Regeling klokkenluiders verplicht

Klok (kerk)

(Adfiz in Ken je Vak! in VVP 2) Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders van kracht geworden. Deze nieuwe wet is een aanscherping van de eerdere Wet huis voor klokkenluiders. Hoewel de nieuwe wet in principe alleen geldt voor bedrijven en organisaties vanaf 50 medewerkers, is een uitzondering gemaakt voor bedrijven die onder antiwitwas- of financiële wetgeving vallen. Daarmee geldt de wet voor iedere financiële adviesonderneming.

In het verleden zijn klokkenluiders niet altijd even goed behandeld. Bekend is het verhaal van klokkenluider Bos, die illegale afspraken over aanbestedingen in de bouwsector aan het licht bracht. In de meeste bedrijven is de bedrijfscultuur gelukkig zodanig dat misstanden besproken kunnen worden en aangepakt worden. Soms is dat niet het geval. Dan is het belangrijk dat medewerkers die ‘aan de bel’ willen trekken, weten hoe ze dat moeten doen en dat ze beschermd zijn. Overigens geldt de wet niet alleen voor medewerkers maar voor alle situaties waar sprake is van een ondergeschiktheidsrelatie (inhuurkracht, toeleverancier, etcetera).

Meldprocedure

De Wet bescherming klokkenluiders verplicht werkgevers om een interne meldprocedure voor (een vermoeden van) misstanden binnen de organisatie op te stellen. In deze meldprocedure moet worden beschreven hoe de onderneming ervoor zorgt dat medewerkers veilig aan de bel kunnen trekken, bij wie ze terecht kunnen en wat er met de melding wordt gedaan. In de meldprocedure moet in ieder geval zijn vastgelegd:

  • hoe de onderneming omgaat met een interne melding;
  • wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een misstand. Hierbij geldt onder andere dat er sprake moet zijn van redelijke gronden en dat het maatschappelijk belang mogelijk in het geding is;
  • hoe de medewerker een melding kan doen;
  • bij wie de medewerker de melding kan doen;
  • wie opvolging geeft aan de melding;
  • dat de medewerker in vertrouwen een (externe) adviseur kan raadplegen;
  • dat de medewerker binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging krijgt van zijn melding;
  • binnen welke termijn de medewerker een terugkoppeling krijgt van zijn melding.

‘Hoe kan de medewerker een melding doen?’

Als de interne procedure voor het melden van (een vermoeden van) een misstand binnen de organisatie is opgesteld, moet deze worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Is er geen OR of PVT, dan moet tenminste de helft van het personeel instemmen met de opgestelde interne meldprocedure.

Expliciet

Zodra de interne meldprocedure definitief is geworden, is het verplicht om de medewerkers schriftelijk of elektronisch te informeren over de procedure. Daarbij moet ook expliciet worden vermeld hoe de medewerkers beschermd zijn tegen benadeling bij het melden van een misstand. Tot slot is het ook belangrijk om de medewerkers erop te wijzen dat ze niet verplicht zijn een misstand intern te melden. Het mag ook extern, bijvoorbeeld bij de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens of het Huis voor Klokkenluiders.

Adfiz heeft in haar kennisportaal Klokkenluiders uitgebreidere informatie opgenomen over de Wet bescherming Klokkenluiders. Voor de leden is daar ook een Modelregeling Meldprocedure te downloaden.

Reactie toevoegen

 
Adfiz, Aplaza en SIVI roepen adviseur op fouten in berichten te melden

Adfiz, Aplaza en SIVI roepen adviseur op fouten in berichten te melden

Adfiz, Aplaza en SIVI roepen adviseurs op om melding te maken van fouten in berichten. Op die manier kan de verwerking van berichten in de administratie van adviseurs...

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

De roadshows van Adfiz over actieve provisietransparantie zijn drukbezocht. Ruim 600 adviseurs bezochten de informatiebijeenkomsten, en die hadden niet alleen veel...

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert op 13 juni in de Flint in Amersfoort haar 115-jarig bestaan. Adfiz heeft "een feestelijk programma samengesteld met als keynote spreker Berthold Gunster,...

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

"Mijn oproep aan Den Haag is dan ook om samen te bekijken hoe we nu, anno 2024, willen omgaan met het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Het is tijd voor modernisering....

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

"De private partijen zullen ongetwijfeld wijzen op deze mogelijke uitvoeringscomplicaties." Aldus Adfiz over de 'drempelfunctievariant' van minister Van Gennip bij...

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz heeft het Wtp-beleid per verzekeraar in kaart gebracht en gepubliceerd in haar kennisportaal Pensioenstelsel. Adfiz: "De Wet toekomst pensioenen bepaalt de...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

(Uit VVP 2-2024) Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren....

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...