Zorg en inkomen beter op elkaar afstemmen

Tom Ikink Alpina Group 2022

(Uit katern Zakelijk en Inkomen, VVP 3-2022) Inhoud is steeds bepalender voor een succesvolle propositie inkomen en verzuim. Dit geldt alleen maar nog meer nu het restant collectiviteitskorting verdwijnt bij de basisverzekering zorg, meent Tom Ikink (directeur Inkomen van Alpina Group)

Tom Ikink vertelt dat het aantal ziekmeldingen momenteel aan het dalen is, maar dat de verzuimcijfers altijd nog hoog zijn. “In sector 35, de zorg, maar ook in andere sectoren. Er is ook sprake van een toename van lang verzuim met vage klachten. In hoeverre het altijd Long COVID betreft, is lastig in te schatten. Wat dat betreft voelt het een beetje als indertijd met whiplash en MS; er ging tijd overheen voordat deze aandoeningen waren geobjectiveerd. Overigens verwachten wij dat het aantal gevallen van Long COVID zal afnemen, omdat inmiddels veel sneller wordt gestart met re-integratie als mensen na corona klachten blijven houden. Blijft de eerste groep die tussen wal en schip valt. Over het algemeen zijn wij er niet voor om aan de 104-wekengrens te sleutelen, maar in het geval van Long COVID zou je inderdaad kunnen overwegen mensen ook na twee jaar in dienst te houden, tegen een lager loon met een aanvulling vanuit de WGA.

“Corona beïnvloedt ook op een andere manier de verzuimcijfers. Immers, veel zorg moest worden uitgesteld. De inhaalslag ten spijt, zijn er nog steeds wachtlijsten. Wachtlijstbemiddeling is slechts beperkt effectief. Ondertussen zitten mensen noodgedwongen thuis.”

Einde aan korting

De kogel is door de kerk: ook het restant collectiviteitskorting bij de basisverzekering zorg wordt afgeschaft (per 2023). Betekent dit het einde van de vele zorgcollectiviteiten? Alpina Group denkt van niet. Ikink: “Op voorwaarde dat een collectiviteit voldoende toegevoegde waarde biedt. Wij denken deze meerwaarde te bieden door onze inkomens- en zorgproposities nog meer op elkaar af te stemmen. Wij zijn bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met de TopzorgGroep, een keten van multidisciplinaire zorgpraktijken. Zodat een werknemer met gezondheidsklachten snel geholpen kan worden.

“Uiteindelijk denk ik dat je over dat totaalaanbod ook wel weer premiekorting kunt aanbieden. Maar daar zou het niet in de eerste plaats om moeten gaan. Eigenlijk was het ook raar dat een zorgpropositie door de markt vooral werd ingestoken vanuit korting, terwijl het veel meer om de inhoud had moeten gaan. Werkgevers zitten ook niet wachten op het goedkoopste contract, zij hebben er veel meer belang bij dat hun werknemers gezond blijven en goed in hun vel steken. Het is voor adviseurs van belang om hier hun meerwaarde in te laten zien: het begeleiden van hun klanten in de vitaliteitspropositie. Het verdienmodel zal kantelen naar toegevoegde waarde vanuit de dienstverlening.”

Het prijsdenken moet er ook af bij de verzekeraars, stelt Ikink. “Wij hebben inmiddels veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van ons eigen premie-voorzieningen model. Helaas blijven er verzekeraars die onder de prijs werken van wat wij zelf weten nodig te hebben voor een gezond rendement in onze verzuimportefeuille. Met name bij provinciale verzekeraars zien wij dat zij niet de premieverhogingen doorvoeren die wij noodzakelijk achten. Blijkbaar denken sommige maatschappijen nog steeds dat volume een te lage premie goedmaakt. Maar uiteindelijk moeten de premies toch omhoog of verzekeraars zetten klanten buiten de deur. Macro-economisch zijn we daar geen van allen mee gebaat.”

Tom Ikink (Alpina Group): ‘Focus verschuift van prijs naar inhoud’

Nog meer nieuwe kansen

Welke andere nieuwe kansen ziet Ikink, naast zeg maar verdieping van de zorgcollectiviteit? “De MKB verzuimontzorgverzekering. Is op een ongelukkig moment gelanceerd, veel MKB-bedrijven hadden door corona wel wat anders aan hun hoofd, maar wij hebben er wel degelijk al een aantal van gesloten. De verzuim-ontzorgverzekering is voor veel MKB-bedrijven een prima oplossing. Vanuit ons perspectief: met de verzuim-ontzorgverzekering bereiken wij weer nieuwe bedrijven die we anders misschien niet hadden bereikt.

“Hetzelfde geldt de verplichte AOV voor zelfstandigen. Ook hiermee gaan wij ondernemers bereiken die anders geen AOV zouden hebben afgesloten, vaak omdat ze aanhikten tegen de premie. Mag er natuurlijk geen verplichte winkelnering bij UWV komen; private verzekeraars moeten ook het basisproduct mogen aanbieden. Waarbij ze naar onze verwachting dat product met modules zullen uitbreiden.”

KADER

Adviesalerts! Inkomen

Betaald ouderschapsverlof

Ouders krijgen per 2 augustus 2022 gedurende negen weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70 procent van hun dagloon (tot 70 procent van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze negen weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan één jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Voorbeeld: een werknemer is op de datum van de invoering van de wet ouder van een kind (zes maanden). Hij of zij heeft al negentien weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Deze werknemer heeft nog zes maanden om zeven weken ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het kind één jaar. Tijdens die zeven weken heeft hij of zij recht op een uitkering. Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, maar wel pas nadat verlof is opgenomen.

Verhoging minimumloon vervroegd

De verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met 7,5 procent wordt een jaar eerder gestart en vindt plaats in drie stappen. Het WML wordt jaarlijks verhoogd met 2,5 procent in zowel 2023 als 2024 en met 2,32 procent in 2025. De verhoging in 2023 vindt plaats door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur. Hierdoor stijgen de loongerelateerde uitkeringen en het maximum dagloon automatisch mee. De verhoging in 2024 en 2025 vindt plaats door middel van een wetswijziging. Conform coalitieakkoord stijgen de loongerelateerde uitkeringen en maximum dagloon in die jaren niet mee.

De hoogte van de AOW-uitkering wordt gekoppeld aan de stapsgewijze verhoging van het WML met in totaal 7,5 procent in 2025.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Diks Verzekeringen als eerste over naar nieuw merk Alpina

Diks Verzekeringen als eerste over naar nieuw merk Alpina

Alpina Group  heeft het nieuwe merk Alpina gelanceerd. Alle bemiddelings- en adviesdiensten op het gebied van verzekeringen, hypotheken, financiële planning,...

Zorgmedewerkers met terugwerkende kracht verzekerd tegen Long COVID

Zorgmedewerkers met terugwerkende kracht verzekerd tegen Long COVID

Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft samen met de werkgevers en andere vakbonden in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) een akkoord gesloten met...

Geen versnelde ingreep in WIA

Geen versnelde ingreep in WIA

Minister Van Gennip grijpt niet versneld in bij de WIA, antwoordt zij op Kamervragen. De minister wacht het onderzoek af waartoe zij onlangs heeft besloten en dat...

Ken je klant

Ken je klant

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 4-2022) De vraag van de relatie is of het eigenrisicodragerschap Ziektewet interessant is, voornamelijk om de...

Voorkomen beter dan genezen

Voorkomen beter dan genezen

(Annemieke Postema, AOVdokter.nl, in Ken je vak! VVP 4-2022) Een arbeidsongeschiktheidsverzekering doet meer dan uitkeren. Iedere serieuze verzekeraar biedt preventiediensten...

RI&E nog steeds geen gemeengoed

RI&E nog steeds geen gemeengoed

In 2021 zijn er door de Arbeidsinspectie in 940 afgeronde ongevalsonderzoeken één of meerdere overtredingen geconstateerd. Relatief het vaakst is een...

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt in 2023 en dat voor de Ziektewet daalt volgens de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023. Het gemiddelde...

Aandeel eigenrisicodragers WGA in loonsom stabiel

Aandeel eigenrisicodragers WGA in loonsom stabiel

Sinds 2017 is het aandeel eigenrisicodragers voor de WGA in de totale loonsom van alle werkgevers vrijwel stabiel. In 2022 komt dit aandeel naar verwachting uit...

Niet terugvorderen WIA-voorschotten kan gevolgen hebben voor werkgevers

Niet terugvorderen WIA-voorschotten kan gevolgen hebben voor werkgevers

Het niet terugvorderen van WIA-voorschotten klinkt heel sympathiek, stelt Adfiz, maar kan gevolgen hebben voor werkgevers. Adfiz: “Als een keuring niet tijdig...

Verbond: houd oog voor activering bij ziekte

Verbond: houd oog voor activering bij ziekte

Het terugdringen van de achterstanden bij het beoordelen van langdurig zieke werknemers mag niet ten koste gaan van activering en re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid....