Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

(Uit Ken je vak! VVP 02-2022)

Wat is ‘klagen binnen bekwame tijd’?

HYPOTHEKEN – Artikel 6.89 BW schrijft voor dat wanneer je als consument meent dat de geldverstrekker of financieel dienstverlener niet juist heeft gepresteerd, je dit binnen bekwame tijd moet melden nadat je dit gebrek hebt ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. De Geschillencommissie volgt met wat moet worden verstaan onder bekwame tijd de uitspraak van de Hoge Raad: “De termijn is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Relevant zijn onder meer de waarneembaarheid van het gebrek, de deskundigheid van partijen, de onderlinge verhouding van partijen, de aanwezige juridische kennis en de behoefte aan voorafgaand deskundig advies. De tijd die is verstreken tussen het moment dat het gebrek in de prestatie is of had moeten worden ontdekt en het indienen van de klacht is weliswaar een belangrijke factor, maar niet doorslaggevend. Van belang is ook of de wederpartij door het tijdsverloop in zijn belangen is geschaad.” – Uitspraak GC 2022–0067

Notariële akte prevaleert boven offerte

HYPOTHEKEN – Wat is de situatie als de consument, op grond van de voorwaarden in de offerte, mag verwachten recht te hebben op een lagere rente wanneer de rente op het moment van passeren is gedaald (dagrente) en in de akte toch de offerterente is opgenomen?

De Geschillencommissie laat dan de notariële akte prevaleren en volgt daarbij de volgende motivatie: “1. Op grond van artikel 157 lid 2 Rv levert een authentieke akte tussen partijen onderling dwingend bewijs op van de afspraken die tussen partijen zijn gemaakt. 2. In de hypotheekakte is expliciet is vermeld dat de consumenten een rente zijn verschuldigd van twee procent per jaar. 3. De consumenten zijn hiermee middels het ondertekenen van de hypotheekakte akkoord gegaan. 4. Nu de hypotheekakte zoals hiervoor is overwogen dwingende bewijskracht heeft, staat vast dat partijen een rente van twee procent per jaar zijn overeengekomen. Dat in de offerte en de hierop van toepassing zijnde profijtclausule hieromtrent tegenstrijdige bepalingen zijn opgenomen is op zichzelf juist, maar de afspraken uit de hypotheekakte dateren van na die datum en prevaleren gezien het voorgaande boven de afspraken uit de offerte.” – Uitspraak GC 2022-0186

Niet bevoegd

HYPOTHEKEN – Financieel adviseurs kunnen hun dienstverlening uitbreiden door ook op te treden als aankoopmakelaar. Indien de consument vervolgens een klacht heeft over deze financieel adviseur en de klacht heeft betrekking op de werkzaamheden als aankoopmakelaar dan kan de consument met deze klacht niet laten behandelen door Kifid: “De Geschillencommissie is niet bevoegd om de klacht van de consument over de rol van de adviseur als aankoopmakelaar te behandelen. Uit artikel 60 in verbinding met artikel 1 van het reglement van Kifid volgt dat een klacht moet gaan over een financiële dienst. Het doen van onderhandelingen en het regelen van de aankoop van een woning valt daar niet onder. Voor zover de consument terugbetaling van de kosten vanwege de rol van de adviseur als aankoopmakelaar heeft gevorderd, kan de grondslag voor deze vordering dus niet door de commissie worden beoordeeld omdat dit deel van de klacht niet behandelbaar is.” – Uitspraak GC 2022-0015

De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de

...

 

Reactie toevoegen

 
Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...