Handhaving op wet DBA komt terug

Marjol Nikkels 2023

(Marjol Nikkels van CS Opleidingen in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Op 16 december 2022 is de langverwachte brief van minister van Gennip verschenen om de juridische positie van de zelfstandige te verduidelijken. Vanaf 2025 wil de overheid weer volledig gaan handhaven op de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De brief benoemt drie hoofdcriteria om te beoordelen of sprake is van schijnzelfstandigheid of van ondernemerschap.

Voor de Belastingdienst is het van belang om zelfstandigen en werknemers in loondienst van elkaar te kunnen onderscheiden. De twee categorieën werkenden worden namelijk voor de belastingen (fiscaal) en premies (sociale zekerheidsrecht) anders behandeld. De hoofdregel is dat er sprake is van een dienstverband als de arbeid persoonlijk ingevuld moet worden, er loon betaald wordt en iemand onder gezag werkt. In de praktijk zien we situaties dat een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) langere tijd één opdrachtgever heeft. Dat wijst sneller op een dienstverband. Of dat de opdrachtgever naast het betalen een vergoeding ook de werkuren voorschrijft en opdrachten geeft. Ook dan is er snel sprake van een dienstverband.

Het kabinet wil de schijnzelfstandigen aanpakken omdat belastingen en sociale premies worden misgelopen. Als grote groepen werkenden niet meedoen aan het stelsel van sociale zekerheid neemt ook het bereik daarvan af en kan het moeilijker worden om ook kwetsbaarder werkenden voldoende bescherming te bieden. Voor de vakbeweging is een ander probleem dat er sprake is van oneerlijke concurrentie met werkgevers die wel werkenden in vaste dienst nemen. Verder is een zorg is dat er in de groeiende groep zzp’ers ook werkenden zijn die niet voldoende beschermd zijn tegen inkomensschokken door werkverlies en ziekte.

Handhaving

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) was juist in 2016 ingevoerd om de schijnzelfstandigheid te verminderen. De wet regelt dat de opdrachtgever en de zzp’er (de opdrachtnemer) samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie. Zij moeten dus samen bepalen hoe zij hun arbeidsrelatie invullen: als dienstbetrekking (loondienst) of niet als dienstbetrekking. Hiervoor werden modelovereenkomsten geïntroduceerd. Echter, de opdrachtgever kon wel achteraf geconfronteerd worden met het betalen van sociale premies wanneer de werkzaamheden toch anders uitgevoerd werden dan in deze overeenkomst stond.

‘Wijs uw klant op de risico’s van het werken met freelancers’

De wet DBA leidde tot veel onrust bij zelfstandig ondernemers en hun opdrachtgevers. Veel opdrachtgevers wilden geen werk meer aanbieden. Door de onrust is de handhaving van de wet DBA opgeschort. Sinds 2018 geldt de handhaving alleen maar voor kwaadwillenden en fraudeurs. Het huidige kabinet wil dat er vanaf 1 januari 2025 weer sprake is van volledige handhaving. Daarvoor gaan ze de criteria voor zelfstandigheid verduidelijken.

Drie hoofdcriteria

Het kabinet kondigt aan dat de regels vanuit de jurisprudentie in de regelgeving vastgelegd gaat worden. De drie hoofdcriteria zijn:

  • Worden er instructies gegeven en wordt toezicht gehouden op het werk? (ook wel aangeduid als materieel gezag)
  • Is het werk organisatorisch ingebed in de organisatie van de werkgevende?
  • Is er sprake van zelfstandig ondernemerschap binnen een arbeidsrelatie? Dit biedt een contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Naast het begrip ‘gezagsverhouding’ wordt dus het begrip ‘inbedding’ geïntroduceerd. Inbedding gaat over de mate waarin iemand onderdeel is van een organisatie. Het kabinet zal later met het werkveld bepalen hoe ze het begrip ‘inbedding’ precies gaan invullen. De zelfstandigenorganisaties waarschuwen nu al dat de aangekondigde maatregelen óók de mensen raken die overduidelijk ondernemer zijn en niet concurreren met werknemers in loondienst. Bijvoorbeeld de mensen die meerdere keren per jaar invallen voor werkneemsters die met zwangerschapsverlof zijn. Dat zijn overduidelijk zelfstandig ondernemers, maar ze werken wel steeds in een ‘ingebedde’ functie.

Ook gaat er een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst komen dat gekoppeld wordt aan een uurtarief. Blijven mensen onder dit tarief, dan kunnen zij straks claimen dat ze eigenlijk werknemers zijn. Het rechtsvermoeden leidt dus tot een minimumtarief voor zelfstandigen. De hoogte van dit minimumbedrag staat nog niet vast.

Door aanscherping van de regelgeving is het de verwachting dat een deel van de zzp’ers niet langer op freelancebasis kan werken. In veel uitvoerende functies zal het moeilijker worden om nog zzp’ers in te zetten. Voorbeelden die genoemd worden komen met name uit de zorg, bouw of de journalistiek.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Uit het rapport van de Commissie Regulering van Werk bleek hoe groot fiscaal de netto beloningsverschillen zijn tussen werknemers en zelfstandig ondernemers. Het kabinet zet in op het creëren van een gelijker speelveld voor contractvormen van werknemers en zelfstandigen. Hiervoor is in het Belastingplan 2023 de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek aangekondigd. De aftrek was in 2022 al verlaagd van ruim 7.000 naar 6.310 euro. Voor 2023 is dat 5.030 euro. En in stappen wordt de zelfstandigenaftrek verder teruggebracht naar 900 euro in 2027. Ook is de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft per 1 januari 2023.

Verder is de voorbereiding gaande voor de invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het plan voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen moet uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 in de Staatscourant opgenomen worden. De vermoedelijke invoerdatum zal niet voor 2027 liggen.

‘Wet DBA leidde tot veel onrust bij zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers’

Freelancers

Werkt uw klant veel met freelancers, dan is het nu al goed om na te denken in hoeverre ze ingebed in de organisatie zijn en of ze wel of niet onder een gezagsverhouding werken. Immers, vanaf 2025 gaat er door de fiscus volledig gehandhaafd worden. Maar ook nu loopt de organisatie al risico als de freelancer bij de rechter een dienstverband claimt en zo recht krijgt op ziekengeld of WW. Dit risico kan worden verminderd wanneer de freelancer in ieder geval bij meerdere opdrachtgevers werkt en qua inkomsten niet teveel afhankelijk is van één opdrachtgever. Ook kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer werken met de modelovereenkomsten zoals deze op de site van de Belastingdienst opgenomen zijn. Wel moet de feitelijke situatie ook overeenkomen met wat de modelovereenkomst beschrijft. Oftewel, er mag geen sprake zijn van een gezagsrelatie.

Marjol Nikkels is vaktechnisch directeur bij CS Opleidingen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kampvuur als verbinding

Kampvuur als verbinding

(Jelle Bartels in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Het kijken naar een kampvuur is ontspannend en meditatief. Het helpt om stress te verminderen en een gevoel van rust...

Het MVO-overleg

Het MVO-overleg

(Björn Jalving in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Wat er voor mij in het afgelopen jaar het meest veranderd is op het gebied van duurzaamheid is de verankering...

Kameleons en draaideuren

Kameleons en draaideuren

(Annemieke Postema, RADI AOV, in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ondernemers zijn vaak net kameleons; ze passen zich aan veranderende omstandigheden aan. Maar hoe...

Oplossen hardheden in de WIA en de verplichte AOV voor zelfstandigen

Oplossen hardheden in de WIA en de verplichte AOV voor zelfstandigen

(Marjol Nikkels in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Minister Karien van Gennip heeft op 3 april 2023 meer duidelijkheid gegeven over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

(Mieke Dadema in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ik heb nooit schade, dus ik lees nooit de voorwaarden van mijn eigen verzekeringen. Ik lees die alleen beroepsmatig...

Gelijke kansen

Gelijke kansen

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Voor werkgevers wordt het verplicht een werkwijze te hebben en toe te passen waarin ze aangeven hoe ze het wervings- en selectieproces...

Oprecht betrokken betekent…

Oprecht betrokken betekent…

(Sonja Stalfoort in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Een hogere klant-én medewerkerstevredenheid… Hoe werkt dat precies? In de basis wil iedere medewerker...

Verzwaarde stelplicht financieel dienstverleners

Verzwaarde stelplicht financieel dienstverleners

(Christel van Bommel-Versluijs in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Klanten hebben in 2001 een hypotheek afgesloten. Nu blijkt dat de bijbehorende levensverzekering...

Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 2) Werkgevers kunnen een verzuimverzekering afsluiten met een Poortwachtergarantie. Zo’n garantie klinkt aantrekkelijk,...

Return to sender

Return to sender

(Annemieke Postema van AOVdokter in Katern Ken je Vak! in VVP 2) Een adreswijziging wordt vaak gezien als een eenvoudige, niet adviesgevoelige mutatie die zich...