Het belang van nazorg bij een Algemeen Pensioenfonds

Delta Lloyd gebouw 1

In december 2015 heeft de eerste kamer de Wet Algemeen Pensioenfonds aanvaard. In de loop van dit jaar kunnen de eerste werkgevers hun pensioenregeling onderbrengen bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). Tekent de werkgever een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan is er geen automatisch verlengingsmoment. Toch zijn er volop mogelijkheden voor adviseurs om toegevoegde waarde te leveren aan werkgevers met een overeenkomst bij een APF. In dit artikel gaan wij in op deze mogelijkheden en hoe adviseurs die kunnen benutten.

Meer contracten voor onbepaalde tijd

We zien het steeds vaker in de pensioenmarkt: contracten voor onbepaalde tijd. Zo gaat ook Delta Lloyd APF dergelijke contracten aanbieden. Een contract voor onbepaalde tijd is weliswaar tussentijds opzegbaar, maar heeft geen vaste einddatum. Hierdoor is het niet meer nodig om iedere paar jaar een verlengingsproces te doorlopen. Betekent dit voor de adviseur dat de vraag naar professioneel advies afneemt? Dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Juist tijdens de looptijd van de overeenkomst zijn er diverse momenten die vragen om advies. Dat komt door het dynamische karakter van een overeenkomst bij een APF.

APF-overeenkomst vraagt meer nazorg

Stapt een werkgever over van een verzekerde pensioenregeling naar een APF? Dan betekent dit vaak ook een overstap van een statische naar een meer dynamische overeenkomst. Wat is het verschil? Een uitkeringsovereenkomst bij een pensioenverzekeraar heeft een statisch karakter: de premie en tarieven liggen vast voor een bepaalde tijd, meestal vijf jaar. Afgezien van wetswijzigingen en reguliere toetsingen bij de werkgever (denk aan een Bpf-check, ontwikkelingen in het personeelsbestand etc.) vragen maar weinig momenten om tussentijds advies. Ook is er minder noodzaak om tussentijds te toetsen of de regeling nog passend is. Dat gebeurt toch al automatisch bij de vijfjaarlijkse verlenging en benchmarking.

Een APF-overeenkomst is dynamischer van aard en daarmee wezenlijk anders. Met ‘dynamisch’ bedoelen we dat allerlei factoren tussentijds kunnen veranderen, zoals de premie en de tarieven. Juist daarom is de noodzaak om de overeenkomst tussentijds te monitoren veel groter. Adviseurs kunnen hun relaties daarbij ondersteunen door nazorg te bieden en door alert te reageren op ontwikkelingen bij de werkgever, het APF of in de markt.

Ontwikkelingen bij de werkgever

In de beheerfase kan de adviseur toegevoegde waarde leveren door regelmatig bij de werkgever te toetsen of de wensen, doelstellingen, risicobereidheid en inanciële situatie van de werkgever nog passen bij de pensioenregeling.

Bijvoorbeeld door vragen te stellen over:

– Wensen : In hoeverre heeft het APF de wensen en verwachtingen van de werkgever waargemaakt? Hoe tevreden is de werkgever over de uitvoering van de pensioenregeling?

– Doelstellingen : Past de indexatie-ambitie van de werkgever nog bij de toeslagambitie van de kring? Is het voor de werkgever misschien aantrekkelijk om over te stappen naar een andere kring? Wat betekent een overstap voor de premieinanciering en indexatieambitie? En voor de opgebouwde rechten van de deelnemers?

– Premiestelling : Jaarlijks stelt het APF de premie vast. Is dit correct gebeurd? Hoe zullen de rente en premie zich de komende jaren ontwikkelen?

– Financiële situatie : Kan de werkgever de nieuwe premie betalen? Past de verwachte premieontwikkeling bij de wensen en het budget van de werkgever?

Ontwikkelingen bij het APF

Ook ontwikkelingen bij het APF waar de overeenkomst loopt, kunnen aanleiding zijn om contact op te nemen met de werkgever.

Denk aan veranderingen op het gebied van:

– Medezeggenschap : Wat betekenen verkiezingen voor het belanghebbendenorgaan voor de medezeggenschap? Wil de werkgever zich verkiesbaar stellen? Vindt de werkgever dat zijn belangen voldoende worden behartigd?

– Bestuur : Wat betekent het voor de werkgever als de samenstelling van het bestuur wijzigt?

 

– Solidariteit : Hoe ontwikkelt de kring zich? Welke werkgevers zijn in of uit de kring gestapt? Wat betekent dit voor gedeelde lusten en lasten binnen de kring?

 

– Dekkingsgraad : Hoe staat de kring er inancieel voor? Wat zijn de verwachtingen voor indexatie van de pensioenen? Hoe wil de werkgever daarover communiceren met de werknemers? Hoe lang accepteert de werkgever een eventueel langdurig slechte dekkingsgraad?

– Wijziging uitbesteding : Stel dat het APF kiest voor een andere administrateur of vermogensbeheerder, hoe staat de werkgever daar tegenover? Wat als de werkgever zich niet kan vinden in de keuze van het bestuur?

– Vermogensbeheer : Hoe presteert de vermogensbeheerder van het APF? Is het beleggingsbeleid van de kring nog in overeenstemming met de principes van de werkgever?

– Communicatie : Is de voorlichting en communicatie aan deelnemers naar wens? Weet het APF bijvoorbeeld het pensioenbewustzijn te vergroten? Helpt het APF de werkgever voldoende om de zorgplicht voor werknemers in te vullen?

Ontwikkelingen in de markt

Tot slot kunnen ook marktontwikkelingen aanleiding geven om met de werkgever in gesprek te gaan.

Denk bijvoorbeeld aan:

– Productontwikkeling : Zijn er nieuwe, concurrerende producten op de markt gekomen? Of zijn de tarieven van bestaande producten veranderd? Is het wellicht aantrekkelijk om over te stappen naar een andere APF?

– Renteontwikkeling : Is de marktrente veranderd? Wat betekent dit voor de toekomstige premiestelling van het APF? En wat betekent dit voor de premiestelling bij een concurrerend APF met een andere premieberekeningswijze? Is het interessant om (opnieuw) te kiezen voor een uitkeringsovereenkomst bij een verzekeraar?

Nieuwe reguliere werkzaamheden

Een adviseur voert nu al reguliere werkzaamheden uit voor een werkgever bij collectieve verzekerde pensioenregelingen. Denk bijvoorbeeld aan een Bpfcheck, het begeleiden van waardeoverdrachten, het volgen van de ontwikkeling van het bedrijf en het personeelsbestand. De komst van het APF betekent dat er nieuwe, dagelijkse werkzaamheden bijkomen. Die werkzaamheden bestaan uit het monitoren van ontwikkelingen bij de diverse APF’s en in de pensioenfondsenmarkt. Deze ontwikkelingen kunnen aanleiding geven om opnieuw met de werkgever om tafel te gaan.

Over dit artikel

Diverse verzekeraars, waaronder Delta Lloyd, zijn bezig met de oprichting van een APF. De verwachting is dat de eerste aanbieders eind voorjaar 2016 een offerte kunnen uitbrengen. Dat geeft adviseurs nog een paar maanden de tijd om zich voor te bereiden. Gezien het dynamische karakter van een APF-overeenkomst is nazorg essentieel. In dit artikel staan we hierbij stil en doen we een aantal suggesties. We willen hiermee een aanzet geven voor de integratie van het APF in een nazorgpropositie.

Sven Bontenbal en Edmundo Holster zijn werkzaam als Senior Product Manager Pensioen resp. Business Development Manager Pensioen bij Delta Lloyd

Tips voor de adviseur

In ons eerdere artikel in VVP van 20 oktober 2015 lieten we al zien dat adviseren over het APF om een gedegen voorbereiding vraagt. Dat geldt ook voor de periode nadat de overeenkomst is getekend. Adviseurs doen er goed aan om na te denken of, en hoe, ze nazorg willen leveren. Kiest de adviseur ervoor geen nazorgpropositie aan te bieden? Dan zou de adviseur zich drie vragen kunnen stellen:

1. Is de keuze te rijmen met de zorgplicht van de adviseur?

2. Hoe kan een adviseur de werkgever toch aan zich blijven binden?

3. Is het voldoende duidelijk voor de werkgever dat hij geen verdere dienstverle-ning mag verwachten?

Kiest de adviseur wel voor het aanbieden van nazorg? Dan zijn dit onze tips:

• Stel een duidelijke overeenkomst op en beschrijf hierin de reikwijdte van de dienstverlening. Wellicht wil de werkgever de nazorgovereenkomst ook voor onbepaalde tijd aangaan.

• Besteed aandacht aan de inrichting van de reguliere werkzaamheden en nieuwe adviesmomenten: Welke medewerkers gaan dat doen? Hebben zij daar de kennis voor? En hoe vertalen zij dat in een adviesmoment bij de werkgever?

• Denk na over de benodigde tijd die het kost om de afgesproken nazorg (inclusief het bijhouden van relevante ontwikkelingen) te leveren en welke prijsstelling daarbij past.

Reactie toevoegen

 
Editie
NN krijgt boete van 4 ton voor overtreden provisieregels

NN krijgt boete van 4 ton voor overtreden provisieregels

De AFM heeft een boete van € 400.000 opgelegd aan Nationale-Nederlanden Schade vanwege het overtreden van provisieregels. In augustus 2016 heeft Delta Lloyd...

Leven- en schadebedrijf NN in de lift

Leven- en schadebedrijf NN in de lift

NN Group heeft in het vierde kwartaal van 2018 een resultaat geboekt van 343 miljoen euro (347 miljoen euro een jaar eerder). Dit is onder meer te danken aan en...

Grote volgende stap bij integratie Delta Lloyd in NN

Grote volgende stap bij integratie Delta Lloyd in NN

NN Group heeft van DNB de toestemming gekregen voor de juridische fusie van Delta Lloyd Leven met NN Leven en Delta Lloyd Schade met NN Schade. De fusies gelden...

Delta Lloyd stuwt winst NN Group omhoog

Delta Lloyd stuwt winst NN Group omhoog

De nettowinst van NN Group steeg in het vierde kwartaal van 2017 van 148 naar 700 miljoen euro. De netto winst over heel 2017 steeg met 77,5 procent naar 2,1 miljard...

Dupi lijft CAR portefeuille Delta Lloyd in

Dupi lijft CAR portefeuille Delta Lloyd in

Dupi Group heeft de CAR Beursportefeuille van Delta Lloyd overgenomen. Ook is een aantal medewerkers overgegaan naar het in Rotterdam gevestigde verzekeringsbedrijf. Delta...

Partnership NN en Voogd & Voogd

Partnership NN en Voogd & Voogd

Nationale-Nederlanden en Voogd & Voogd willen vanaf de zomer van 2018 samenwerken op het gebied van particuliere schadeverzekeringen. NN blijft risicodrager...

Delta Lloyd wint SponsorRing

Delta Lloyd wint SponsorRing

NN Group heeft de gouden SponsorRing 2017 gewonnen in de categorie Langlopende sponsorships voor de bijdrage van Delta Lloyd aan de watersport. Het ging om een...

Uitstekend derde kwartaal voor NN Group

Uitstekend derde kwartaal voor NN Group

NN Group zag in het derde kwartaal van 2017 de nettowinst toenemen van 436 naar 734 miljoen euro met name door de verkoop van een grote hoeveelheid staatsleningen. Het...

Adviseurs: vernieuwd NN mag marktleiderschap uitstralen

Adviseurs: vernieuwd NN mag marktleiderschap uitstralen

Het vertrouwen in het gecombineerde bedrijf van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd is groot, zeker als de belofte ‘best of both worlds’ wordt waargemaakt....

Het beste van twee werelden

Het beste van twee werelden

Het vertrouwen in het gecombineerde bedrijf van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd is groot, zeker als de belofte ‘best of both worlds’ wordt waargemaakt....