan, is niet meer relevant, want de claims made polis kent geen enkele vorm van uitloopdekking.

Omstandighedendekking

Veel aansprakelijkheidsverzekeraars bieden toch de mogelijkheid om het uitlooprisico (beperkt) mee te verzekeren. Wanneer zich tijdens de looptijd van een verzekering een omstandigheid voordoet die kan leiden tot een aansprakelijkheidsstelling, dan mag hij dit aan de verzekeraar melden. Na deze melding mag hij een beroep doen op zijn verzekering wanneer de claim tegen hem wordt ingediend nadat de verzekering is beëindigd en de verzekeraar heeft aangegeven dat uitlooprisico meeverzekerd kan worden.

Onder ‘omstandigheden’ worden feiten verstaan waarover verzekerde concreet kan meedelen van wie de aanspraak kan worden verwacht, om welk handelen of nalaten het gaat en welke maatregelen de verzekerde heeft genomen om de aanspraak te voorkomen of beperken.

Voorrisico niet meeverzekerd

Naast het uitlooprisico, kennen we ook het zogeheten inlooprisico. Dit inlooprisico wordt ook wel voorrisico genoemd. Het is voor veel verzekeraars gebruikelijk om in de voorwaarden van een claims made polis onder de aanduiding ‘voorrisico’ de volgende bepaling op te nemen: aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd.

De praktijk leert dat de meeste aansprakelijkheidsverzekeraars bij het aangaan van een nieuwe verzekering het voorrisico niet meeverzekeren. Wanneer de verzekeringsnemer hier bewust voor kiest, is hier natuurlijk niets op tegen. Echter, het komt nog vaak voor dat de verzekeringsnemer over het belang van dit risico niet voldoende is geïnformeerd door zijn verzekeringsadviseur schade zakelijk.

Belangrijke adviestaak

Bij iedere nieuwe aanvraag dient expliciet te worden stilgestaan bij het inlooprisico van de verzekeringsnemer. Goede voorlichting over nut en noodzaak van het meeverzekeren van het inlooprisico, is van essentieel belang. Wat dit onderwerp betreft, is er een belangrijke adviestaak weggelegd voor de verzekeringsadviseur. De verzekeraar heeft daarbij een ondersteunende taak.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Oversluiten naar hogere rente. Toch boeterente!

Oversluiten naar hogere rente. Toch boeterente!

In deze klacht heeft de consument in 2015 een hypotheek afgesloten die bestaat uit zeven leningdelen. Vijf leningdelen worden tegen 2,5 procent afgesloten en twee...

Juridisch klopt het, maar toch…

Juridisch klopt het, maar toch…

STUDENTENVERZEKERING – Soms vraag je je af of een verzekeraar eigenlijk wel moet willen dat het tot een zaak bij Kifid komt. In het onderhavige geval krijgt...

Wanneer is er sprake van advies?

Wanneer is er sprake van advies?

HYPOTHEKEN – Wanneer kan van een uiting van een aanbieder of financieel advieskantoor gesteld worden dat dit een “advies” is? Dit antwoord is...

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

HYPOTHEKEN – Sinds enige jaren staat de Belastingdienst toe dat de hypotheekrente tot maximaal zes maanden vooruitbetaald wordt. In 2016 heeft de Geschillencommissie...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

INKOMEN – Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren om zich toch ziek te melden...