Zorgplicht is niet gratis

In deze rubriek over de invulling van de zorgplicht zijn we al ingegaan op de KiFiD-uitspraak over de opzegging van een nazorgabonnement, de lusten en lasten van nazorg en de mogelijkheid om afspraken te maken over de verdeling van de zorgplicht. Deze keer staat de vraag centraal of de wettelijke zorgplicht gratis moet zijn of dat je hiervoor een vergoeding mag vragen.

KiFiD heeft in 2016 een uitspraak gedaan die bij adviseurs en bemiddelaars tot veel vragen en onduidelijkheid heeft geleid. Moet nazorg gratis verleend worden? Voor welke nazorg mag ik een vergoeding ontvangen en op welke manier? In deze aflevering proberen we hier meer duidelijkheid in te scheppen.

De uitspraak van KiFiD leidt niet tot de conclusie dat nazorg gratis moet zijn. KiFiD geeft in de uitspraak aan dat in dat specifieke geval geen aparte vergoeding mocht worden gevraagd voor de wettelijke nazorg, maar dat de kosten daarvan deel uitmaakten van de vergoeding die was ontvangen voor advies en bemiddeling. Er mag dus wel degelijk een vergoeding ontvangen worden voor de wettelijke nazorg, zoals dat zeker ook geldt voor dienstverlening bovenop de wettelijke nazorg.

Betekenis voor de praktijk

Er is eigenlijk geen discussie of de wettelijke nazorgplicht gratis moet zijn. Het is duidelijk dat deze werkzaamheden in rekening gebracht mogen worden aan de klant. Wat daarbij vooral van belang is, is dat je voorafgaand aan de dienstverlening afspreekt voor welke werkzaamheden de klant een vergoeding zal betalen en dat je dit op een zorgvuldige manier vastlegt.

In de overeenkomst die je met de klant sluit, leg je niet alleen vast welke werkzaamheden worden verricht tegen welk tarief, maar kun je ook vastleggen op welke manier betaling voor die werkzaamheden zal plaatsvinden. Het is mogelijk om af te spreken dat de vergoeding voor de wettelijke nazorg deel uitmaakt van de vergoeding die bij aanvang wordt voldaan voor advies of bemiddeling, maar het zou dan ook mogelijk moeten zijn om vast te leggen dat de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst voor die werkzaam

‘Er is eigenlijk geen discussie of de wettelijke nazorgplicht gratis moet zijn’

section1_page52_article24_1.jpg

heden betaalt. Bijvoorbeeld als onderdeel van een serviceabonnement. Van groot belang is wel dat je de afspraken uitlegt en zorgvuldig vastlegt, zodat de klant achteraf niet kan worden verrast.

Er kan een bijzondere situatie ontstaan als de overeenkomst tussen de bemiddelaar en de klant eindigt, terwijl de bemiddelaar de wettelijke nazorg nog wel moet blijven bieden. Je kunt bij het maken van afspraken met klanten ook daarin voorzien. Met de klant kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat deze verplicht is om na beëindiging van de overeenkomst een verzoek tot intermediairwijziging in te dienen en dus naar een andere adviseur over te stappen.

Hoewel de zorgplicht een onderwerp is dat in ontwikkeling blijft, is wel duidelijk dat het verlenen van de werkzaamheden niet gratis hoeft niet te zijn. Het is van groot belang dat je duidelijke afspraken maakt en die zorgvuldig vastlegt in de overeenkomst en algemene voorwaarden. Een juridisch adviseur kan je helpen bij een juiste vastlegging en afweging. Voor leden van Adfiz zijn in het Wft Portaal hiervoor diverse model-teksten beschikbaar.

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Adfiz

Reactie toevoegen

 
Editie
Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Schadeafhandeling watersnood deint na

Schadeafhandeling watersnood deint na

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg a/d Geul schetst geen opwekkend beeld van de schadeafhandeling na de watersnood medio 2021. Prevoo is een van de personen...

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

Schade wordt niet berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0845) De consumenten stellen dat de adviseur is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichtingen, door niet voortvarend genoeg met de...

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument...

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 6.247 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0433B) In de tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de tussenpersoon zijn zorgplicht tijdens de looptijd van de beleggingsverzekering...