Unieke en cruciale samenwerking in het volmachtkanaal

Jorg Roodbeen DT

(Uit VVP-special Digitale Transformatie) “Het massaal omarmen door verzekeraars én volmachtbedrijven van het door de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV) opgezette Programma Uniformering Inrichting Volmachtketen (PUIV) is cruciaal voor een toekomstbestendig volmachtkanaal”, benadrukken Jorg Roodbeen (NVGA), Herman Lenferink (SIVI) en Roel van Dijk (ANVA). Zij vertellen over een unieke én noodzakelijke samenwerking tussen marktpartijen met soms tegenstrijdige belangen.

Doel van de door het Verbond van Verzekeraars en NVGA opgerichte SUIV is tweeledig: uniformering van de vastlegging en uitwisseling van data tussen gevolmachtigden en verzekeraars en het verhogen van de datakwaliteit in het volmachtkanaal. “Hoewel er door beide partijen op dit vlak al flinke voortgang is gemaakt, is het tijd om een volgende gezamenlijke stap te zetten in de professionalisering van het volmachtkanaal”, zeggen Roodbeen, Lenferink en Van Dijk.

SIVI is het vijftien medewerkers tellende onafhankelijke kennis- en adviescentrum dat standaarden ontwikkelt voor digitaal zakendoen in de Nederlandse verzekeringsbranche. “Het Programma Uniformering Inrichting Volmachtketen (PUIV) is momenteel één van de projecten waarmee we bezig zijn. Een zeer belangrijke en omvangrijke klus”, vertelt Herman Lenferink, als managing consultant verbonden aan SIVI.

Roel van Dijk is algemeen directeur van ANVA, één van de bij het PUIV-project betrokken systeemhuizen. Met een marktaandeel van 70 procent is ANVA verreweg het sterkst vertegenwoordigd binnen de volmachtketen, gevolgd door CCS (20 procent) en Unit4 (5 procent). De resterende bedrijven (eveneens ca. 5 procent) hebben zelf een automatiseringssysteem gebouwd.

De derde gesprekspartner is Jorg Roodbeen, managing partner bij Klap Verzekeringsmakelaar, lid van het NVGA-bestuur en tevens als secretaris lid van het bestuur van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV) samen met voorzitter Leon van Riet (NN), penningmeester Jaap de Louw (Achmea) en bestuurslid Marcel van Loon (Centraal Volmachtbedrijf).

Als representant van de sector benadrukt hij het belang van het programma voor de volmachtketen. “Het programma draagt bij aan de verbetering van de be

‘Kom in actie en ga met de uniforme inrichting aan de slag’

Blijf op de hoogte

Het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen is volop in ontwikkeling. Blijf op de hoogte van de voortgang, veranderingen en andere ontwikkelingen en meld je aan voor de nieuwsbrief op www. suiv.nl . Daarnaast kun je de stichting ook volgen op linkedIn via www.linkedin.com/company/stichtinguniforme-inrichting-volmachtketen. heersing van de volmachtketen en is daarmee cruciaal voor een toekomstbestendig volmachtkanaal, dat met een omzet van ongeveer 4 miljard euro bijna een kwart omvat van de totale schadeverzekeringsomzet in ons land.”

Roel van Dijk: ‘Grip op datakwaliteit.’

Meerledige aanleiding

Volgens de drie gesprekspartners liggen er meerdere redenen ten grondslag aan de komst van het Programma ‘PUIV’. Van Dijk wijst op de verscherpte eisen in het kader van Solvency II die aan volmachtgevende verzekeraars worden gesteld. In hun DNB-rapportages moeten zij verantwoording afleggen over het volmachtkanaal. “Daarvoor moet de datakwaliteit op orde zijn. Een nieuwe uitgevoerde analyse door DNB naar de (uitbestedings)risico’s binnen de volmachtconstructie toont echter aan dat, ondanks doorgevoerde verbeteringen, verzekeraars niet alleen nog altijd onvoldoende zicht hebben op de uitbestede risico’s in het volmachtkanaal maar ook onvoldoende grip op de zeer grote diversiteit aan inrichtingen van volmachtadministraties. Doordat de volmachtportefeuilles blijven groeien kunnen fouten in rapportages door incomplete of incorrecte data niet langer beschouwd worden als kleine afwijkingen. Grip op datakwaliteit binnen het volmachtdomein is een belangrijke vereiste geworden.”

Lenferink wijst er daarnaast op dat binnen de volmachtketen tot dusver maar op zeer beperkte schaal gemeenschappelijke uitgangspunten worden gehanteerd rond definities en de inrichting van processen. “Iedereen doet dit min op meer op eigen titel. Zaken als het inrichten van systemen, het leveren van rapportages en/of het uitwisselen van data tussen toepassingen zijn daardoor complex, tijdrovend en onnodig kostbaar. Het gevolg is een zeer grote diversiteit bij de inrichting van volmachtadministraties, wat een grote impact heeft op zowel de datakwaliteit als ICT-kosten binnen de volmachtketen.”

Behalve de eisen van de toezichthouder noemt Roodbeen de noodzakelijke efficiencyverbetering en kostenbeheersing als redenen voor een meer uniforme werkwijze. Dat vraagt een flinke inspanning van zowel volmachtbedrijven, verzekeraars als systeemhuizen, maar die inspanning is cruciaal voor ons aller bedrijfsvoering en daarmee van de gezamenlijke volmachtketen. Kortom, alle betrokken partijen hebben belang bij een goede, efficiënte inrichting van de keten.”

Noodzakelijke samenwerking

De drie spreken van een ‘unieke, naar noodzakelijke samenwerking’ tussen marktpartijen die op punten soms tegenstrijdige belangen hebben maar waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat politieke aspecten vanaf dag één geen enkele rol spelen. Ook spreken zij van een omvangrijke en ambitieuze klus. Immers, het gaat om het koppelen van de administraties van 40 volmachtgevende verzekeraars die gezamenlijk 1.730 volmachten hebben afgegeven aan 259 gevolmachtigde kantoren en waarbij ongeveer 25.000 doorgaans verschillend ingerichte productportefeuille in omloop zijn voor 800 verschillende verzekeringsproducten.

Met het Programma PUIV wil de stichting binnen twee jaar de ambitieuze doelstellingen van uniformering van de processen en het verbeteren van de datakwaliteit realiseren. Hiertoe is het ‘Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen’ opgesteld dat de uitgangspunten beschrijft voor uniformering rond de omgang met volmachtproducten binnen de volmachtketen.

Lenferink: “De verzekeraar geeft per product aan welke gegevens hiervoor aangeleverd moeten kunnen worden. Per volmachtproduct van een verzekeraar wordt bij alle betrokken volmachten dit product (en daarmee dus de portefeuille) op dezelfde wijze ingericht. Daardoor worden bijvoorbeeld alle autoverzekeringen van dezelfde verzekeraar op eenduidige wijze geregistreerd. Voor het vastleggen en communiceren van productdefinities is door SIVI de AFD-definitie Standaard ontwikkeld, waarmee de software van de gevolmachtigde wordt ingericht. Daarmee is dit protocol ook leidend voor de leveranciers binnen de volmachtketen. Bij het vaststellen van afspraken binnen het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen geldt dat ‘het minimaal noodzakelijke’ de norm is. Dit moet voorkomen dat er in de verschillende processen kosten ontstaan die niet wezenlijk bijdragen aan grip op de volmachtketen.”

Van Dijk vult aan: “De door verzekeraar opgestelde productdefinitie vormt samen met het protocol de basis voor de samenwerking tussen verzekeraar en volmacht voor het betreffende volmachtproduct. Verzekeraar en volmacht kunnen in onderling overleg afwijken van de productdefinitie en/of het Protocol. Op basis van de AFD-definitie bieden systeemhuizen een standaard inrichting aan en bieden zij ondersteuning bij de omzetting van de huidige inrichting naar de nieuwe uniforme inrichting.”

Voortgang

Inmiddels is de pilot van het programma bij één volmachtbedrijf succesvol gestart voor het auto-product. Lenferink, Roodbeen en Van Dijk zijn allen positief over het reilen en zeilen in de praktijk. “We breiden nu uit met vijf verzekeraars en vijf volmachtbedrijven en daarna naar de ANVA-volmachten binnen de Top-40.

De Top-40 volmachten zijn goed voor 80% van het volume”, vertelt Van Dijk.

Herman Lenferink: ‘Gemeenschappelijke taal.’

“In de loop van het jaar breiden we uit naar de overige ANVA-gebruikers. Parallel starten we vergelijkbare trajecten bij de volmachtbedrijven die assurantiesoftware hebben van CCS en UNIT4”, vult Lenferink aan.

“Tegelijkertijd gaan we ook starten met brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen, die samen met motorrijtuigverzekeringen tweederde vormen van de volmachtomzet, en met de zakelijke producten die meer maatwerk vereisen. De inzet is dat over twee jaar het overgrote deel van de volmachtmarkt daadwerkelijk op de nieuwe uniforme wijze is ingericht.”

Jorg Roodbeen: ‘Efficiencyverbetering en kostenbeheersing.’

Ga aan de slag

Tot slot, wat zouden jullie volmachtbedrijven, verzekeraars en softwareleveranciers mee willen geven met betrekking tot het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen? Lenferink steekt van wal: “Uiteraard vergt een en ander een investering van eenieder in tijd, mankracht en geld, maar neem dat voor lief gezien de ‘plus’ aan voordelen die een uniforme inrichting je oplevert: qua efficiency, minder administratief werk, kortere time to market , meer zicht op relevante data voor commercieel gebruik en last but not least kostenbeheersing. Bij een goed gebruik van het protocol worden de kosten rond inrichting gedecimeerd.”

Roel van Dijk vult aan: “Weliswaar is met het totale project een forse investering gemoeid van enkele miljoenen euro’s, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit bij een massale deelname op (niet al te lange) termijn al kan worden terugverdiend. Daarom wil ik oproepen: kom in actie en ga met de uniforme inrichting aan de slag. Maak daarnaast ook gebruik de datakwaliteit monitor volmachten (DMV). Dit is een praktisch hulpmiddel bij het verhogen van de kwaliteit van de door het volmachtbedrijf aangeleverde data richting verzekeraars dat in opdracht van de Werkgroep Datakwaliteit is ontwikkeld. Hiermee kunnen partijen eventuele issues verhelpen en zo de eigen datakwaliteit verbeteren.”

Jorg Roodbeen benadrukt tot slot nogmaals de noodzaak van het Programma Uniforme Inrichting Volmachtketen voor de toekomst van het volmachtkanaal in ons land. “Er moet efficiënter worden gewerkt, de kosten moeten omlaag en er dient meer grip te komen op de datakwaliteit. Met dit programma kunnen we al die zaken realiseren, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo dient bij eenieder de automatisering worden gebracht op het niveau van de laatste stand der techniek en bovendien dient het protocol door eenieder te worden omarmd.”

Actie is volgens hem eveneens geboden in het gebruik van de monitoringtool DMV. Nog lang niet iedereen is hierbij aangesloten. Als we als volmachtbedrijven én verzekeraars echt werk maken van het verbeteren van de sector, geven wij daarmee een duidelijk signaal af naar elkaar en richting de toezichthouder. Namelijk dat wij daadwerkelijk geloven in en willen werken aan een toekomstbestendig volmachtkanaal.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Vervangen Digitale Paspoorten voor 1 oktober 2020 verplicht

Vervangen Digitale Paspoorten voor 1 oktober 2020 verplicht

Als gevolg van een beveiligingsrisico in het PKI-systeem moeten Digitale Paspoorten voor 1 oktober 2020 worden vervangen. SIVI-directeur Peter Mols: "Bij dit probleem...

SIVI lanceert checklist kwaliteit robo-adviezen

SIVI lanceert checklist kwaliteit robo-adviezen

SIVI heeft de Checklist Kwaliteit Onbemenste Advies- en Transactietoepassingen (KOAT) geïntroduceerd. De Checklist-KOAT stelt partijen in staat de maatregelen...

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA slaan met SIVI de handen ineen om hun leden te informeren over de transitie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning,...

NVGA en Verbond bereiken overeenstemming over VSV

NVGA en Verbond bereiken overeenstemming over VSV

De NVGA en het Verbond van Verzekeraars hebben een Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) gepubliceerd. De nieuwe VSV loopt vanaf nu tot januari 2022. Het...

Persoonlijk contact en interactie

Persoonlijk contact en interactie

Voor de nieuwe artikelenreeks ‘Volmachtbedrijf centraal’ in VVP wordt een ‘voorbeeldkantoor’ uitgelicht, waarmee een NVGA-bestuurslid een...

SIVI presenteert All Finance Standaard

SIVI presenteert All Finance Standaard

SIVI heeft de eerste versie naar buiten gebracht van de opvolger van de huidige ADN-, AFD- en GIM-standaarden: de SIVI All Finance Standaard. Herman Lenferink,...

Inzicht in en overzicht van standaarden voor Data Exchange

Inzicht in en overzicht van standaarden voor Data Exchange

De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) en SIVI hebben een convenant gesloten om te komen tot “sectorbreed uitstekend werkende Data Exchange voor financiële...

Coen van Ham nieuwe voorzitter RvC ANVA

Coen van Ham nieuwe voorzitter RvC ANVA

Coen van Ham is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Anva. Van Ham volgt Wim Heeres op, die heeft aangegeven te zullen stoppen maar...

COR daalt in volmachtmarkt onder honderd procent

COR daalt in volmachtmarkt onder honderd procent

De  Combined Operating Ratio (COR) in de volmachtmarkt voor schadeverzekeringen is voor het eerst sinds 2015 onder de 100 procent uitgekomen, een daling in...

SIVI publiceert overzicht software en services

SIVI publiceert overzicht software en services

SIVI heeft een overzicht van software en services rond digitaal zakendoen binnen de financiële dienstverlening gepubliceerd. De Nederlandse financiële...