ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2022-1007) ABN Amro heeft verzuimd een ontevreden klant te verwijzen naar Kifid (of de burgerlijke rechter), maar is daarmee niet tekortgeschoten in enige op haar rustende (zorg)verplichtingen. "Een (mogelijke) schending van dat artikel werkt namelijk niet rechtstreeks door in de rechtsverhouding tussen de bank en de consument" zo stelt de Geschillencommissie Kifid.

Wat is er gebeurd? De consument heeft, als klant van de bank, al eerder een klacht over de bank ingediend, welke klacht door het Kifid is behandeld door in eerste instantie de Geschillencommissie en vervolgens door de Commissie van Beroep. De klacht ging daarbij, kort samengevat, over de volgens de consument slechte advisering van de bank in 2009 en 2011. De Geschillencommissie heeft in die zaak geoordeeld dat de vordering is verjaard en de Commissie van Beroep heeft dat later bevestigd.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van Beroep heeft de consument richting de bank gereageerd. Kort samengevat heeft de consument daarin zijn ongenoegen geuit dat de bank de voorkeur heeft gegeven aan een juridische procedure waarin de bank een beroep op verjaring heeft gedaan in plaats van bereidheid te tonen om met hem te overleggen over de gang van zaken bij de (destijds) aan hem gegeven adviezen.

ABN Amro heeft uiteindelijk als volgt gereageerd: "“Wij ontvingen uw bericht van 31 mei jl. Wij begrijpen hieruit dat u het handelen en de motieven van de bank wantrouwt. Dat is uiteraard niet het gevoel dat wij u hebben willen geven. Hoewel wij niet verwachten dat wij dit wantrouwen geheel bij u kunnen wegnemen, laten wij u toch graag weten dat wij u niet met onzuivere motieven naar het Kifid en de burgerlijke rechter hebben doorverwezen.(...).  Hoewel u zich ook tot de burgerlijke rechter had kunnen wenden, verwachten wij niet dat de uitkomst daar anders zou zijn geweest."

Er volgt nog een briefwisseling tussen consument en bank omdat de consument blijft vinden dat hij niet goed is geïnformeerd en ook had moeten wijzen op de mogelijkheid om naar de burgerlijke rechter te stappen. De consument dient de klacht op 29 juni 2022 bij Kifid in. Eerst verklaarde Kifid de klacht als niet behandelbaar, maar kwam daar een maand later op terug.

Kifid: "De consument klaagt in dit geval dus dat de bank in 2009 dan wel 2011 haar wettelijke plicht ex artikel 42 BGfo heeft geschonden door hem op dat moment niet te informeren over de beroepsmogelijkheden, zoals de mogelijkheid om zijn geschil aan het Kifid of de Burgerlijke rechter voor te leggen. Pas negen jaar later heeft de bank, in een e-mail van 30 juli 2020, hem voor het eerst geïnformeerd over Kifid en pas in de brief van 7 juni 2022 heeft de bank erop gewezen dat een dergelijke verwijzing een wettelijke verplichting betreft zoals die volgt uit artikel 42 BGfo. Het schenden van deze wettelijke plicht zou volgens de consument tot de conclusie moeten leiden dat de bank in de eerdere procedures bij Kifid ten onrechte een beroep heeft gedaan op verjaring."

De consument voert aan dat door de (vermeende) opzettelijk schending van deze wettelijke plicht de bank willens en wetens hem heeft gehinderd bij het achterhalen van de waarheid waardoor hij schade heeft geleden. De consument heeft daarbij gevorderd dat de bank wordt veroordeeld tot terugbetaling van zijn schade van 321.950,90 euro. Dit betreft de waarde van zijn aandelenportefeuille eind 2007, welke waarde de consument volgens hem als gevolg van slecht advies door de bank en de handelwijze van de bank circa een jaar later is kwijtgeraakt.

OORDEEL

Kifid stelt dat ook al zou ABN Amro de consument niet hebben gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Kifid (of de burgerlijke rechter) dat dit niet zonder meer tot de conclusie leidt dat ABN Amro jegens de consument (toerekenbaar) is tekortgeschoten in enige op haar rustende (zorg)verplichtingen gebaseerd op de rechtsverhouding tussen de bank en de consument. "De rechtsverhouding tussen de bank en de consument is juist al beoordeeld in de eerdere procedures. Uit de uitspraak van de Commissie van Beroep blijkt voorts dat ook als vast zou staan dat de bank de consument niet eerder dan in 2020 heeft gewezen op de mogelijkheid om een klacht bij Kifid in te dienen, die enkele omstandigheid het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nog niet onaanvaardbaar maakt dat de bank zich op verjaring beroept."

"Het voorgaande betekent dat de mogelijke schending van artikel 42 BGfo niet tot een andere conclusie leidt voor wat betreft het (individuele) belang van de consument. Het vermeende slechte advies van de bank, heeft tot de door de consument genoemde schade geleid. Zoals gezegd is dat reeds in de eerdere procedures aan de orde gekomen."

"Het is voorts niet aan de commissie om te beoordelen of te onderzoeken of de bank in zijn algemeenheid een wettelijke plicht heeft geschonden en hoeveel klanten van de bank daar dan de dupe van zijn geworden, zoals de consument heeft gesteld. Het is aan de bevoegde toezichthouder om te beoordelen of het gedrag van de bank aan de publiekrechtelijke regels voldoet."

De conclusie van de Geschillencommissie is dat de klacht ongegrond is en de vordering moet worden afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid wijst klacht over boeterente af

Kifid wijst klacht over boeterente af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0134, bindend) De consumenten hebben Florius verzocht om de lopende rentevastperiode open te breken, waarna zij een aanbod is gedaan. De...

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

Kifid: verzekeraar hoeft klant niet te attenderen op voordeliger product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0133) Een consument klaagt omdat hij voor zijn aov meer betaalt dan zijn broers in vergelijkbare omstandigheden. Ook heeft de verzekeraar...

Kifid: bank mag onbewerkte kopie van ID-bewijs opvragen, verwerken en vastleggen

Kifid: bank mag onbewerkte kopie van ID-bewijs opvragen, verwerken en vastleggen

(Commissie van Beroep Kifid, uitspraak 2023-0004-1) Banken mogen voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant een onbewerkte kopie...

Praktijktips Actief Klantbeheer

Praktijktips Actief Klantbeheer

(Praktijktips Actief Klantbeheer in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Financiële professionals helpen bij het informeren, initiëren, implementeren...

Aan de slag met klantsignalen

Aan de slag met klantsignalen

(Partner in Kennis ABN AMRO in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) Nieuwe hypotheekklanten krijgen vaak de meeste aandacht, maar ook na het passeren...

Kifid: ga voor klachten over certificaten Triodos naar civiele rechter

Kifid: ga voor klachten over certificaten Triodos naar civiele rechter

(Uitspraak Geschillencommissie Kifid 2022-0892) Kifid heeft meerdere klachten ontvangen over het besluit van Triodos om de handel in certificaten Triodos langdurig...

FNV vindt bod ABN Amro ver beneden de maat

FNV vindt bod ABN Amro ver beneden de maat

FNV noemt het bod van ABN Amro voor een loonsverhoging van 3,25 procent per jaar en een eenmalig bedrag van 2.000 euro bruto een schoffering voor de medewerkers. Vorige...

Klant heeft nog veel meer te bieden

Klant heeft nog veel meer te bieden

(Rondetafelgesprek VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) De waan van de dag drukt actief klantbeheer wel eens naar de achtergrond. Zeker als klanten in...

Kifid: UMG Verzekeringen schond zorgplicht

Kifid: UMG Verzekeringen schond zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-0777, bindend) De consument heeft zijn levensverzekering met een garantiekapitaal in 1998 omgezet naar een beleggingsverzekering. Hierdoor...

FNV Finance: actiebereidheid medewerkers ABN Amro enorm

FNV Finance: actiebereidheid medewerkers ABN Amro enorm

Volgens FNV Finance is de actiebereidheid onder medewerkers van ABN Amro groot. Dit omdat het eindbod van de bank voor 5 procent extra loon over twee jaar "volstrekt...