De NHT en NHT-clausule

Ken je vak! Permanent Actueel Schade particulier

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) De datum 11 september 2001 staat bij veel mensen in het geheugen gegrift. Mensen die al wat langer werkzaam zijn in de verzekeringssector, zullen deze datum ook herkennen. Vanaf deze datum gingen verzekeraars – ook in Nederland – anders kijken naar het terrorismerisico. Als gevolg van deze aanslag is de NHT opgericht en kennen we nu de NHT-clausule. De NHT bestaat straks 20 jaar. Een goed moment om even stil te staan bij de essentie en werking van de clausule.

De aanslagen in New York op ‘nine eleven’ lieten zien dat terrorisme een veel groter risico is dan voorheen werd gedacht. Verzekeraars realiseerden zich dat één enkele aanslag tot verstrekkende financiële gevolgen zou kunnen leiden, ook in Nederland. In deze periode vonden tevens aanslagen plaats in Madrid en in Londen. Wereldwijd was de verzekeringssector in rep en roer. Verzekeraars kwamen tot het inzicht dat zij individueel dergelijke risico’s niet kunnen dragen en dat dit kan leiden tot ontwrichting van de verzekeringssector. Verzekeraars en de overheid wilden de bevolking wel blijven beschermen tegen de financiële gevolgen van een terroristische aanslag.

Nht

De oplossing werd gevonden in een pool: de NHT, welke is opgericht op 1 juli 2003. NHT staat voor de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden. De NHT wil enerzijds de Nederlandse risico’s voor schade als gevolg van terrorisme verzekerd houden, maar is er ook om de financiële positie van verzekeraars te beschermen. De NHT is een herverzekeraar. Als een verzekerde schade lijdt, dan meldt hij dat bij zijn eigen verzekeraar. Wanneer de verzekeraar deelnemer is van de NHT, dan kan deze vervolgens schades afwentelen op de NHT. De NHT bepaalt of de gemelde schade wordt gezien als een terroristische daad. Dat moet gedaan worden binnen vier maanden nadat de gebeurtenis bij de NHT bekend is gemaakt.

Franchise

Niet alle schade door terrorisme wordt door de NHT vergoed. Daarvoor moet eerst de marktfranchise worden overschreden. De marktfranchise bedraagt 7,5 miljoen euro per jaar voor alle verzekeraars tezamen. Een franchise is een drempelbedrag, geen eigen risico. Blijft de totale schade van verzekeraars onder dit bedrag, dan blijft het schadebedrag voor rekening van verzekeraars. Als het totale schadebedrag hoger is, vervalt de franchise en tellen alle gemelde schaden volledig mee voor de vaststelling van het uitkeringspercentage en verevening via de NHT. Het is daarom van belang dat verzekeraars alle schades melden, ook als ze vermoeden dat het onder de franchise blijft.

Er is ook sprake van een individuele franchise. Deze geldt per verzekeraar en bedraagt 2,5 procent van het premievolume met een minimum van 50.000 euro. De individuele franchise is alleen van toepassing als de totale schade voor alle verzekeraars beneden de marktfranchise van 7,5 miljoen euro blijft. Het kan natuurlijk gebeuren dat het totale schadebedrag onder de 7,5 miljoen euro blijft, maar dat sommige, vooral kleine, verzekeraars behoorlijk hard worden getroffen. In dat geval kan de verzekeraar toch een beroep doen op de NHT, dan is de tweede franchise van toepassing.

NHT-clausule

Verzekeraars die zijn aangesloten bij de NHT, maken gebruik van de NHTclausule, ook wel de terrorismeclausule genoemd. Deze clausule is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en is vindbaar op de site van de NHT. In de clausule staat onder meer wat onder terrorisme wordt verstaan, wanneer de NHT geldig is en welke verzekerde limieten gelden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Lindenhaeghe biedt totaaloverzicht Prinsjesdag

Lindenhaeghe biedt totaaloverzicht Prinsjesdag

Lindenhaeghe heeft voor de elfde keer het Prinsjesdag Totaaloverzicht uitgebracht. De vakredactie van Lindenhaeghe heeft in de nacht na Prinsjesdag doorgewerkt om...

Betaalbaarheid versus haalbaarheid

Betaalbaarheid versus haalbaarheid

(Lindenhaeghe in Katern Ken je vak! in VVP 3, 2023) Zet drie mensen in één kamer, geef ze allemaal exact hetzelfde inkomen en dezelfde vaste lasten,...

Eerste lichting studenten nieuwe opleiding Wft Basis en Risk Management geslaagd

Eerste lichting studenten nieuwe opleiding Wft Basis en Risk Management geslaagd

Dertien studenten hebben vrijdag hun diploma gekregen voor de opleiding Risk Management en Wft Basis. Tijdens de opleiding, die werd gefaciliteerd door IVA Business...

Lindenhaeghe neemt FOI over

Lindenhaeghe neemt FOI over

Lindenhaeghe heeft FOI (gespecialiseerd in Finance en Vastgoed) overgenomen. Hiermee breidt Lindenhaeghe het aanbod uit naar het zakelijke domein. Edwin Deijs,...

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe doet voorstellen hoe Wet toekomst pensioenen en pensioenbedrag ineens te integreren zijn in de leennormen. Dit in haar reactie op de nog lopende internetconsultatie...

Gratis online pensioensessies van Lindenhaeghe

Gratis online pensioensessies van Lindenhaeghe

De financiële sector draagt een grote verantwoordelijkheid voor goede dienstverlening rondom het nieuw pensioenstelsel, stelt Lindenhaeghe. Het gaat hier om...

Fusietraject Lindenhaeghe officieel afgerond

Fusietraject Lindenhaeghe officieel afgerond

Met de lancering van een geheel nieuwe website kondigen financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk aan dat de laatste stap om tot een volledige integratie van...

Klantbeheer anno 2023

Klantbeheer anno 2023

(Lindenhaeghe in rubriek Jouw Vakbekwaamheid in VVP 2) Als de financieel adviseur van nu een blik zou werpen op het takenpakket van een adviseur van dertig jaar...

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Een groep van twintig financieel planners in spe is begonnen aan de nieuwe opleiding Certified Financial Planner van Lindenhaeghe. De opleiding past binnen het nieuwe...

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....