Verlengde termijn

permanent actueel pensioen

De termijn voor het aanleveren van het juist en volledig ingevulde informatieformulier bij het afkopen van een pensioen in eigen beheer of het omzetten hiervan in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting is vorig jaar verlengd.

Tot 31 december 2019 was het mogelijk om een pensioenvoorziening in eigen beheer (PEB) af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening. Als hiervoor werd gekozen, dan moest de partner hiermee instemmen. Ook moest de Belastingdienst binnen een maand worden geïnformeerd en er moest worden aangegeven of er een regeling was getroffen met het oog op een eventuele echtscheiding. Als hiervoor niet werd gekozen of hieraan niet werd voldaan, dan bleven de opgebouwde pensioenrechten gewoon in stand.

Het voordeel van afkoop of omzetting is dat het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde van de pensioenvoorziening fiscaal geruisloos kan worden prijsgegeven. Er is eveneens geen revisierente verschuldigd.

Voor afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer moest de DGA een informatieformulier invullen, ondertekenen en binnen een maand indienen bij de Belastingdienst. Daarnaast moest de (gewezen) partner van de DGA het informatieformulier ook ondertekenen. Als hier niet aan werd voldaan, dan kon dit leiden tot een belaste pensioenaanspraak en het betalen van revisierente; dit betekende maximaal 72 procent heffing over de commerciële waarde van de pensioenvoorziening in eigen beheer.

In de praktijk is gebleken dat niet iedere DGA het informatieformulier tijdig, juist en volledig ingevuld heeft ingestuurd. Daarom is er nu in een herzien besluit van 31 maart 2020 besloten om de termijn voor het alsnog aanleveren van de juiste informatie eenmalig te verlengen. Daarnaast is in dit besluit opgenomen dat er een herstelmogelijkheid is als de (gewezen) partner het informatieformulier niet heeft medeondertekend.

Twee voorwaarden

De staatssecretaris van Financiën keurt onder twee voorwaarden in de volgende twee situaties goed dat een informatieformulier alsnog als tijdig wordt aangemerkt:

1. Een te laat ingediend informatieformulier dat binnen een jaar na de afkoop of de omzetting van het PEB bij de Belastingdienst is of wordt aangeleverd, wordt in afwijking in zoverre van artikel 12c, lid 2, UBLB, als tijdig aangemerkt. Ter verduidelijking: in artikel 12c, lid 2, UBLB stond de termijn van één maand benoemd. Dit artikel is nu dus vervallen;

2. Als de inspecteur constateert dat nog geen informatieformulier is ingediend en gebruik is gemaakt van de gefaciliteerde beëindiging van het PEB, dan stelt hij de DGA in de gelegenheid dit te herstellen. De inspecteur geeft hierbij een termijn van ten minste zes weken.

De volgende twee voorwaarden liggen hieraan ten grondslag: aan de overige voorwaarden van de artikelen 38n tot en met 38q van de Wet op de loonbelasting is volledig voldaan, bij afkoop van het PEB is tijdig en volledig voldaan aan de wettelijke verplichting tot het indienen van de aangifte loonheffingen en het afdragen van de ter zake van de afkoop verschuldigde loonheffingen.

Ontbreken medeondertekening

De DGA krijgt van de Belastingdienst de gelegenheid om een (gewezen) partner alsnog te laten ondertekenen als blijkt dat deze medeondertekening ontbreekt. Hiervoor is een termijn van ten minste zes weken gegeven. Dit geldt ook voor informatieformulieren die zijn of worden aangeleverd volgens de in de vorige paragraaf beschreven goedkeuringen. Het aangevulde en medeondertekende informatieformulier treedt met terugwerkende kracht in de plaats van het eerder aangeleverde informatieformulier..

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Klantbeheer anno 2023

Klantbeheer anno 2023

(Lindenhaeghe in rubriek Jouw Vakbekwaamheid in VVP 2) Als de financieel adviseur van nu een blik zou werpen op het takenpakket van een adviseur van dertig jaar...

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Een groep van twintig financieel planners in spe is begonnen aan de nieuwe opleiding Certified Financial Planner van Lindenhaeghe. De opleiding past binnen het nieuwe...

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....

De NHT en NHT-clausule

De NHT en NHT-clausule

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) De datum 11 september 2001 staat bij veel mensen in het geheugen gegrift. Mensen die al wat langer...

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

NHG en erfpacht- en kortingsconstructies

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 06-2022) NHG heeft richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde erfpacht- en kortingsconstructies...

Helmplicht snorfietsers

Helmplicht snorfietsers

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Tot nu toe moeten snorfietsers alleen in Amsterdam en Utrecht verplicht een goedgekeurde helm op als ze op de...

Renteaftrek na scheiding

Renteaftrek na scheiding

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in VVP 5-2022) Helaas is scheiden iets wat in Nederland met zeer grote regelmaat gebeurt. Een scheiding heeft altijd een grote...

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Wesley van ’t Hof (foto) is algemeen...