Volop inzetten op zorginhoudelijke afspraken

Gezond fruit

Door Adfiz

Eind juni stuurde minister Van Rijn van VWS de resultaten van een onderzoek naar zorgcollectiviteiten (uitgevoerd door Equalis) naar de Tweede Kamer. Daaruit bleek - onder meer - dat het aantal zorginhoudelijke afspraken binnen de collectiviteiten fors is toegenomen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van de collectiviteitskorting, die nog steeds onder druk staat.

Sinds het najaar van 2016 geldt voor alle Adfiz-leden de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies. Deze code is aangenomen om het aantal gelegenheidscollectiviteiten terug te dringen en de toegevoegde waarde van adviseurs aan te tonen bij de totstandkoming van zorgcollectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Werden er in 2016 nog bij 20 procent van de werkgeverscollectiviteiten zorginhoudelijke afspraken gemaakt, in 2020 is dat gegroeid naar 89 procent van alle onderzochte collectiviteiten. Ook is gebleken dat naarmate er meer zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt voor een collectiviteit er verhoudingsgewijs vaker een adviseur betrokken is bij het contract.

Nu de commerciële periode voor zorgverzekeringen nadert, is het belangrijk de stijgende lijn qua collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken vast te houden. Niet alleen als signaal richting politiek, maar ook omdat steeds meer klanten hier waarde aan hechten. Dit blijkt uit onderzoek dat Aon heeft gedaan onder werknemers. Veertig procent van deze werknemers vindt andere factoren dan premiekorting belangrijker bij de keuze voor een zorgverzekering. Te denken valt dan aan extra fysiotherapeutische behandelingen, tandartszorg, coaching, vitaliteit, etcetera.

Als adviseur kun je van deze cijfers gebruikmaken bij het vormgeven van je campagnes tijdens de commerciële periode die in het najaar start. Een collectiviteit via de werkgever (of patiëntenvereniging) mag wellicht iets duurder zijn; op langere termijn draagt deze bij aan een betere gezondheid en het welzijn van de werknemer. Dit is dan ook een belangrijk argument voor werkgevers om zelf een (financiële) bijdrage te leveren aan de collectiviteit.

Modeloverzicht

Om adviseurs te helpen om per collectiviteit alle afspraken overzichtelijk weer te geven, heeft Adfiz vorig jaar het Modeloverzicht zorginhoudelijke afspraken ontwikkeld. Dit modeloverzicht biedt:

– per collectiviteit een snelle en overzichtelijke weergave van de gemaakte zorginhoudelijke afspraken en hoe de betreffende maatregelen bijdragen aan het verminderen van de (zorg)kosten;

– handvatten om de klant inzicht te bieden in mogelijkheden en kansen op het gebied van uitbreiding van de bestaande zorginhoudelijke afspraken met relevante maatregelen;

– een makkelijke manier om de diverse afspraken te vergelijken die zorgverzekeraars de klant bieden; Daarnaast is het ingevulde model een handig bespreekdocument als je met de betrokken partijen in gesprek gaat.

Behoud vijf procent korting

Hoewel Adfiz het onverstandig blijft vinden dat de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering is verlaagd van tien naar vijf procent blijkt dat verzekerden dus wel degelijk verder kijken dan enkel de laagste premie. Dit neemt niet weg dat de branchevereniging ervoor blijft lobbyen de vijf procent korting op de basisverzekering te behouden. Het geven van korting blijft immers het belangrijkste instrument om verzekerden te werven voor collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken.

Het Modeloverzicht zorginhoudelijke afspraken is te downloaden via de website van Adfiz (https://www.adfiz.nl/dossiers/zorgcollectiviteiten)

Reactie toevoegen

 
Meer over
Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 2) Werkgevers kunnen een verzuimverzekering afsluiten met een Poortwachtergarantie. Zo’n garantie klinkt aantrekkelijk,...

Return to sender

Return to sender

(Annemieke Postema van AOVdokter in Katern Ken je Vak! in VVP 2) Een adreswijziging wordt vaak gezien als een eenvoudige, niet adviesgevoelige mutatie die zich...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Regeling klokkenluiders verplicht

Regeling klokkenluiders verplicht

(Adfiz in Ken je Vak! in VVP 2) Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders van kracht geworden. Deze nieuwe wet is een aanscherping van de eerdere Wet...

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Hoe kunnen we als financiële sector verduurzaming versnellen? Dat was de hamvraag tijdens het door Financieel Zeker georganiseerde rondetafelgesprek in Cultuur...

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

In totaal hebben 751 kandidaten gebruik gemaakt van de gesubsidieerde scholingsactiviteiten die Adfiz en OvFD hebben aangeboden om een carrièreswitch te maken...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Volgens Polis Advocaten, in antwoord op een vraag van Adfiz, heeft de AFM-norm voor onafhankelijkheid in de vergelijkingskaart geen privaatrechtelijke consequenties. Adfiz:...

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz heeft de handreiking 'Pensioendienstverlening op maat' gepubliceerd. De handreiking is samen met de pensioensector ontwikkeld in het kader van het aanvalsplan...