30 dagen is geen maand

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKE, UIT VVP 3

RESPIJTTERMIJN – In het jaarverslag wijst Kifid er op dat verzekeraars soms niet de juiste respijttermijnen hanteren bij te late premiebetaling. Het verslag leest: “Het schorsen van de verzekeringsdekking bij te late betaling mag in het algemeen pas gebeuren als de verzekeraar voldoende gewaarschuwd heeft en de consument een respijttermijn heeft gehad van een maand (bij levensverzekeringen) dan wel veertien dagen (bij schadeverzekeringen). Soms wijken verzekeraars af van deze wettelijke termijnen, constateert de Geschillencommissie. Dertig dagen is bijvoorbeeld niet hetzelfde als een maand. De consument wordt dan in het gelijk gesteld. Bovendien moet vaststaan dat de verzekerde een waarschuwingsbrief ontvangen heeft; anders is niet voldaan aan de wettelijke waarschuwingsplicht.”

De Commissie deed eerder dit jaar ook een uitspraak over de wijze van premiebetaling: verzekeraars kunnen een klant niet verbieden de premie per acceptgiro te betalen (uitspraak 2019-082).

De commissie: “Door Verzekeraar (NN, red.) is aan consument de mogelijkheid geboden om haar premie te betalen met een acceptgiro. Van dit aanbod is door consument gebruik gemaakt. De Commissie is van oordeel dat hiermee tussen partijen een nadere overeenkomst tot stand is gekomen over de wijze van betaling. Deze overeenkomst dient in beginsel te worden nagekomen.

“In het argument van Verzekeraar dat de acceptgiro in de toekomst wordt afgeschaft, ziet de Commissie voor Verzekeraar geen omstandigheid die meebrengt dat een beroep van Consument op deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De mogelijkheid van betaling door middel van een acceptgiro wordt immers nog niet op (zeer) korte termijn afgeschaft en er bestaat de mogelijkheid om een acceptgiro per e-mail te verzenden. De Commissie houdt het er dus voor dat tussen partijen de afspraak bestaat dat consument haar premie door middel van een acceptgiro – al dan niet per e-mail – mag betalen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Kifid: klacht tegen Florius is verkeerd geadresseerd

Een consument is van mening dat de risicopremie te hoog is en spreekt Florius erop aan. De Geschillencommissie Kifid oordeelt in bindende uitspraak 2019-558...

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Kifid: onjuiste info polisblad: kosten oversluiten voor bank

Ondanks dat een polisblad niet voldeed aan de wettelijke vereisten, krijgt een consument toch geen schadevergoeding. Wel moet de bank opdraaien voor de kosten van...

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Kifid: ABN Amro mag eenzijdig doorlopend krediet beëindigen

Twee consumenten hebben zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ABN Amro hun doorlopend krediet niet aflossingsvrij wil voortzetten. Aan nieuwe klanten biedt de...

Verzwaarde stelplicht

Verzwaarde stelplicht

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN, BROMMERVERZEKERING. UIT VVP 4 De Commissie overweegt in deze uitspraak dat “op Tussenpersoon een verzwaarde stelplicht rust. In...

Kifid: ING Bank moet schadevergoeding betalen wegens onvoloende voorlichting

Kifid: ING Bank moet schadevergoeding betalen wegens onvoloende voorlichting

ING Bank dient een consument een schadevergoeding van 66.000 euro te betalen omdat consumenten onvoldoende zijn voorgelicht over de kenmerken en risico's van perpetuals....

Kifid: klacht autoschade door broer niet-ontvankekelijk

Kifid: klacht autoschade door broer niet-ontvankekelijk

Volgens de Geschillencommissie Kifid (niet-bindende uitspraak 2019-454) kan een consument geen beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van zijn broer, nadat...