Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico

Geeke Feiter van heuvelen 2019

(Geeke Feiter-Van Heuvelen, Verbond van Verzekeraars, in VVP 1-2023) Een veranderend klimaat vraagt om bewustzijn, preventie én verzekeringsoplossingen. Wij werken aan een marktbrede oplossing voor het overstromingsrisico van primaire keringen. Maar een verzekeringsoplossing heeft alleen kans van slagen als de sector en de overheid samen optrekken.

Een veranderend klimaat leidt tot nieuwe risico’s zoals wateroverlast door hevige regenval. De ongekende watersnood die Limburg in 2021 trof, is hier een triest voorbeeld van. Verzekeraars hebben alles op alles gezet om de geleden schade te beperken en uit te keren. Eind december 2022 was 95 procent van de particuliere en 93 procent van de zakelijke schades afgehandeld. In de tientallen nog openstaande gevallen wordt er nog gewacht op de laatste bonnen of eindfactuur van de aannemer. De impact van een overstroming is niet alleen de grote schade, maar ook de soms zeer lange droogtijden. Voor ondernemers komt daar ook nog eens bij dat inkomsten wegvallen en klanten in de tussentijd naar concurrenten kunnen vertrekken.

Nu is schade door plaatselijke neerslag al meer dan 20 jaar verzekerbaar. Sinds 2020 is het op de provinciale markt ook mogelijk je te verzekeren tegen schade door overstroming van meren, kleine rivieren en kanalen. Het aantal verzekeraars dat een dergelijk risico standaard meeverzekert op de inboedel-en opstalverzekering groeit nog steeds. Op beurspolissen kan dit in theorie natuurlijk al langer, maar we zagen in Limburg dat veel mkb-ondernemers hier geen dekking voor hadden. Met de in december 2022 gelanceerde VNAB-clausule wordt het ook via deze beurspolissen eenvoudiger om je als mkb’er te verzekeren tegen lokale overstroming. Natuurlijk is er ondernemersvrijheid, maar een adviseur wordt nu beter in staat gesteld om de ondernemer hier een bewuste keuze over te laten maken.

Bewustzijn vergroten

Zeker met het oog op de toekomst, waarbij weersextremen zullen toenemen, is het van belang het bewustzijn onder mensen te vergroten over het nut en noodzaak van een dergelijke dekking. Daar ligt niet alleen een belangrijke voorlichtende taak weggelegd voor verzekeraars, maar ook voor adviseurs en de overheid. Zoals DNB terecht aangeeft in de in november verschenen studie ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ gaat het om een gedeelde verantwoordelijkheid om de samenleving van deze risico’s bewuster te maken.

Helemaal als we ons realiseren dat als het water drie centimeter hoger was gekomen, de Maas buiten haar oevers zou zijn getreden en Maastricht onder water had gestaan. En tegen een overstroming van de grote rivieren zoals de Maas, grote binnenwateren zoals het IJsselmeer, of vanuit zee (zogeheten primaire keringen) is vrijwel geen enkele Nederlander of mkb’er verzekerd. Terwijl in andere landen overstromingsrisico’s wel verzekerbaar zijn, mede vanuit een actieve rol die de overheid daarbij speelt.

Duidelijkheid

In het verleden heeft het Verbond meerdere pogingen gedaan voor een collectieve verzekering om schade door zo’n overstroming adequaat en snel af te wikkelen. Om diverse redenen zijn deze pogingen gestrand. En já, er waren verschillende marktinitiatieven, maar die zijn er in al die jaren nooit in geslaagd een brede oplossing voor alle Nederlanders te realiseren. Met de kennis van nu en ervaringen in binnen-én buitenland vinden we het onze maatschappelijke plicht om toch nog eens te kijken wat we als sector kunnen voor alle Nederlanders. We moeten ook eerlijk zijn dat dat ons alleen niet lukt. Een systeem heeft alleen kans van slagen als de verzekeringssector en de overheid samen optrekken. We zien ook bij de overheid, toezichthouders en de bredere financiële wereld aandacht voor dit onderwerp.

Op dit moment werken we daarom aan een marktbrede oplossing voor het overstromingsrisico van primaire keringen. We hebben het over een herverzekeringspool met een solidair (verplichtend) karakter, waaraan ook de overheid deelneemt. Gezien de uitdagingen, ook op de herverzekeringsmarkt, richten we ons vooralsnog alleen op particulieren. Maar ondernemers willen we zeker niet in de kou laten staan, we willen in elk geval ons netwerk en kennis kunnen inzetten voor een eventuele tegemoetkoming van de overheid. Voor gedupeerden maakt het dan niet langer uit waar het water vandaan komt, ze kunnen bij hun verzekeraar terecht voor de afhandeling. Dat zorgt voor tempo in de schade-afhandeling en schept duidelijkheid. Dat is waar de inwoners en ondernemers die met een overstroming te maken krijgen, op zitten te wachten.

‘Wij werken aan een marktbrede oplossing voor het overstromingsrisico van primaire keringen’

Voor een aanvullende verzekering waar alle Nederlanders aan bijdragen, is breed draagvlak onder de bevolking nodig, realiseren wij ons. En dat terwijl niet iedereen evenveel direct risico loopt. We onderzoeken daarom of en in hoeverre de premie-opslag in acceptabele mate afhankelijk kan zijn van het overstromingsrisico én of we met preventie dat risico omlaag kunnen brengen. In Limburg was de schadelast bij gedupeerden mét preventiemaatregelen namelijk 20 tot 50 procent lager. Maar ook hiervoor zullen we samen moeten werken met de overheid en andere maatschappelijke partijen. Gezien de meerdere trajecten die op dit moment worden ingezet bij de overheid, ligt het voor de hand dat we binnenkort met de overheid om tafel gaan om de publieke en private trajecten aan elkaar te verbinden. Wat ons betreft ligt er op 1 januari 2025 een verzekeringsoplossing voor primaire keringen. Maar tot die tijd is er nog veel werk te doen. Ik ben zeer benieuwd welke bijdrage u kunt/wil leveren aan het welslagen ervan.

Reactie toevoegen

 

Reacties

nienke de boer - Achmea (Centraal Beheer en Avéro Achmea) 22 februari 2023

Ik heb me voor Achmea zakelijk ook bezig gehouden met het implementeren van een dekking tegen overstroming secundaire waterkering. Ik zou graag mee willen denken aan het verzekeren van schades door primaire waterkeringen

Meer over
Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met een vereenvoudigde afhandeling van schades met licht letsel. Voor het berekenen van de schade wordt een tool ontwikkeld, waarmee veel sneller...

Innovatie is vooral kansen creëren

Innovatie is vooral kansen creëren

(Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) De (Europese) wet-en regelgeving beweegt naar meer ruimte voor individuele innovatie...

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

"Via het partnership gaat INNOPAY de sector helpen antwoord te geven op belangrijke vragen om van open insurance een succes te maken." Aldus het Verbond van Verzekeraars...

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

In toenemende mate, aldus MoneyView, kunnen ondernemers zich verzekeren voor de gevolgen van het overstromen van secundaire waterkeringen, zoals sloten, beken en...

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

“Voor ons staat niet vast dat het verstandig is om bij de huidige stand van zaken de leennormen mede te laten afhangen van de beschikbaarheid van een energieprestatiegarantie.”...

Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Wees zorgvuldig bij het aanpakken van hardheden in het stelsel van sociale zekerheid. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in het ‘verkiezingsprogramma’...

In hele verzekeringssector lagere resultaten in 2022

In hele verzekeringssector lagere resultaten in 2022

Uit Het financieel jaarverslag van de gezamenlijke verzekeraars blijkt dat er in de hele verzekeringssector in 2022 sprake was van lagere resultaten. Zo is het resultaat...

Duurzaam schadeherstel moet de norm worden

Duurzaam schadeherstel moet de norm worden

Duurzaam herstel moet de norm worden bij het afhandelen van schade, in plaats van vervangen. Schoonmakend Nederland, Stichting Nederlands Instituut Van Register...

Recordbedrag aan schade door extreem weer

Recordbedrag aan schade door extreem weer

De schade door extreem weer bedraagt in 2022 meer dan 886 miljoen euro, het hoogste bedrag aan verzekerde schade sinds 2007. Dit blijkt uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor...

Verbond ontwikkelt toolkit klimaatrisico's

Verbond ontwikkelt toolkit klimaatrisico's

Het Verbond van Verzekeraars heeft een toolkit klimaatrisico’s op zijn website gezet. Het Verbond: "Een van de belangrijkste tools die je op onze themapagina...