Voldoende belang

Kifid 2017 (deel logo)

KLASSIEKERVERZEKERING – Kifid laat de Europeesche de klassiekerverzekering herstellen van een Alfa Romeo Spider. De Geschillencommissie: “Tussen partijen staat niet ter discussie dat de verzekeraar bij het opzeggen van de autoverzekering per 15 juni 2018 niet de in artikel 3.9 van de voorwaarden opgenomen opzegtermijn in acht heeft genomen. Er is dus sprake van een onregelmatige opzegging.”

De verzekeraar voerde onder meer aan dat de consument zijn belang bij zijn vordering tot herstel van de autoverzekering onvoldoende duidelijk heeft gemaakt. De commissie volgt de verzekeraar hier niet: “Het gegeven dat de consument zonder de autoverzekering geen gebruik kan maken van de auto, maakt al dat hij voldoende belang heeft bij zijn vordering. Dat hij de auto mogelijk elders had kunnen verzekeren, doet dit belang niet vervallen. Ook de omstandigheid dat de verzekeraar heeft aangeboden de autoverzekering opnieuw te accepteren voor de duur van maximaal één jaar neemt het belang van de consument bij zijn vordering niet weg. De consument hoeft er immers niet (vooraf) mee akkoord te gaan dat een nieuwe autoverzekering bij de verzekeraar per definitie een looptijd heeft van maximaal één jaar. Bovendien is het zo dat, als de opzegging door de verzekeraar in stand zou blijven, niet uitgesloten kan worden dat de consument inderdaad in de toekomst, in het kader van een verzekeringsaanvraag bij een andere verzekeraar, mededeling moet doen van deze opzegging, hetgeen op voorhand niet in zijn belang zou zijn. De consument zou dan weliswaar kunnen uitleggen wat er gebeurd is en dat van een onregelmatige opzegging sprake was, maar niet geheel zeker is of de veronderstelde andere verzekeraar met die uitleg genoegen zal nemen.”

De opzegging vind plaats nadat de rechtspersoon waarvan de consument eigenaar is, bij de verzekeraar een bootverzekering had aangevraagd. De Europeesche wees de aanvraag af, omdat de consument zijn mededelingsplicht zou hebben geschonden door het beëindigen van een eerdere bootverzekering door een andere verzekeraar (in verband met veronderstelde fraude) niet mede te delen. De vraag of het correct is hierom een andere polis op te zeggen, blijft hier onbeantwoord. Ook op een ander punt gaat deze zaak niet in. De consument stelde bij de aanvraag van de bootverzekering zelf geen onjuiste gegevens te hebben verstrekt aan de verzekeraar, omdat zijn tussenpersoon de aanvraag heeft ingevuld.

In 2019 oordeelde de Rechtbank Limburg: “Een assurantietussenpersoon handelt onzorgvuldig indien hij een aanvraagformulier voor een verzekering aan zijn opdrachtgever (de aspirant-verzekerde) verstrekt, waarop vragen staan die de verzekerde zelf moet invullen, maar die de assurantietussenpersoon al (deels) heeft ingevuld zonder dat de assurantietussenpersoon weet of de door hem voor-ingevulde antwoorden juist zijn. De assurantietussenpersoon die dergelijk voor-invulwerk doet moet zeker weten dat de door hem gegeven antwoorden op vragen, die gegeven hadden moeten worden door de aspirant-verzekerde, juist zijn. Die tussenpersoon moet zich er verder van vergewissen dat zijn opdrachtgever (de aspirant-verzekerde) de voor-ingevulde antwoorden controleert en de assurantietussenpersoon dient zijn opdrachtgever nadrukkelijk te wijzen op de eventuele gevolgen voor de verzekerde bij het laten staan van foute antwoorden.” – Uitspraak GC 2021-0150

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Algehele verzorging niet hetzelfde als kosten van uitvaart

Algehele verzorging niet hetzelfde als kosten van uitvaart

(Kifid-uitspraak GC 2021-0571) Ter discussie staat de uitleg van de dekkingsbepaling ‘algehele verzorging van de uitvaart’. De Geschillencommissie...

Commissie van Beroep: verzekeraar wees te laat op niet-nakomen mededelingsplicht

Commissie van Beroep: verzekeraar wees te laat op niet-nakomen mededelingsplicht

Wijst een verzekeraar de verzekerde te laat op de gevolgen van het niet nakomen van de mededelingsplicht, dan mag de verzekeraar de verzekering niet beëindigen....

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Ook in nieuwe uitspraken meent Kifid dat Yarden terecht gebruik heeft gemaakt van de en bloc-clausule. De Geschillencommissie in vrijdag gepubliceerde uitspraken...

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

(Kifid-uitspraak GC 2021-0528) De riolering onder de vloer van de woning van de consument is gebroken en hierdoor is rioolwater de kruipruimte ingestroomd, waardoor...

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

De Geschillenregeling BKR gaat per 1 oktober 2021 over naar Kifid. Aanleiding daarvoor is de grote overlap en samenloop van klachten bij de Geschillencommissie...

Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

(Kifid-uitspraak GC 2021-0488) De consument heeft in 2008 een service-abonnement afgesloten bij de rechtsvoorganger van de adviseur. Daarvan maakte een jaarlijkse...

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

“Met minimaal een jaar ‘afkoelingsperiode’ geven wij het voorbeeld, dat wat ons betreft ook door financiële dienstverleners zou kunnen worden...

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Het kabinet werkt aan een appreciatie van de initiatiefnota inzake Kifid van SP-Kamerlid Alkaya en zal deze de Tweede Kamer rond de zomer doen toekomen. Dat is te...

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Om aan alle schijn van belangenverstrengeling tussen Kifid-secretaris en financieel dienstverlener een einde te maken, moet Kifid in het reglement en in de arbeidsvoorwaarden...

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

(Kifid-uitspraak GC 2021-0479) De consument heeft op 14 augustus 2019 waterschade ontdekt aan zijn chalet. Deze schade heeft hij bij de tussenpersoon (Assurantiekantoor...