Provisie bij schade: AFM gooit knuppel in hoenderhok

Bril 2

Komt de geest nog uit de fles? De AFM pleit via een achterdeur voor actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen. En schrijft daarbij: de consument vráágt erom.

Op het moment van schrijven van dit artikel was het wachten nog steeds op de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod. Die zouden eigenlijk in oktober aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Toen kwam net de nieuwe regering aan het roer en belandde het rapport waarschijnlijk op de grote stapel inleeswerk voor de nieuwe minister van Financiën. Eigenlijk verwachtte niemand schokkende wijzigingen in het provisieverbod naar aanleiding van het evaluatierapport.

Dat de AFM nu actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen toch weer op de agenda zet, zal de organisaties van financieel adviseurs rauw op het dak zijn gevallen. Adfiz was er ook als de kippen bij om de knuppel die de AFM in het hoenderhok gooit, weer naar buiten te werken. ‘Dit is een onverstandig en ondoordacht voorstel’, aldus Adfiz. Maar is de geest niet al uit de fles?

Actieve transparantie

De AFM begint over actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen in haar reactie op de consultatie ‘Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie’. Deze consultatie, gesloten op 17 november, ging over de invoering van de Europese richtlijn verzekeringsdistributie in Nederland per 23 februari 2018. De AFM: ‘In het huidige wetsvoorstel staat dat een financiële dienstverlener zijn klant bij een schadeverzekering alleen hoeft te informeren over de hoogte van de ontvangen provisie, als de klant deze rechtstreeks aan hem betaalt. De AFM is er echter voorstander van dat dienstverleners hun klanten altijd actief informeren over de hoogte van de provisie. Ook als deze door de klant niet rechtstreeks, maar via de verzekeringspremie wordt betaald. De AFM wil hiermee voorkomen dat alleen consumenten die zelf vragen naar de hoogte van de provisie hierover worden geïnformeerd. Zeker in een online omgeving, waar er geen face-to-face-contact is tussen dienstverlener en consument, is het voor consumenten vaak niet of zeer lastig om te vragen naar de hoogte van de provisie'.

Niet uit pas van europa

Adfiz zegt geen enkele goede reden te zien waarom Nederland nog verder uit de pas van Europa moet gaan lopen. ‘Wij steunen dan ook de tekst van het geconsulteerde conceptbesluit. Deze volgt de Europese eisen en regelt dat financieel dienstverleners transparant zijn over de wijze van beloning, en wanneer de consument erom vraagt ook over de hoogte. Daarmee sluit het besluit aan op de transparantie-eisen in de Europese richtlijn en de praktijk van de Nederlandse

AFMonderbouwt haar standpunt met uitkomsten van de recente Consumentenmonitor, samengesteld met onderzoeksbureau GfK

schademarkt. Bovendien, en dat is het belangrijkste, het biedt een veel betere garantie dat consumenten in hun afwegingen zowel de kosten als de toegevoegde waarde van advies meenemen’.

CFD: ‘Het verzoek van de AFM om actieve transparantie voor adviseurs of bemiddelaars die schadeverzekeringen tevens aanbieden, vinden wij onbehoorlijk en onwenselijk. Er is sinds de introductie van Bgfo 1,2 en 3 al zoveel regelgeving over financieel adviseurs uitgestort dat de grens van het toelaatbare is bereikt.’

Paul Schoo is één van de weinige adviseurs die individueel op de consultatie heeft gereageerd. Hij schrijft op de valreep: ‘Het is toch bijzonder dat vandaag op de sluitingsdag bekend wordt wat de AFM allemaal vindt. Actieve transparantie van provisie zal ertoe leiden, dat nog meer mensen advies of begeleiding gaan mijden. We hebben toch al genoeg geleerd van de transparantie in beloning? Er wordt nagenoeg geen levens- of inkomensadvies meer gegeven. De maatschappelijke problemen die hierdoor ontstaan, worden naar de toekomst geschoven. Verantwoordelijkheid wordt vooruitgeschoven. Alleen maar omdat verzekeraars meer van de koek willen binnenhalen. We lezen dat verzekeraars geen deskundigheid meer in huis hebben, dat ze risico’s gaan mijden om aan solventieverplichtingen te voldoen. De consument heeft juist nu meer behoefte aan een solidair stelsel, bestaand uit provisie ingebakken in de premie, om advies betaalbaar te houden. Er ligt geen Europese verplichting, de AFM wil een stapje verder gaan om de adviesmarkt om zeep te helpen. Het mag duidelijk zijn wie hier aan de touwtjes trekt. Er is maar één partij die belang heeft bij een domme eindklant.’

Adviseur flink aan de bak

De grote vraag is of de nieuwe minister van Financiën zin heeft het wetsvoorstel open te breken. Zo niet, dan moeten de adviseurs blij zijn dat de richtlijn al op 23 februari wordt geïmplementeerd. Daarna zal er niet zo gauw meer iets worden veranderd. Op Europees niveau is gepleit voor uitstel van de richtlijn, om verzekeraars in staat te stellen zich beter voor te bereiden. Het Verbond van Verzekeraars wil dat uitstel ook graag. Maar misschien moeten adviseurs uitstel dus juist níet willen.

Overigens is er geen enkele reden om als adviseur nu onrustig onder de kerstboom te gaan zitten. Als de beloning in verhouding staat tot de geleverde prestatie, is ze uit te leggen en zal de klant haar graag betalen. VVP schreef het eerder dit jaar al: ‘Goed nieuws of slecht nieuws, het maakt in ieder geval duidelijk dat adviseurs die vooral hun verdiensten nog halen uit de particuliere schademarkt, flink aan de bak moeten. Je zult op zijn minst de band met je klanten verder moeten aanhalen. Je zult pro-actiever moeten laten horen wat je voor de klant kunt betekenen. Noem eens drie concrete punten die je als adviseur voor hebt op Independer, Rabobank of Centraal Beheer. Be good is niet meer genoeg. Je moet het ook kunnen vertellen en laten zien’.

Reactie toevoegen

 
Editie
Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument...

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

(Robin van Beem, Polis Advocaten en lid van het VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Op juridisch gebied zal 2024 naar het zich laat aanzien het jaar van de (actieve)...

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

“Het gelijke speelveld binnen actieve provisie transparantie staat geparkeerd." Dat concludeert René van Gils, directeur bij Nh1816 Verzekeringen. Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Enno Wiertsema (Adfiz): "De wereld op zijn kop"

Adfiz-directeur Enno Wiertsema noemt het in zijn maandcolumn de wereld op zijn kop dat de financieel adviseur straks moet uitleggen wat een directe verzekeraar allemaal...

VVP-poll:  invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

VVP-poll: invoering actieve provisietransparantie binnen half jaar is geen probleem.

Actieve provisietransparantie gaat er nu snel van komen. Dat zegt Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle stakeholders over de vormgeving...

Adfiz: actieve provisietransparantie nabij

Adfiz: actieve provisietransparantie nabij

Adfiz verwacht dat de invoering van actieve provisietransparantie nu snel realiteit wordt. Adfiz: "Na jaren van discussie met de minister, de Tweede Kamer en alle...

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

VVP-poll: 'Financiële sector dient duidelijker te maken dat advies en execution only totaal onvergelijkbaar zijn'

Het grote nieuws afgelopen week was ongetwijfeld dat de Afdeling advies van de Raad van State het kabinet haar huiswerk laat overdoen inzake actieve provisietransparantie....

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...