Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico

Geeke Feiter van heuvelen 2019

(Geeke Feiter-Van Heuvelen, Verbond van Verzekeraars, in VVP 1-2023) Een veranderend klimaat vraagt om bewustzijn, preventie én verzekeringsoplossingen. Wij werken aan een marktbrede oplossing voor het overstromingsrisico van primaire keringen. Maar een verzekeringsoplossing heeft alleen kans van slagen als de sector en de overheid samen optrekken.

Een veranderend klimaat leidt tot nieuwe risico’s zoals wateroverlast door hevige regenval. De ongekende watersnood die Limburg in 2021 trof, is hier een triest voorbeeld van. Verzekeraars hebben alles op alles gezet om de geleden schade te beperken en uit te keren. Eind december 2022 was 95 procent van de particuliere en 93 procent van de zakelijke schades afgehandeld. In de tientallen nog openstaande gevallen wordt er nog gewacht op de laatste bonnen of eindfactuur van de aannemer. De impact van een overstroming is niet alleen de grote schade, maar ook de soms zeer lange droogtijden. Voor ondernemers komt daar ook nog eens bij dat inkomsten wegvallen en klanten in de tussentijd naar concurrenten kunnen vertrekken.

Nu is schade door plaatselijke neerslag al meer dan 20 jaar verzekerbaar. Sinds 2020 is het op de provinciale markt ook mogelijk je te verzekeren tegen schade door overstroming van meren, kleine rivieren en kanalen. Het aantal verzekeraars dat een dergelijk risico standaard meeverzekert op de inboedel-en opstalverzekering groeit nog steeds. Op beurspolissen kan dit in theorie natuurlijk al langer, maar we zagen in Limburg dat veel mkb-ondernemers hier geen dekking voor hadden. Met de in december 2022 gelanceerde VNAB-clausule wordt het ook via deze beurspolissen eenvoudiger om je als mkb’er te verzekeren tegen lokale overstroming. Natuurlijk is er ondernemersvrijheid, maar een adviseur wordt nu beter in staat gesteld om de ondernemer hier een bewuste keuze over te laten maken.

Bewustzijn vergroten

Zeker met het oog op de toekomst, waarbij weersextremen zullen toenemen, is het van belang het bewustzijn onder mensen te vergroten over het nut en noodzaak van een dergelijke dekking. Daar ligt niet alleen een belangrijke voorlichtende taak weggelegd voor verzekeraars, maar ook voor adviseurs en de overheid. Zoals DNB terecht aangeeft in de in november verschenen studie ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ gaat het om een gedeelde verantwoordelijkheid om de samenleving van deze risico’s bewuster te maken.

Helemaal als we ons realiseren dat als het water drie centimeter hoger was gekomen, de Maas buiten haar oevers zou zijn getreden en Maastricht onder water had gestaan. En tegen een overstroming van de grote rivieren zoals de Maas, grote binnenwateren zoals het IJsselmeer, of vanuit zee (zogeheten primaire keringen) is vrijwel geen enkele Nederlander of mkb’er verzekerd. Terwijl in andere landen overstromingsrisico’s wel verzekerbaar zijn, mede vanuit een actieve rol die de overheid daarbij speelt.

Duidelijkheid

In het verleden heeft het Verbond meerdere pogingen gedaan voor een collectieve verzekering om schade door zo’n overstroming adequaat en snel af te wikkelen. Om diverse redenen zijn deze pogingen gestrand. En já, er waren verschillende marktinitiatieven, maar die zijn er in al die jaren nooit in geslaagd een brede oplossing voor alle Nederlanders te realiseren. Met de kennis van nu en ervaringen in binnen-én buitenland vinden we het onze maatschappelijke plicht om toch nog eens te kijken wat we als sector kunnen voor alle Nederlanders. We moeten ook eerlijk zijn dat dat ons alleen niet lukt. Een systeem heeft alleen kans van slagen als de verzekeringssector en de overheid samen optrekken. We zien ook bij de overheid, toezichthouders en de bredere financiële wereld aandacht voor dit onderwerp.

Op dit moment werken we daarom aan een marktbrede oplossing voor het overstromingsrisico van primaire keringen. We hebben het over een herverzekeringspool met een solidair (verplichtend) karakter, waaraan ook de overheid deelneemt. Gezien de uitdagingen, ook op de herverzekeringsmarkt, richten we ons vooralsnog alleen op particulieren. Maar ondernemers willen we zeker niet in de kou laten staan, we willen in elk geval ons netwerk en kennis kunnen inzetten voor een eventuele tegemoetkoming van de overheid. Voor gedupeerden maakt het dan niet langer uit waar het water vandaan komt, ze kunnen bij hun verzekeraar terecht voor de afhandeling. Dat zorgt voor tempo in de schade-afhandeling en schept duidelijkheid. Dat is waar de inwoners en ondernemers die met een overstroming te maken krijgen, op zitten te wachten.

‘Wij werken aan een marktbrede oplossing voor het overstromingsrisico van primaire keringen’

Voor een aanvullende verzekering waar alle Nederlanders aan bijdragen, is breed draagvlak onder de bevolking nodig, realiseren wij ons. En dat terwijl niet iedereen evenveel direct risico loopt. We onderzoeken daarom of en in hoeverre de premie-opslag in acceptabele mate afhankelijk kan zijn van het overstromingsrisico én of we met preventie dat risico omlaag kunnen brengen. In Limburg was de schadelast bij gedupeerden mét preventiemaatregelen namelijk 20 tot 50 procent lager. Maar ook hiervoor zullen we samen moeten werken met de overheid en andere maatschappelijke partijen. Gezien de meerdere trajecten die op dit moment worden ingezet bij de overheid, ligt het voor de hand dat we binnenkort met de overheid om tafel gaan om de publieke en private trajecten aan elkaar te verbinden. Wat ons betreft ligt er op 1 januari 2025 een verzekeringsoplossing voor primaire keringen. Maar tot die tijd is er nog veel werk te doen. Ik ben zeer benieuwd welke bijdrage u kunt/wil leveren aan het welslagen ervan.

Reactie toevoegen

 

Reacties

nienke de boer - Achmea (Centraal Beheer en Avéro Achmea) 22 februari 2023

Ik heb me voor Achmea zakelijk ook bezig gehouden met het implementeren van een dekking tegen overstroming secundaire waterkering. Ik zou graag mee willen denken aan het verzekeren van schades door primaire waterkeringen

Meer over
Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Verbond: "Drempels weghalen bij hypothecaire financiering verduurzaming"

Het Verbond van Verzekeraars adviseert om Europese en nationale wetgeving voor verduurzamingsleningen aan te passen, zodat huiseigenaren in staat zijn hun steentje...

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

Verbond tijdelijk gehuisvest bij Aegon/a.s.r.

De medewerkers van het Verbond van Verzekeraars werken momenteel vanuit het MA-gebouw van Aegon/a.s.r. tegenover het Verbondsgebouw, dat vorige maand werd getroffen...

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

Verbond pleit voor duidelijkheid en houvast

“De verzekeringssector heeft baat bij een lange termijnstrategie en een heldere visie. Zowel van het nieuwe kabinet als van de Europese Commissie en het Europees...

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

Bosklopper (Verbond): "Beperk premieverschillen oude en nieuwe klanten"

"Wij roepen verzekeraars op in hun premiebeleid nieuwe en bestaande klanten zoveel mogelijk op dezelfde wijze te behandelen. Structurele premieverschillen die niet...

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Verbond van Verzekeraars getroffen door brand

Het Verbond van Verzekeraars inventariseert de schade na een brand in de nacht van maandag op dinsdag. Vooralsnog lijkt het vooral te gaan om waterschade. De brand...

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Ten opzichte van 2017 is de verzekerbaarheid van jongeren en ouderen sterk toegenomen (meer aanbieders doen een aanbod). Dit blijkt uit de zesde Solidariteitsmonitor...

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Verzekeraars zijn in hun premies niet meer onderscheid gaan maken tussen verschillende groepen mensen met verschillende risico’s. Voor zover er premieverschillen...

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

"Wij hebben de ambitie toonaangevend te zijn in keuzebegeleiding, juist vanwege onze ervaring" Aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn visie op keuzebegeleiding....

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...