Verlengde termijn

permanent actueel pensioen

De termijn voor het aanleveren van het juist en volledig ingevulde informatieformulier bij het afkopen van een pensioen in eigen beheer of het omzetten hiervan in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting is vorig jaar verlengd.

Tot 31 december 2019 was het mogelijk om een pensioenvoorziening in eigen beheer (PEB) af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening. Als hiervoor werd gekozen, dan moest de partner hiermee instemmen. Ook moest de Belastingdienst binnen een maand worden geïnformeerd en er moest worden aangegeven of er een regeling was getroffen met het oog op een eventuele echtscheiding. Als hiervoor niet werd gekozen of hieraan niet werd voldaan, dan bleven de opgebouwde pensioenrechten gewoon in stand.

Het voordeel van afkoop of omzetting is dat het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde van de pensioenvoorziening fiscaal geruisloos kan worden prijsgegeven. Er is eveneens geen revisierente verschuldigd.

Voor afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer moest de DGA een informatieformulier invullen, ondertekenen en binnen een maand indienen bij de Belastingdienst. Daarnaast moest de (gewezen) partner van de DGA het informatieformulier ook ondertekenen. Als hier niet aan werd voldaan, dan kon dit leiden tot een belaste pensioenaanspraak en het betalen van revisierente; dit betekende maximaal 72 procent heffing over de commerciële waarde van de pensioenvoorziening in eigen beheer.

In de praktijk is gebleken dat niet iedere DGA het informatieformulier tijdig, juist en volledig ingevuld heeft ingestuurd. Daarom is er nu in een herzien besluit van 31 maart 2020 besloten om de termijn voor het alsnog aanleveren van de juiste informatie eenmalig te verlengen. Daarnaast is in dit besluit opgenomen dat er een herstelmogelijkheid is als de (gewezen) partner het informatieformulier niet heeft medeondertekend.

Twee voorwaarden

De staatssecretaris van Financiën keurt onder twee voorwaarden in de volgende twee situaties goed dat een informatieformulier alsnog als tijdig wordt aangemerkt:

1. Een te laat ingediend informatieformulier dat binnen een jaar na de afkoop of de omzetting van het PEB bij de Belastingdienst is of wordt aangeleverd, wordt in afwijking in zoverre van artikel 12c, lid 2, UBLB, als tijdig aangemerkt. Ter verduidelijking: in artikel 12c, lid 2, UBLB stond de termijn van één maand benoemd. Dit artikel is nu dus vervallen;

2. Als de inspecteur constateert dat nog geen informatieformulier is ingediend en gebruik is gemaakt van de gefaciliteerde beëindiging van het PEB, dan stelt hij de DGA in de gelegenheid dit te herstellen. De inspecteur geeft hierbij een termijn van ten minste zes weken.

De volgende twee voorwaarden liggen hieraan ten grondslag: aan de overige voorwaarden van de artikelen 38n tot en met 38q van de Wet op de loonbelasting is volledig voldaan, bij afkoop van het PEB is tijdig en volledig voldaan aan de wettelijke verplichting tot het indienen van de aangifte loonheffingen en het afdragen van de ter zake van de afkoop verschuldigde loonheffingen.

Ontbreken medeondertekening

De DGA krijgt van de Belastingdienst de gelegenheid om een (gewezen) partner alsnog te laten ondertekenen als blijkt dat deze medeondertekening ontbreekt. Hiervoor is een termijn van ten minste zes weken gegeven. Dit geldt ook voor informatieformulieren die zijn of worden aangeleverd volgens de in de vorige paragraaf beschreven goedkeuringen. Het aangevulde en medeondertekende informatieformulier treedt met terugwerkende kracht in de plaats van het eerder aangeleverde informatieformulier..

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe is voor de elfde keer uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland in de categorie Financieel. De Beste Opleider van Nederland is een initiatief van...

Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

"Bijna de helft van de zzp’ers/ondernemers wil voor hun 65ste met pensioen, blijkt uit onderzoek door Brand New Day. Het onderzoek laat echter ook zien dat...

Taskforce: "Zelfstandigen gemakkelijker inzage geven in fiscale jaarruimte"

Taskforce: "Zelfstandigen gemakkelijker inzage geven in fiscale jaarruimte"

Het opbouwen van het inkomen voor later moet voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt. Zelfstandigenorganisaties,...

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

De Stichting van de Arbeid heeft aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een advies gestuurd om de mogelijkheden voor de pensioenopbouw...

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 1-2024) Jaarlijks wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) op een aantal punten gewijzigd. In dit artikel zullen...

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

(Blog door Brand New Day, kennispartner van het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart. Auteur: Joost Tieland, commercieel directeur). Vermogensadvies krijgt...

Maak arbeidsongeschiktheid bespreekbaar

Maak arbeidsongeschiktheid bespreekbaar

(Lindenhaeghe in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Met een toename in eenpersoonshuishoudens en de groei van het aantal zzp’ers, zijn de financiële...

Lindenhaeghe ziet inschrijvingen PE-examens enorme vlucht nemen

Lindenhaeghe ziet inschrijvingen PE-examens enorme vlucht nemen

Ook in het laatste kwartaal zijn de aantallen PE-examens achtergebleven, maar volgens Lindenhaeghe is inmiddels een kentering zichtbaar. Edwin Deijs, commercieel...

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

(Jouw Vakbekwaamheid, Ken je Vak! VVP 5-2023) Drie Wft-examens behalen en je mag het vak van hypotheekadviseur uitoefenen. Maar kan je dan ook daadwerkelijk adviseren?...

De eigenwoningregeling: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

De eigenwoningregeling: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 4, 2023) Iedere hypotheekadviseur (her)kent het wel: de worsteling met de eigenwoningregeling bij het uitwerken van een...