Niet premie doch coulance is hoofdzaak

VVP 75 jaar

Acquisitie, het is een vies woord geworden. Het advies is vandaag de dag het product en dat advies moet vooral professioneel, integer en kundig worden gegeven. Het PE-examen toetst zelfs speciaal op ‘vaardigheden en competenties’. Maar eerlijkheid duurt niet pas sinds gisteren het langst.

Veel van de kennis en kunde die nu wordt gevraagd, behoorde de ‘acquisiteur’ -blijkens een reeks VVP-artikelen uit 1944 - altijd al te hebben. Zelfs al ging het toen nog in de eerste plaats om verkoop. Auteur van de artikelen was Pieter Schotte (1900-1978), in 1919 oprichter van Algemeen Assurantiekantoor F. & P. Schotte in Den Haag en beëdigd makelaar in assurantiën sinds 1931.

Schotte: ‘Wij moeten de menschen overtuigen van het nut der verzekering en mogen ons mooie veelzijdige vak niet verlagen tot bedelarij, zoals helaas maar al te vaak gebeurt. De candidaat moet zich volkomen bewust zijn, dat het in de eerste plaats zijn belang is de verzekering te sluiten. Dit zal tevens afhangen van het feit of de acquisiteur het noodige vuur in zijn betoog kan leggen, want het sluiten zal hem zeker gemakkelijker vallen indien hij er in slaagt iets van zijn gloeiend enthousiasme op den candidaat over te brengen. Hij zal er zorg voor dienen te dragen, dat hij over een kleurige en levendige argumentatie beschikt. Wanneer hij van wal steekt, moet zijn betoog groeien tot een voordracht die de candidaat geïnteresseerd en geboeid zal volgen. Maar vóór alles moet de acquisiteur den candidaat het nut der verzekering duidelijk en klaar voor ogen stellen’. ‘De acquisiteur dient te overwegen of hij -indien hij in de plaats van den candidaat was-zich verplicht zou achten de verzekering te sluiten. U moet liever geen posten afsluiten, waarvan U zelf het nut niet inziet. Uw verantwoordelijkheidsbesef brengt met zich mede, dat U het publiek geen verkeerde of onnoodige verzekeringen opdringt en dat U op zijn tijd kunt zwijgen’.

Draai er niet omheen

‘Wees altijd eerlijk tegenover uw candidaten. Spiegel hen nimmer iets voor dat U niet kunt verantwoorden. Bedenk dat het sluiten van een verzekering een vertrouwenskwestie is. Wij dienen op het standpunt te staan, dat de candidaat niets van de verzekering afweet. Wij moeten er voor zorgen dat de cliënt precies hoort welke verplichtingen hij aanvaardt. De tusschenpersoon dient steeds voor oogen te houden, dat hij den betrokkene volkomen op de hoogte brengt welke dekking de polis geeft. Het is in de practijk gebleken dat 95 procent van de verzekerden de polisvoorwaarden niet leest, zodat wij ons er steeds bewust van dienen te zijn dat een cliënt niet deskundig is. Beantwoord de gestelde vragen volkomen eerlijk. Draai er niet omheen’.

‘De eerlijkheid gebiedt dat de afspraken correct worden gemaakt en geen belangrijke punten worden verzwegen. Het is trouwens het belang van den tusschenpersoon dat de candidaat goed weet waar hij aan toe is, want mocht later eens bij een schade blijken dat hij de betrokkene maar half of onjuist heeft ingelicht, dan zal hem dit meer kwaad dan goed doen’.

Durf de waarheid aan

‘Als U zich wellicht bij de voorbereidende besprekingen niet al te duidelijk hebt uitgedrukt, omdat de candidaat U geen tijd liet een en ander rustig uit te leggen of door een tekortkoming uwerzijds en tengevolge daarvan de candidaat na het sluiten van de verzekering bemerkt dat hij zich bij het totstandkomen hiervan niet ten volle bewust was van de verplichtingen welke hij door het plaatsen van zijn handteekening onder het contract vrijwillig op zich had genomen, durf dan de waarheid aan. Verscheur in het laatste geval de aanvraag. Dit kunt U beter doen dan een ontevreden cliënt te hebben’. ‘Komt de verzekerde achteraf tot de conclusie dat bijvoorbeeld de verzekerde bedragen van zijn ongevallenverzekering te hoog zijn opgegeven of dat oorspronkelijk zijn financiële draagkracht voor het opbrengen der premie heeft overschat, breng dan den post tot redelijker proporties terug of annuleer desnoods het contract.

Durf een schadeclaim, indien deze niet voor vergoeding in aanmerking komt, af te wijzen. Vanzelfsprekend dient U een en ander te motiveeren. Men moet geen verwachtingen wekken. U kunt beter de schade eerst afwijzen en in geval van twijfel de kwestie intern met den assuradeur bespreken. Mocht dan blijken dat er toch een rechtsgrond voor uitkeering bestaat, dan kunt U altijd beter op uw afwijzing van de schade terugkomen’.

Beroepsethiek

‘Niet de premie, doch de coulance is hoofdzaak. Laat U als tusschenpersoon toch vooral niet door lage premies beïnvloeden. Vraag uw assuradeur in de eerste plaats naar de voorwaarden en stel U op de hoogte, hoe hij deze in de praktijk toepast. Indien de goedkoopste premie de basis voor uw zaak moet vormen, dient U niet het belang van uw cliënten. Ook bij uw privé-inkoopen laat U zich toch niet door de laagste prijzen leiden? Indien dit wel het geval is, ga dan eens naar den goedkoopsten kleermaker. Na verloop van eenigen tijd zult U een onaangename ervaring rijker zijn. Het voordeel van een lage premie kan wel eens door andere bepalingen geneutraliseerd worden’.

‘Mocht U door prijsbedervende concurrentie posten verliezen, laat deze stormen dan over uw hoofd gaan. Alle waar is naar zijn geld. Tenslotte wil ik U er nog op wijzen, dat ons bedrijf rust op twee pijlers, namelijk menschenkennis en verantwoordelijkheidsbesef. Verder dient de tusschenpersoon een sociaal voelend mens te zijn. Dit laatste acht ik van zeer groot belang’.

‘Ik hoop dat mijn betoog een juist licht moge werpen op de helaas nog zoo weinig ontwikkelde beroepsethiek in deze tak van het bedrijf. Naarmate deze meer wordt toegepast, zal er mijns inziens aan de zijde van de aspirant-verzekerde heel wat meer waardeering voor den tusschenpersoon (acquisiteur) ontstaan’.

Reactie toevoegen

 
Editie
VVP liever thuis ontvangen?

VVP liever thuis ontvangen?

In deze tijd werken veel mensen vanuit huis. Niemand weet hoe lang dit nog zal duren. Vakblad VVP biedt kennis, visies,best practices en de achtergronden bij het...

Katern Zorg & Verzuim in nieuwe VVP

Katern Zorg & Verzuim in nieuwe VVP

Actief Klantbeheer is goed voor klant én adviseur. Dat is de boodschap van VVP 04-2021. De ondertekenaars van het Manifest Actief Klantbeheer en adviseurs...

VVP Nieuws APP: het verzekeringsnieuws overzichtelijk op een rij

VVP Nieuws APP: het verzekeringsnieuws overzichtelijk op een rij

Wat is er nou makkelijker dan al het laatste financiële nieuws bij elkaar te hebben? De VVP Nieuws App voorziet u van al het verzekerings-, hypotheek- en ander...

VVP 01-2020: trots op je vak!

VVP 01-2020: trots op je vak!

'Trots als een pauw op je vak!' Dat is het motto van de net verschenen eerste VVP van 2020 (klik HIER voor de online versie). In deze uitgave veel aandacht voor...

Volgende nieuwsbrief 2 januari

Volgende nieuwsbrief 2 januari

De volgende nieuwsbrief verschijnt 2 januari. De VVP-redactie wenst u goede dagen en een heel mooi 2020! Graag tot dan!

Het VVP-team wenst u een gezond, liefdevol en sprankelend 2020!

Het VVP-team wenst u een gezond, liefdevol en sprankelend 2020!

Het VVP-team wenst u een gezond, liefdevol en sprankelend 2020! Op de foto van links naar rechts: Willem Vreeswijk (directeur-eigenaar en hoofdredacteur), Arjan...

Het onafhankelijk adviesvak is relevanter dan ooit

Het onafhankelijk adviesvak is relevanter dan ooit

“De wereld ziet er compleet anders uit dan 25 jaar geleden en tegelijkertijd is het wezenlijke van het adviesvak niet veranderd”, aldus Willem Vreeswijk....

Willem Vreeswijk 25 jaar bij VVP

Willem Vreeswijk 25 jaar bij VVP

Willem Vreeswijk, hoofdredacteur en eigenaar, was 1 december 25 jaar in dienst van VVP. Een goed moment om kort terug te blikken en vooral vooruit te kijken, zowel...

VVP 5: MoneyView pleit voor Onafhankelijk Financieel Spreekuur

VVP 5: MoneyView pleit voor Onafhankelijk Financieel Spreekuur

In de dinsdag verschenen nieuwe VVP, nummer 5-2019, pleit MoneyView voor een Onafhankelijk Financieel Spreekuur. Dit in de reeks De Adviescampagne, waarin VVP zoekt...