Zorgplicht is niet gratis

In deze rubriek over de invulling van de zorgplicht zijn we al ingegaan op de KiFiD-uitspraak over de opzegging van een nazorgabonnement, de lusten en lasten van nazorg en de mogelijkheid om afspraken te maken over de verdeling van de zorgplicht. Deze keer staat de vraag centraal of de wettelijke zorgplicht gratis moet zijn of dat je hiervoor een vergoeding mag vragen.

KiFiD heeft in 2016 een uitspraak gedaan die bij adviseurs en bemiddelaars tot veel vragen en onduidelijkheid heeft geleid. Moet nazorg gratis verleend worden? Voor welke nazorg mag ik een vergoeding ontvangen en op welke manier? In deze aflevering proberen we hier meer duidelijkheid in te scheppen.

De uitspraak van KiFiD leidt niet tot de conclusie dat nazorg gratis moet zijn. KiFiD geeft in de uitspraak aan dat in dat specifieke geval geen aparte vergoeding mocht worden gevraagd voor de wettelijke nazorg, maar dat de kosten daarvan deel uitmaakten van de vergoeding die was ontvangen voor advies en bemiddeling. Er mag dus wel degelijk een vergoeding ontvangen worden voor de wettelijke nazorg, zoals dat zeker ook geldt voor dienstverlening bovenop de wettelijke nazorg.

Betekenis voor de praktijk

Er is eigenlijk geen discussie of de wettelijke nazorgplicht gratis moet zijn. Het is duidelijk dat deze werkzaamheden in rekening gebracht mogen worden aan de klant. Wat daarbij vooral van belang is, is dat je voorafgaand aan de dienstverlening afspreekt voor welke werkzaamheden de klant een vergoeding zal betalen en dat je dit op een zorgvuldige manier vastlegt.

In de overeenkomst die je met de klant sluit, leg je niet alleen vast welke werkzaamheden worden verricht tegen welk tarief, maar kun je ook vastleggen op welke manier betaling voor die werkzaamheden zal plaatsvinden. Het is mogelijk om af te spreken dat de vergoeding voor de wettelijke nazorg deel uitmaakt van de vergoeding die bij aanvang wordt voldaan voor advies of bemiddeling, maar het zou dan ook mogelijk moeten zijn om vast te leggen dat de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst voor die werkzaam

‘Er is eigenlijk geen discussie of de wettelijke nazorgplicht gratis moet zijn’

section1_page52_article24_1.jpg

heden betaalt. Bijvoorbeeld als onderdeel van een serviceabonnement. Van groot belang is wel dat je de afspraken uitlegt en zorgvuldig vastlegt, zodat de klant achteraf niet kan worden verrast.

Er kan een bijzondere situatie ontstaan als de overeenkomst tussen de bemiddelaar en de klant eindigt, terwijl de bemiddelaar de wettelijke nazorg nog wel moet blijven bieden. Je kunt bij het maken van afspraken met klanten ook daarin voorzien. Met de klant kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat deze verplicht is om na beëindiging van de overeenkomst een verzoek tot intermediairwijziging in te dienen en dus naar een andere adviseur over te stappen.

Hoewel de zorgplicht een onderwerp is dat in ontwikkeling blijft, is wel duidelijk dat het verlenen van de werkzaamheden niet gratis hoeft niet te zijn. Het is van groot belang dat je duidelijke afspraken maakt en die zorgvuldig vastlegt in de overeenkomst en algemene voorwaarden. Een juridisch adviseur kan je helpen bij een juiste vastlegging en afweging. Voor leden van Adfiz zijn in het Wft Portaal hiervoor diverse model-teksten beschikbaar.

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Adfiz

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Nationale-Nederlanden Schade heeft terecht een claim op een kostbaarhedenverzekering afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat er sprake is van een plotselinge,...

Combee en Morshuis nieuwe bestuursleden Kifid

Combee en Morshuis nieuwe bestuursleden Kifid

Bart Combee (foto) en Paul Morshuis RC zijn benoemd tot lid van het bestuur van het Kifid. Combee was tot 1 juli 2020 werkzaam als bestuurder bij de Nederlandse...

Wel letsel, geen vergoeding

Wel letsel, geen vergoeding

(Katern Letselschade, VVP 03-2020) Een bestuurder van een auto met caravan moet op de ringweg Antwerpen uitwijken voor een te hard rijdende, dronken bestuurder....

EVR: geen standaardtermijn

EVR: geen standaardtermijn

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – In deze klacht gaat het om een hypothecair krediet waarin vaststaat dat de consument bij het aanvragen van het krediet...

Geen plicht tot premienazorg

Geen plicht tot premienazorg

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN NAZORG – Anders dan de Geschillencommissie vindt de Commissie van Beroep van Kifid dat de adviseur niet gehouden is om de consument...

Richtinggevend

Richtinggevend

JAARVERSLAG KIFID – Kifid wijst bij de publicatie van het jaarverslag altijd op trends die zij afleidt uit haar uitspraken. Zo ook dit keer weer. Een uitleg...

Aan de slag met de Wwft

Aan de slag met de Wwft

(Door Adfiz) De aanpak van witwassen en crimineel geld staat hoog op de politieke agenda. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nalevingstoezicht op de Wet ter...

Gevlogen…

Gevlogen…

LEREN VAN KIFID-UITSPRKAKEN SCHADE – Consument heeft een Rabobank Goldcard. Aankopen daarmee zijn door middel van een door de bank gesloten aankoopverzekering...

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA slaan met SIVI de handen ineen om hun leden te informeren over de transitie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning,...

Adfiz: houd rekening met zestig procent minder kantoorwerkplekken

Adfiz: houd rekening met zestig procent minder kantoorwerkplekken

De anderhalvemetermaatschappij stelt bedrijven en overheden voor grote uitdagingen. Want als één ding zeker is, is het wel dat we – althans voorlopig...