Actieve provisietransparantie nominaal en per product per persoon

Transparantie glazen pui via Pixabay 2018

De actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen wordt nominaal en geldt per product per persoon. Aldus minister Hoekstra. De minister: "Ik ben mij bewust van enkele zorgpunten die daarbij leven. Ik zal het voorstel daarom aanvullen met een evaluatiebepaling om deze maatregel drie jaar na inwerkingtreding te evalueren. Op dat moment kan worden overwogen of er aanleiding is om de bepalingen aan te passen en/of uit te breiden naar de zakelijk markt. Bovendien vraag ik de AFM om met de tussenpersonen in gesprek te gaan over een wijze van invoering die zo praktisch mogelijk uitvoerbaar is."

In zijn eerdere consultatievoorstel was een plicht opgenomen voor adviseurs en bemiddelaars om consumenten voorafgaand aan het afsluiten van een schadeverzekering actief te informeren over het gemiddelde bedrag van de eventuele afsluit- en doorlopende provisie per productcategorie en de dienstverlening die daar tegenover staat.

Overwegingen

Nominale bedragen zijn volgens de minister "voor consumenten makkelijker te begrijpen dan percentages en het is interessanter voor een consument om te weten wat hij/zij concreet zelf aan provisie moet betalen dan wat het gemiddelde provisiebedrag voor een niet bestaande ‘standaard-consument’ is.

"Een andere overweging ziet op de optimale omvang van de hoeveelheid informatie die een consument tot zich moet en kan nemen om een goede keuze te (kunnen) maken. Daarbij staat wat mij betreft niet de rationele mens centraal, maar de consument die beperkt is in zijn tijd, kennis en wil om veel informatie tot zich te nemen voor het maken van een keuze. Meer informatie kan inzichten voor een consument vergroten, maar ook tot zoveel - extra - informatie leiden dat keuzes worden uitgesteld. Ik wil voorkomen dat de aandacht van de consument te veel wordt afgeleid van andere belangrijke elementen van zijn productaanschaf, zoals de verzekeringswaarde, dekking, looptijd, uitkering, etcetera. Dat neemt niet weg dat inzicht in provisie belangrijk is om het gesprek over de dienstverlening van de adviseur of bemiddelaar goed te kunnen voeren. Ik vind deze informatie dan ook essentieel voor de keuze van het distributiekanaal en aanschaf van het product. Daarbij laat ik het aan de adviseur en/of bemiddelaar om te bepalen wat de beste vorm van informeren is. Dit kan zowel via een mondelinge als een schriftelijke mededeling.

"Het gelijke speelveld is een derde overweging waar ik graag bij stil sta. Uitgangspunt bij de vormgeving van de actieve provisietransparantie is dat het niet leidt tot een verstoring van het gelijke speelveld tussen de distributiekanalen. Bij tussenpersonen zijn er zorgen dat het actief transparant maken van het provisiebedrag leidt tot het beeld dat tussenpersonen duurder zijn dan directe aanbieders, waardoor er een marktverschuiving optreedt. Daarnaast is er ook een zorg dat wanneer consumenten wel naar een tussenpersoon gaan, deze alsnog voor het directe kanaal kiezen op het moment dat de consument de mededeling over het provisiebedrag ontvangt. De consument heeft immers dan al een groot deel van de dienstverlening ontvangen, namelijk de hulp bij de selectie van een passend product. Juist daarom vind ik het belangrijk dat de consument tijdig en goed over zowel de provisie als over de dienstverlening wordt geïnformeerd. Daarbij is het aan de tussenpersoon om de meerwaarde van zijn dienstverlening, ook na afsluiting van de verzekering, bij de consument goed over het voetlicht te brengen. Tegelijkertijd moet een directe aanbieder ook transparant zijn over de kenmerken van zijn of haar dienstverlening en moet dus ook inzicht bieden in hun ‘self service’ model. Daarbij is er geen aanvullende ondersteuning na het afsluiten van het product, bijvoorbeeld bij het afhandelen van een schade."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo 9 juni 2021

Anderzijds blijkt het intermediair knap weerbarstig in haar gewenste ondergang. Al sinds de jaren 80 probeert de Consumentenbond haar te tackelen. En verzekeraars sinds de jaren 90. Eerst via bancaire takken en samenwerkingen, daarna provisieverbod, nu weer provisietransparantie. Toch blijft het directe marktaandeel schommelen tussen de 30 en 35% ( zorgverzekeringen daarbuiten gelaten) net als in de VS. Het zal ze niet gaan lukken dus.

Hans van der Leeden - Bureau Van der Leeden 9 juni 2021

De politiek maakt er een hobby van het intermediair kapot te maken. Ondanks het feit dat de hoogst opgeleiden bij het intermediair zitten en het juist de verzekeraars en banken zijn geweest die het vertrouwen van de consument hebben geschaad (woekerpolissen/witwaspraktijken/kredietcrisis), vindt de minister het nodig om een ongelijk speelveld te creëren. Want dat gaat uiteraard gebeuren. Provisietransparantie zal de consument aanzetten om puur op prijs te vergelijken. Hij heeft geen idee hoe het advies tot stand is gekomen en ziet de voordelen van onafhankelijk advies niet. De snelheid waarmee - vaak ondeskundige - medewerkers van Centraal Beheer of Interpolis een verzekeringspakketje in elkaar draaien prevaleert boven onafhankelijk en integer advies.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 8 juni 2021

@Paul, dat zag ik ook net: de direct writer moet wel duidelijk zijn over zijn dienstverlening, maar hoeft geen kosten te vermelden. Die mag dus blijven suggereren dat het "gratis" is. Het is wel heel erg toevallig dat dit nou net het besluit is, zoals het er nu aan zit te komen. Alleen adviseurs moeten (en ook nog vooraf als je nog helemaal niet weet wat de premie c.q. provisie is) de kosten vermelden.

Paul van Brederode - van Brederode Financieel Adviseurs 8 juni 2021

Ah! intussen lees ik dat de minister NIETS schrijft over de distributiekosten van een direct writer (de aanbrengvergoedingen bij affiliate partners), dus de Consumentenbond heeft het eigen bedrijfsmodel mooi veilig gesteld en kan met gerust hart blijven roepen dat ZIJ het wel goed met de consument voor hebben omdat ZIJ geen provisie in rekening brengen. (Een aanbrengvergoeding, dat is natuurlijk niet hetzelfde als provisie toch?). Dat de minister dat niet doorheeft...... Of, misschien heeft hij het juist wel door, dat kan ook nog.

Paul Schoo - Platter-Schoo 8 juni 2021

Verzekeren is gebaseerd op solidariteit. Al jaren wordt door niet door "van Bareveld" opgeleide managers getornd aan die solidariteit. Louter en alleen door winstbejag. Uiteindelijk zijn het allemaal eigen grafgravers.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 8 juni 2021

Ik ben er best voor, en doe al jaren netto. Ik vond het al vrij snel vreemd dat een verzekeraar in principe mijn beloning vaststelt. Het verband tussen de hoogte van de premie en de benodigde werkzaamheden is vaak ver te zoeken. Gemiddeld kom je denk ik redelijk uit als je ook wat klanten hebt die meer dan gemiddeld betalen. Dat zou je een vorm van solidariteit kunnen vinden. Maar kenbaar maken van een netto bedrag gaat vragen opleveren naar de dienstverlening voor dat netto bedrag, en de meneer met de rietgedekte villa zal niet blij zijn met de verklaring: u betaalt wat mee voor de lagere inkomens die wij eigenlijk beneden kostprijs van dienst zijn. Bij de "topklanten" neemt de beloning straks af. Dus moet er een tarief bedacht waarbij er geen klanten meer zijn die veel te veel betalen, en ook geen klanten die veel te weinig betalen. Resultaat hiervan is wel: de beneden modale klant vindt het allemaal te duur. Die gaat dus via internet alles zelf regelen, met maar een beoordelingsinstrument: de laagste prijs. En de vroeger veel betalend klant gaat dit alles geheel in de geest van de tijd uitsluitend betrekken op de aan hem individueel gegeven aandacht, en zal dan wel het "gedupeerd" label uit de kast halen. Ik vermoed niet dat de wereld hier nou heel veel beter van wordt. In elk geval valt er geen bedrijf meer te voeren -laat staan te starten- wat gebaseerd is op de doorsnee particuliere klant. Het kind wordt met het badwater weggegooid.

Gerda - n.v.t. 8 juni 2021

De Nl financiële markt gedurende de laatste 2 decennia resumerend, zoals ik dat vanachter mijn bureau, globaal bekijk * 2002: De Nl gulden wordt ingeleverd voor de Euro (en volgens velen voor een te lage omrekenkoers); * 2002: De AFM wordt opgericht om een transparante en eerlijke financiële markt in stand te houden/te bevorderen (waaronder toezicht op de Nl markt gezette financiële producten); De Nederlandse Bank - en met nadruk niet de AFM- blijft verantwoordelijk voor het Toezicht op de solvabiliteit van de Nl banken en verzekeraars. * 2003: Het GEBOD op provisiebeloning verdwijnt, evenals het VERBOD op Retourprovisie verdwijnt; * 2004-2006: De eigenaren van de onafhankelijke Assurantiekantoren (verkoop- en beheer van de door hun verkochte financiële producten) vallen onder de Wft en moeten zich laten inschrijven als AFM-vergunninghouder: Deze Nl tussenpersonen worden derhalve gescreend De A- B- en C-diploma's van de eigenaren/beleidsbepalers van deze onafhankelijke tussenpersonen kunnen de prullenbak in, en moeten voor oktober 2007 gediplomeerd zijn waarvoor zij bemiddelingsvergoeding ontvangen. Bijv. een uitgebreidere Hypotheekmodule, beleggingsmodule etc. * 2007: Beginjaren van de financiële crisis, het wereldwijd kelderen van de aandelenkoersen. Ook Nl banken en verzekeraars komen in financiële problemen en de Staat/Ned belastingbetaler schiet te hulp en steunt de onder Toezicht van de Nederlandse Bank staande banken; * 2010: I.v.m. de komst van de eenjaarlijks- directopzegbare, schadeverzekeringen, schrappen de Nl-verzekeraars de afsluitprovisie = beloning voor aanbrengen nieuwe verzekeringsproducten; * Omstreeks 2013: De Europese Bank drukt er bankbiljetten bij. Aan de vooravond hiervan, zegt PvdA-kamerlid Henk Nijboer, dat het Nl kabinet hierover niks meer te zeggen heeft, omdat ze dit mandaat al eerder uit handen heeft gegeven; a. Deze kunstmatige inflatie veroorzakende actie, als aanbod de vraag overstijgt, dan daalt de rente, slaat meteen de bodem weg onder het geleerde rijtje van minst/ risicovolle beleggingen te beginnen bij: Spaargeld-vastgoed-obligaties-aandelen-winstbrieven etc. b. De lage rente was bedoeld om de economie in alle landen te bevorderen en de Nl overheid had dit m.i. moeten aangrijpen om sociale huurwoningen te gaan bouwen; c. Tegelijkertijd stond Minister Blok het in kabinet Rutte II, het de in financiële nood verkerende Woningcorporaties toe om Sociale huurwoningen te verkopen aan derde partijen; * Vanaf 2015: I.v.m. de door de ECB gecreëerde lage rente een run op koopwoningen: schaarste doet de prijs stijgen en het gevolg is de huidige hoogte van koopwoningen; * 2021: Minister Ollongren meent in de moeten grijpen op de vrije woningmarkt, het beleggen in vastgoed onaantrekkelijk te maken en zij legt daarmee een bom onder het 2e minst risicovolle beleggingsobject: vastgoed. * Ik denk dat de Nederlandsche Bank, toezichthouder op de solvabiliteit van de Banken/verzekeraars helemaal geen zicht meer heeft op de kosten van de internationaal handelende Banken en Verzekeraars.. Immers, de Nederlandsche Bank heeft al jaren moeten bedelen om de accountantsrapporten t.a.v. de Verzekeraars en hun volmachten. Als DNB deze rapporten nog steeds niet heeft gekregen c.q. de leden van het Verbond van Verzekeraars nog steeds niet bij machte zijn hun kosten te specificeren, dan kan de Minister van Financiën toch helemaal niet gebieden om de kosten van deze verzekeraars transparant te maken; Dus Minister Hoekstra: Volgens Wikipedia: De AFM is autonoom; de minister van Financiën is politiek eindverantwoordelijk en benoemt en ontslaat de bestuurders. Wat zijn de voor- en tegenargumenten voor opgave van de in de verzekeringspremie opgenomen verkoopkosten (via het intermediaire verzekeringsdistributiekanaal); Hoe ziet uw AFM dit in het kader van haar taak, een eerlijke marktwerking te bevorderen? En de Consumentenbond heeft ook een adviserende rol richting het Ministerie van Financiën? Als het de bedoeling is dat de specifiek in Nederland opererende tussenpersoon = productverkoper, toch al gedoemd was van de markt te verdwijnen, waarom dan nog al die moeite doen om ze in 2004 nog AFM-vergunningsplichtig te maken?

Paul van Brederode - van Brederode Financieel Adviseurs 8 juni 2021

"Wat doe je eigenlijk voor die provisie?" Dat is de werkelijke vraag. De AFM schakelt de consument nu in als controleur voor een taak die ze eigenlijk zelf moet uitvoeren: vaststellen of de adviseur wel (o.a.) de zorgplicht nakomt waarvoor de provisie wordt betaald. Als ik uitreken wat een goed persoonlijk advies voor een particulier of bedrijf kost aan initiële kosten én de kantoorkosten (kantoor/personeel/opleidingen/vergunningen/AFM/belastingen etc.) Dan hebben wij ongeveer 6x de jaarlijkse provisie nodig om uit de kosten te komen. In die 6 jaar moet de klant dus niet weer iets anders willen of een paar schades claimen, want dan ga je weer in de min. Daarna is er wat te verdienen om je kantoor draaiende te houden. Mijn conclusie is dan ook dat het bedrijfsmodel van een financieel adviseur kapot is. Alleen met reeds opgebouwde portefeuilles waar minimaal onderhoud aan wordt gedaan kan nog wat verdiend worden. Dat is wat dan ook massaal gedaan wordt met het opkopen van portefeuilles; schaalgrootte creëren en alleen maar administreren, verder weinig tot geen onderhoud is mijn ervaring. Wat we nu nodig hebben is een model waarmee we de klant per advies/offerte kunnen voorrekenen wat onze initiële kosten zijn en hoe dat zich verhoudt tot de provisie die de adviseur ontvangt. Overigens heel bijzonder dat Wopke Hoekstra het oor leent aan een zeer partijdige organisatie als de Consumentenbond die alleen maar in naam Consumentenbond is en verder een doodordinaire verkoopmaatschappij is. Dezelfde fout die de AFM maakt toen ze ooit een link naar Independer op hun website plaatsten als een 'onafhankelijke prijsvergelijker'. Wat de beweegredenen van de minister zijn om naar een dergelijke verkooporganisatie te luisteren voor een (gekleurd) advies wordt misschien in de toekomst duidelijk. Je weet maar nooit. "De financieel adviseur" moet nu i.i.g. heel hard aan de bak om ELKE klant duidelijk te laten zien wat er gedaan wordt voor de provisie. Ik betwijfel ten zeerste of een incentive wél moet worden vermeld bij het afsluiten van een online product. Grote kans dat de Consumentenbond heeft geregeld dat dát nou juist nét niet hoeft. Spijtig ook dat de beroepsorganisaties andermaal niet in staat zijn geweest om het geweld van de Consumentenbond in te dammen. Dat heeft ook te maken met de zeer geringe mate van georganiseerdheid van de adviseurs. Hoe weinigen zijn eigenlijk lid van een beroepsorganisatie. Maar ja, het is nu eigenlijk al te laat omdat we nu de fase ingaan van keiharde concurrentie op kosten. We hebben gezien waar dat toe geleid heeft bij pensioenverzekeringen: een verschraling voor de consument tot een paar gelijksoortige producten.

R. Harlaar - Digisurance BV 8 juni 2021

En waar zijn de heren en dames van Adfiz, de belangenbehartigers van het onafhankelijke, vrije intermediair? Oorverdovend stil van die kant.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 8 juni 2021

Wat je vergeet Chris, is dat die transparantie extra inspanningen gaat kosten om dit aan de klant te verduidelijken. Ik wil daar best in meegaan, maar dan moet het provisie plafond wel van tafel. Wij worden nog steeds niet serieus genomen door verzekeraars en overheid.

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

In een open brief roept CFD de Tweede Kamer op niet te morrelen aan de huidige regeling van passieve provisietransparantie. CFD: “Voor veel consumenten zijn...

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Commissiedebat provisietransparantie geannuleerd

Het debat tussen minister en Kamer dat donderdagmiddag zou plaatsvinden over onder meer de vormgeving van actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen...

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Actieve provisietransparantie niet genoemd in introductiedossier Kaag

Het introductiedossier voor de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, vermeldt nergens actieve provisietransparantie. Dit terwijl andere belangrijke thema’s...

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

In een Tour d’Horizon met Verbondsdirecteur Richard Weurding bespreekt VVP in VVP 6 de belangrijkste uitdagingen voor de financiële sector. Wat er nu...

Actieve provisietransparantie: minister veegt vloer aan met tegengeluiden

Actieve provisietransparantie: minister veegt vloer aan met tegengeluiden

Minister Hoekstra veegt de vloer aan met de argumenten tegen zijn insteek bij actieve provisietransparantie (exacte nominale bedragen vooraf). Dit in zijn antwoord...

OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

OvFD: “Gewenste uitkomst stond voor de AFM vooraf al vast”

“De hele gang van zaken bevestigt onze mening dat de voor de AFM gewenste uitkomst vooraf al vaststond en ten koste van alles moest worden bereikt.”...

Invulling actieve provisietransparantie leidt tot Kamervragen

Invulling actieve provisietransparantie leidt tot Kamervragen

Alexander Hammelburg (Kamerlid D66) wil van de minister weten waaruit blijkt dat de voorgenomen actieve provisietransparantie in deze vorm goed uitvoerbaar zou zijn....

Actieve provisietransparantie: keuze minister nog niet bekend bij gesprekken AFM met belanghebbenden

Actieve provisietransparantie: keuze minister nog niet bekend bij gesprekken AFM met belanghebbenden

Dat minister Hoekstra koos voor exacte nominale bedragen, was nog niet duidelijk toen de AFM op zijn verzoek met belanghebbenden sprak over actieve provisietransparantie....

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...