Adviseurs willen adviseren over duurzaamheid

Fred de Jong

(Onderzoeker Fred de Jong in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Financieel adviseurs vinden duurzaamheid een belangrijk thema en zij verwachten dat het de komende jaren ook een belangrijk thema blijft. Veel financieel adviseurs zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met duurzaamheid, maar de praktijk leert dat het in gesprekken met klanten nog lang niet altijd wordt meegenomen. Dat blijkt uit onderzoek onder 178 adviseurs dat is uitgevoerd door de HAN University of Applied Sciences.

Binnen de wetenschap zijn er steeds meer stromingen die aangeven dat bedrijven zonder maatschappelijke impact op den duur geen bestaansrecht meer hebben. Dat geldt ook voor de financieel adviseur. Waar in het verleden het businessmodel vooral gericht was op de verkoop van producten en het creëren van financiële waarde, is een verschuiving noodzakelijk naar waardedreven advisering waarbij ook maatschappelijke waarde wordt gecreëerd. Organisaties zonder ‘purpose’ zullen verdwijnen. ‘Purpose’ is veel meer dan een modewoord, het is een licence to do business . Bedrijven die nog talent willen aantrekken, financiering willen verkrijgen, etcetera, zullen moeten aantonen dat ze een bestaansreden hebben die bijdraagt aan een betere wereld. Uit onze enquête blijkt dat de meeste adviseurs het belang van duurzaamheid ook in zien. Voor bijna de helft van de adviseurs is dat vanuit intrinsieke motivatie. Maar ook bedrijfseconomische motieven spelen een rol om duurzaamheid in de adviespraktijk op te nemen. Financieel adviseurs hebben een speciale positie als het gaat om duurzaamheid. Vanuit hun rol kunnen zij hun klanten faciliteren in het verduurzamen. Doordat financieel adviseurs dagelijks duizenden klanten adviseren, kunnen zij in potentie enorm veel impact genereren als zij met die klanten in gesprek gaan over verduurzaming.

De respondenten maakten de volgende zin Adviseren over duurzaamheid is voor mijn adviespraktijk belangrijk, omdat… als volgt af:

– 49 procent: … ik dat zelf belangrijk vind (ik ben intrinsiek gemotiveerd)

– 24 procent: … mijn klanten dat van mij verwachten/ eisen (het is bedrijfseconomisch noodzakelijk)

– 9 procent: … ik vind duurzaamheid helemaal niet belangrijk voor mijn adviespraktijk

– 9 procent: …anders, namelijk.

– 8 procent: … de wetgever/overheid dit van mij eist (er is politieke druk)

– 1 procent: … ik kan er geld mee verdienden

Hoewel negen procent van de respondenten duurzaamheid niet belangrijk vindt voor de adviespraktijk, is het grootste deel van de adviseurs wel intrinsiek gemotiveerd om te adviseren over duurzaamheid. Ook de bedrijfseconomische noodzaak om te adviseren over duurzaamheid speelt bij 24 procent van de respondenten een rol. Omdat klanten verwachten dat hun financieel adviseur ook over duurzaamheid adviseert. Maar de belangrijkste motivatie van de respondenten is over het algemeen de intrinsieke motivatie. Omdat financieel adviseurs zelf duurzaamheid een belangrijk thema vinden, is de stap kleiner om het ook in de advisering aan klanten bespreekbaar te maken als ze daartoe voldoende geëquipeerd zijn.

Ondersteuning gevraagd

Financieel adviseurs geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning om duurzaamheid in de advisering op te kunnen nemen. De gewenste ondersteuning die financieel adviseurs nodig hebben, is gericht aan de overheid, aan brancheorganisaties en aan opleidingsinstituten. Zo is er behoefte aan concreet en eenduidig beleid vanuit de overheid met betrekking tot verduurzamingsmaatregelen die adviseurs in hun adviezen kunnen betrekken. Verder verwachten adviseurs van hun brancheorganisaties dat zij lobbyen voor meer instrumenten om verduurzaming in de adviespraktijk te betrekken en willen ze ondersteuning met opleidingen en kennis op het gebied van duurzaamheid. Daarbij kunnen de opleidingsinstituten ook een rol spelen.

Duurzaamheid wordt door financieel adviseurs primair gezien als een ecologisch onderwerp. Omdat de maatschappelijke beweging is om duurzaamheid breder te beschouwen dan alleen de klimaat gerelateerde onderwerpen, ligt er een belangrijke uitdaging voor brancheorganisaties om de leden daarin mee te nemen.

Begrippen als brede welvaart en de sustainable development goals bieden goede handvatten om duurzaamheid in brede zin op te pakken. Dat vraagt om een specifieke missie en visie van adviseurs en hun brancheorganisaties op deze thema’s.

In gesprek met klanten

Uit het onderzoek blijkt dat al veel adviseurs duurzaamheid met hun klanten bespreken. Bij particuliere klanten iets vaker dan bij het mkb. Maar de conclusie is ook dat een ongeveer even zo grote groep adviseurs dit nog niet of nauwelijks doet.

Hoe vaak komt duurzaamheid bij uw advisering aan klanten ter sprake?

Dit gebeurt in 60 procent bij particuliere klanten en 50 procent bij mkb-klanten.

Een eerste belangrijke stap is om bij adviseurs meer bewustzijn te creëren over het belang van het thema duurzaamheid voor de toekomst van hun adviespraktijk. Niet alleen is het een thema dat leeft bij steeds meer klanten van adviseurs, zowel particulieren als zakelijke klanten. Ook biedt het thema duurzaamheid, juist doordat het niet alleen maar gaat over klimaateffecten, kansen voor de financieel adviseur om meer te adviseren en daarmee ook het eigen businessmodel te helpen.

Het thema duurzaamheid heeft directe verbanden met onderwerpen als circulaire economie, brede welvaart en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met name de eerste twee begrippen zijn nog relatief onbekend bij financieel adviseurs. Terwijl de overheid daarvoor wel concrete ambities heeft geformuleerd. Voor financieel adviseurs is het van belang om het thema duurzaamheid in perspectief te kunnen plaatsen met de maatschappelijke tendens naar een circulaire economie en het sturen op brede welvaart. Daarbij kunnen brancheorganisaties een centrale rol spelen door te infomeren, te stimuleren en door op te leiden.

Meer actie nodig

Dit onderzoek is een eerste stap om zicht te krijgen hoe financieel adviseurs in het thema duurzaamheid op dit moment staan. Financieel adviseurs kunnen een grote rol spelen bij het halen van de duurzaamheidsdoelen, als zij daartoe voldoende kennis ontwikkelen en er voldoende instrumenten zijn om actief over verduurzaming te adviseren.

Duurzaamheid gaat de komende jaren, zoals financieel adviseurs zelf ook aangeven, een belangrijk thema zijn. Omdat het thema, niet alleen bij financieel adviseurs, nog volop in ontwikkeling is, ligt daar een taak voor brancheorganisaties, de overheid en ook het onderwijs. De belangrijkste eerste stappen die kunnen worden gezet om financieel adviseurs hierin te helpen zijn:

‘‘Purpose’ is veel meer dan een modewoord, het is een licence to do business’

– creëren van bewustwording van het belang van duurzaamheid voor financieel adviseurs en hun klanten;

– ontwikkelen van meer (financiële / fiscale) instrumenten om verduurzaming te bevorderen;

– kennis ontwikkelen over duurzaamheid in brede zin;

– onderzoek doen naar de manier waarop adviseurs in de praktijk duurzaamheid in het advies bij klanten meer kunnen opnemen.

Financieel advieswiel

Naast een enquête onder adviseurs, doet de HAN meer onderzoek naar de rol en impact van financieel adviseurs op het thema duurzaamheid. Zo worden instrumenten ontwikkeld om adviseurs te helpen om duurzaamheid niet alleen als milieuvraagstuk te benaderen, maar ook in het advies aandacht te geven aan andere waardesoorten zoals sociale waarde. Daarom is het Financieel Advieswiel ontwikkeld.

Met behulp van dit model wordt invulling gegeven aan concrete manieren en middelen voor financieel en fiscaal adviseurs om meervoudige waarde te creëren voor hun klanten. Het model sluit aan bij de focus van de HAN (Slim, Schoon en Sociaal) en de visie van MKBNederland en VNO-NCW (productief, duurzaam en inclusief). In het model worden per waardesoort enkele thema’s benoemd die concreet invulling geven aan meervoudige waardecreatie door financieel en fiscaal adviseurs.

De komende maanden zal er meer onderzoek worden gedaan naar de verdere concretisering van het advieswiel en de toepasbaarheid daarvan in de praktijk van financieel en fiscaal adviseurs.

Innovatie nodig

Duurzaamheid is een van de grootste maatschappelijke thema’s van dit moment. De komende jaren zal het onderwerp alleen maar belangrijker worden, dus zullen adviseurs zich in dit thema moeten verdiepen. Dat vraagt om nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen van de adviespraktijk om klanten in deze transitie te helpen. Waarbij het belangrijk is om duurzaamheid te beschouwen als een breed begrip waarin het ook gaat om vraagstukken als financiële gezondheid, veiligheid, gelijkheid, innovatie, zekerheid en verantwoorde groei. Vraagstukken waarbij financieel adviseurs hun toegevoegde waarde bij uitstek kunnen laten zien. Maar dan moet die handschoen wel worden opgepakt.

Dit onderzoek is uitgevoerd door associate lector dr. Fred de Jong samen met studenten Chiel Tempel en Bessel Haveman van de HAN University of Applied Sciences

Reactie toevoegen

 
Meer over
Waarde van advies meer uitventen

Waarde van advies meer uitventen

(Fred de Jong, onderzoeker, in VVP-special De Waarde van Advies 2024) Ruim tien jaar terug mocht ik in opdracht van Avéro Achmea onderzoek doen naar de...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Duurzaam advies aan mkb is integraal

Duurzaam advies aan mkb is integraal

(Fred de Jong, onderzoeker en associate lector, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De ontwikkeling naar brede, integrale adviseur voor het mkb is voor financieel...

Maak financieel kwetsbare huishoudens vitaal

Maak financieel kwetsbare huishoudens vitaal

(Björn Bierhaalder en Fred de Jong in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Financieel vitale mensen zijn de levensader voor een gezonde financiële sector...

Masterclass succesvolle toekomst voor zelfstandig financieel advies

Masterclass succesvolle toekomst voor zelfstandig financieel advies

Fred de Jong en Björn Bierhaalder verzorgen op woensdagmiddag 25 oktober in Veenendaal de Masterclass tsuccesvolle oekomst van zelfstandig financieel advies....

Zomerserie, deel 5: Fred de Jong

Zomerserie, deel 5: Fred de Jong

Op welke ontwikkelingen is het absoluut noodzakelijk dat financieel adviseurs inspelen? En hoever zal de invloed van AI reiken bij financiële dienstverlening?...

HAN-symposium 'Als alleen geld niet meer leidend is'

HAN-symposium 'Als alleen geld niet meer leidend is'

Nieuw economisch denken voor de financieel professional, is het thema van het HAN-symposium ‘Als alleen geld niet meer leidend is’ dinsdagmiddag 20 juni....

Vier dimensies van adviseren over financiële vitaliteit

Vier dimensies van adviseren over financiële vitaliteit

(Fred de Jong in VVP-special Financieel Vitaal 2023) Binnen de financiële sector worden verschillende begrippen gebruikt die allemaal te maken hebben met...

Duurzaam advies: het hoort, het moet en het loont

Duurzaam advies: het hoort, het moet en het loont

(Fred de Jong in katern Duurzaam Advies in VVP 06-2022) De meeste financieel adviseurs vinden duurzaamheid een belangrijk thema. Toch wordt het in gesprekken met...

Het belang van breed duurzaam advies

Het belang van breed duurzaam advies

Duurzaamheid kent meerdere kanten dan alleen een ecologische, het is zaak dat financieel adviseurs daar meer oog voor krijgen. Aldus de whitepaper ‘Het belang...