ABN Amro verwijst niet naar Kifid, maar schendt zorgplicht niet

Kifid 2017 (deel logo)

(Kifid-uitspraak GC 2022-1007) ABN Amro heeft verzuimd een ontevreden klant te verwijzen naar Kifid (of de burgerlijke rechter), maar is daarmee niet tekortgeschoten in enige op haar rustende (zorg)verplichtingen. "Een (mogelijke) schending van dat artikel werkt namelijk niet rechtstreeks door in de rechtsverhouding tussen de bank en de consument" zo stelt de Geschillencommissie Kifid.

Wat is er gebeurd? De consument heeft, als klant van de bank, al eerder een klacht over de bank ingediend, welke klacht door het Kifid is behandeld door in eerste instantie de Geschillencommissie en vervolgens door de Commissie van Beroep. De klacht ging daarbij, kort samengevat, over de volgens de consument slechte advisering van de bank in 2009 en 2011. De Geschillencommissie heeft in die zaak geoordeeld dat de vordering is verjaard en de Commissie van Beroep heeft dat later bevestigd.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van Beroep heeft de consument richting de bank gereageerd. Kort samengevat heeft de consument daarin zijn ongenoegen geuit dat de bank de voorkeur heeft gegeven aan een juridische procedure waarin de bank een beroep op verjaring heeft gedaan in plaats van bereidheid te tonen om met hem te overleggen over de gang van zaken bij de (destijds) aan hem gegeven adviezen.

ABN Amro heeft uiteindelijk als volgt gereageerd: "“Wij ontvingen uw bericht van 31 mei jl. Wij begrijpen hieruit dat u het handelen en de motieven van de bank wantrouwt. Dat is uiteraard niet het gevoel dat wij u hebben willen geven. Hoewel wij niet verwachten dat wij dit wantrouwen geheel bij u kunnen wegnemen, laten wij u toch graag weten dat wij u niet met onzuivere motieven naar het Kifid en de burgerlijke rechter hebben doorverwezen.(...).  Hoewel u zich ook tot de burgerlijke rechter had kunnen wenden, verwachten wij niet dat de uitkomst daar anders zou zijn geweest."

Er volgt nog een briefwisseling tussen consument en bank omdat de consument blijft vinden dat hij niet goed is geïnformeerd en ook had moeten wijzen op de mogelijkheid om naar de burgerlijke rechter te stappen. De consument dient de klacht op 29 juni 2022 bij Kifid in. Eerst verklaarde Kifid de klacht als niet behandelbaar, maar kwam daar een maand later op terug.

Kifid: "De consument klaagt in dit geval dus dat de bank in 2009 dan wel 2011 haar wettelijke plicht ex artikel 42 BGfo heeft geschonden door hem op dat moment niet te informeren over de beroepsmogelijkheden, zoals de mogelijkheid om zijn geschil aan het Kifid of de Burgerlijke rechter voor te leggen. Pas negen jaar later heeft de bank, in een e-mail van 30 juli 2020, hem voor het eerst geïnformeerd over Kifid en pas in de brief van 7 juni 2022 heeft de bank erop gewezen dat een dergelijke verwijzing een wettelijke verplichting betreft zoals die volgt uit artikel 42 BGfo. Het schenden van deze wettelijke plicht zou volgens de consument tot de conclusie moeten leiden dat de bank in de eerdere procedures bij Kifid ten onrechte een beroep heeft gedaan op verjaring."

De consument voert aan dat door de (vermeende) opzettelijk schending van deze wettelijke plicht de bank willens en wetens hem heeft gehinderd bij het achterhalen van de waarheid waardoor hij schade heeft geleden. De consument heeft daarbij gevorderd dat de bank wordt veroordeeld tot terugbetaling van zijn schade van 321.950,90 euro. Dit betreft de waarde van zijn aandelenportefeuille eind 2007, welke waarde de consument volgens hem als gevolg van slecht advies door de bank en de handelwijze van de bank circa een jaar later is kwijtgeraakt.

OORDEEL

Kifid stelt dat ook al zou ABN Amro de consument niet hebben gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Kifid (of de burgerlijke rechter) dat dit niet zonder meer tot de conclusie leidt dat ABN Amro jegens de consument (toerekenbaar) is tekortgeschoten in enige op haar rustende (zorg)verplichtingen gebaseerd op de rechtsverhouding tussen de bank en de consument. "De rechtsverhouding tussen de bank en de consument is juist al beoordeeld in de eerdere procedures. Uit de uitspraak van de Commissie van Beroep blijkt voorts dat ook als vast zou staan dat de bank de consument niet eerder dan in 2020 heeft gewezen op de mogelijkheid om een klacht bij Kifid in te dienen, die enkele omstandigheid het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nog niet onaanvaardbaar maakt dat de bank zich op verjaring beroept."

"Het voorgaande betekent dat de mogelijke schending van artikel 42 BGfo niet tot een andere conclusie leidt voor wat betreft het (individuele) belang van de consument. Het vermeende slechte advies van de bank, heeft tot de door de consument genoemde schade geleid. Zoals gezegd is dat reeds in de eerdere procedures aan de orde gekomen."

"Het is voorts niet aan de commissie om te beoordelen of te onderzoeken of de bank in zijn algemeenheid een wettelijke plicht heeft geschonden en hoeveel klanten van de bank daar dan de dupe van zijn geworden, zoals de consument heeft gesteld. Het is aan de bevoegde toezichthouder om te beoordelen of het gedrag van de bank aan de publiekrechtelijke regels voldoet."

De conclusie van de Geschillencommissie is dat de klacht ongegrond is en de vordering moet worden afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
ABN Amro: ruim 100 Financiële zorgcoaches

ABN Amro: ruim 100 Financiële zorgcoaches

Het aantal Financiële zorgcoaches van ABN Amro is inmiddels de grens van 100 gepasseerd. Gudy van der Wal, Directeur Financiële zorgcoaches: “Het...

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

Kifid: geen tegenbewijs, geen aanvullende uitkering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0616) De consument heeft op 24 november 2021 bezwaar gemaakt tegen de beslissing van Achmea Schade (Interpolis) in 2005 om geen verdere...

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

Kifid: opnieuw ingediende klacht niet behandelbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0615, bindend) De consument klaagt over de (totstandkoming van de) second opinion van met betrekking tot een rechtsbijstandverzekering van...

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

Kifid: terechte verwachting van consument is nog geen toezegging van de bank

(Kifid-uitspraak GC 2023-0614) Consumenten doen bij ABN Amro een hypotheekaanvraag zonder advies. Ze hebben het idee dat de hypotheekaanvraag wordt toegewezen, maar...

Marktaandeel ABN Amro bij woonhypotheken daalt

Marktaandeel ABN Amro bij woonhypotheken daalt

ABN Amro noteerde in het tweede kwartaal een nieuwe woonhypotheekproductie van 2,8 miljard euro. Dat is vier procent minder dan in het eerste kwartaal en 59 procent...

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

Kifid: klacht over registratie deels niet-behandelbaar deels gegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0587) De consument heeft een klacht ingediend over de registratie van zijn persoonsgegevens in het EVR door Nationale-Nederlanden Schade....

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

Kifid: klacht over late afwijzing financieringsaanvraag ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0588) ASR heeft kort voor de overdracht een financieringsaanvraag afgewezen. Consumenten klagen bij Kifid over de communicatie van de verzekeraar...

Commissie van Beroep Kifid verduidelijkt uitleg ‘onvoorziene en onverwachte’ gebeurtenis

Commissie van Beroep Kifid verduidelijkt uitleg ‘onvoorziene en onverwachte’ gebeurtenis

(Commissie van Beroep Kifid, bindende uitspraak CvB 2023-0032) Unigarant heeft in beroepsprocedure bij Kifid bezwaar gemaakt tegen een uitspraak van de Geschillencommissie...

ABN Amro geeft 'groen blaadje' aan duurzame adviseurs

ABN Amro geeft 'groen blaadje' aan duurzame adviseurs

ABN Amro toont alle duurzame adviseurs met een 'groen blaadje' in de eigen adviseurzoeker op de intermediaire website van ABN Amro. Vorig jaar introduceerde ABN...

ABN Amro: hypotheekrente zal licht dalen

ABN Amro: hypotheekrente zal licht dalen

ABN Amro houdt er rekening mee dat de hypotheekrente licht zal dalen. Dit ondersteunt het sentiment op de woningmarkt, omdat het de leencapaciteit van huizenkopers...