Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Veel hypotheektransacties betreffen op dit moment oversluitingen. In een recente uitspraak formuleert de Geschillencommissie de taak die een adviseur bij zo’n transactie heeft. De Commissie stelt eerst vast dat er tussen de consument en de adviseur een overeenkomst van opdracht is gesloten. Ten aanzien hiervan formuleert de geschillencommissie de volgende algemene eis: “Van een hypotheekadviseur mag in dit verband worden verwacht dat deze zijn advies pas verstrekt nadat hij de benodigde gegevens heeft verzameld en deugdelijk heeft geanalyseerd” (zie hiervoor ook Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 november 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:4665).”

Vervolgens stelt de Commissie vast in welke mate een adviseur bij het opstellen van zijn advies mag uitgaan van feitelijke informatie zoals die door de consument aan de adviseur is verstrekt. Hierover geeft de Commissie het volgende oordeel: “Hierbij kan er echter niet aan voorbij worden gegaan dat een hypotheekadviseur, wat betreft de feitelijke informatie betreffende zijn cliënt, in het algemeen in belangrijke mate afhankelijk zal zijn van hetgeen die cliënt zelf aan informatie aandraagt. In beginsel mag de hypotheekadviseur ervan uitgaan dat die informatie juist is, tenzij er aanwijzingen zijn die tot een nader onderzoek door de hypotheekadviseur nopen.”

Tot slot formuleert de Commissie een minimumnorm die van een adviseur mag worden verwacht die een advies geeft ter zake het oversluiten van een hypotheek: “Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht dat hij bij een opdracht tot advies ter zake het omzetten van een hypothecaire geldlening zorgdraagt voor een deugdelijk en transparant dossier waarin minimaal een correcte vergelijking tussen de bestaande hypothecaire geldlening en de nieuw af te sluiten hypothecaire geldlening wordt opgenomen.” – Uitspraak 2019-153

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Verzekeraar niet verantwoordelijk voor beloningsafspraak adviseur met klant

Verzekeraar niet verantwoordelijk voor beloningsafspraak adviseur met klant

Een verzekeraar is niet gehouden de beloning te vergoeden die de consument aan zijn adviseur betaalt na premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid. Aldus Kifid...

Bank moet alsnog huisbankkorting geven

Bank moet alsnog huisbankkorting geven

ABN Amro moet de klagende consumenten alsnog ‘huisbankkorting’ geven, oordeelt Kifid in Uitspraak 2019-595. Partijen verschilden van mening over de uitleg...

Gestolen bagage door ‘flipper’-inbraak niet gedekt

Gestolen bagage door ‘flipper’-inbraak niet gedekt

Een huurauto is tijdens een reis in Spanje met behulp van de zogenoemde ‘flippermethode’ opengebroken. De consument verwacht zijn schade van 4.500 euro...

Algemeen belang groter dan individueel belang

Algemeen belang groter dan individueel belang

Hoewel de consument volgens Kifid eigenlijk het gelijk aan zijn zijde heeft, stemt zij in Uitspraak 2019-590 toch in met de handelwijze van ING Bank. Het klantbelang...

Kijkje in letselschadekeuken

Kijkje in letselschadekeuken

Uitspraak 2019-589 van Kifid biedt een kijkje in de letselschadekeuken. Klager werd in 1999 slachtoffer van een medische fout. In 2016 komt het tot een schikking....

Loos alarm...

Loos alarm...

De zorgplicht van de financieel adviseur reikt niet zo ver dat hij bij de consument (periodiek) moet nagaan of hij het alarmsysteem onderhoudt en gebruikt. Tot dat...