Adfiz: "Nederland roepende in woestijn met pleidooi voor Europees provisieverbod"

Enno Wiertsema nieuw 2018 resized

“Vinden jullie harmonisatie ook zo belangrijk als de rest van Europa een provisieverbod afwijst?” Die vraag stelt Adfiz-directeur Enno Wiertsema aan de besluitvormers in Nederland in zijn maandcolumn op de website van de organisatie van financieel adviseurs.

De column gaat in op een mogelijk Europees verbod op provisie bij beleggingen, in het kader van herziening van de Europese regelgeving rondom vermogensbeheer.

Wiertsema: “Nederland zet vol in op Europese harmonisatie van de beloningssystematiek, met andere woorden: de invoering van een Europees verbod op provisie bij beleggingen. Want dat heeft in Nederland zo lekker uitgepakt...

“Je reinste kolder natuurlijk. Ja, sommige aspecten van het provisieverbod hebben goede dingen teweeggebracht. Maar het staat ook vast dat er impactvolle negatieve kanten zitten aan het provisieverbod. Zo zijn grote groepen consumenten advies gaan mijden, waardoor hun financiële weerbaarheid is afgenomen. Ik ga hier nu niet verder over uitweiden; mijn standpunt in dezen is inmiddels bekend. En dat is trouwens niet alleen mijn observatie. Want exact een jaar geleden wees ik in een eerdere column al op een KPMG-onderzoek dat aantoonde dat een fee-systeem voor veruit de meeste consumenten duurder uitpakt en vaak ook niet uit kan door de relatief lage maandelijkse inleg. Datzelfde onderzoek concludeerde ook dat een provisieverbod een advieskloof creëert omdat consumenten niet langer de boodschap ontvangen over de noodzaak om aan vermogensopbouw te doen. En dat zijn exact dezelfde problemen die we ook zien bij dat andere provisieverbod, zoals de onderverzekering van arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, bij individuele pensioenopbouw of advies over de verhoging van een hypotheek voor verduurzaming.   

“Afgaande op de signalen van mijn buitenlandse collega’s lijkt Nederland - van alle lidstaten - met haar pleidooi voor een Europees provisieverbod een roepende in de woestijn. Want vanuit verschillende Europese overheden klinkt de nodige kritiek op zo’n algeheel verbod. En ook de Europese koepelorganisaties van verzekeraars en die van banken zien zoiets niet zitten. Dat doet bij mij de vraag rijzen: zijn zij nu zo gek of wij toch niet zo geniaal?”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 9 februari 2023

Consumenten relateren de prijs van het advies en de bemiddeling aan de hoogte van de premie van het eventueel af te sluiten product. Zo is 100 euro voor een orv of uitvaart advies dan altijd al "veel geld", laat staan 100 euro voor de conclusie dat er geen product nodig is. Om die reden is het adviseren van particulieren weinig succesvol, die kun je bijna niet overtuigen van het belang van advies. Met regelmaat kreeg ik nog te horen dat het toch maar gaat om het aansmeren van producten. Het serieus adviseren bemiddelen en vastleggen van een AOV kost vele uren, bijna geen zzp-er wil die betalen. Wil diezelfde zzp-er een hypotheek, dan is hij altijd bereid hetzelfde soort kosten wel te betalen. Afsluitprovisies met bonussen en retourregelingen hebben geleid tot de excessen, een doorlopende beloning eventueel vermeld op de polis zou denk ik erg drempelverlagend zijn. Of de overlijdensdekking nou 15 0f 20 euro kost zal veel consumenten niet interesseren. eeft eigenlijk wel eens iemand bekeken of het afschaffen van de provisies bijvoorbeeld op AOV ook een flinke premiedaling heeft veroorzaakt? Ik kan me geen berichten herinneren van verzekeraars met die inhoud.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 7 februari 2023

Wij (adviseurs) hebben alle problemen mbt het provisieverbod tot in den treuren aangereikt voordat eea in ging. Ja het is wederom zuur te moeten constateren dat we gelijk hebben. Banken en verzekeraars hebben hard gelobbyd om het provisieverbod er door te krijgen. Dit ingegeven door de dollartekentjes in hun ogen. Provisie was immers een miljarden business, dat moesten ze toch in hun zak kunnen houden. Dat dit maatschappij ontwrichtend zou uit pakken, daar hadden ze als "nutsvoorzieningleveranciers" geen enkele boodschap aan. En het roven gaat nog steeds door. Zie de pensioenwet die in de plaats gekomen is van de woekerpolis.

Edwin Nijenhuis - LINIE Financial Consultancy 7 februari 2023

Wft art. 1:1 provisie: beloning of vergoeding, in welke vorm dan ook, voor het bemiddelen of adviseren ter zake van een financieel product of het verlenen van een beleggingsdienst of nevendienst; Dus ook een factuur voor financiële dienstverlening aan een klant is provisie (en toegestaan). BGfo art. 86c 1 Een financiëledienstverlener verschaft of ontvangt, rechtstreeks of middellijk, geen provisie voor het bemiddelen of adviseren van een betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering, premiepensioenvordering, uitvaartverzekering of bij ministeriële regeling aan te wijzen ander financieel product. 2 Het eerste lid is niet van toepassing op: a. provisies die rechtstreeks worden verschaft door de consument of, voor zover het een verzekering betreft, de cliënt of degene die namens hem optreedt, tenzij de hoogte van deze provisies kennelijk onredelijk is gelet op de aard en reikwijdte van de dienstverlening; d. provisies die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de desbetreffende financiële dienst of de desbetreffende financiële dienst mogelijk maken; AFM geeft desgevraagd geen toelichting op welke situaties dit van toepassing zou kunnen zijn (red. EPN); e. provisies die worden verschaft door een bemiddelaar of adviseur, niet zijnde een aanbieder of gevolmachtigde agent, aan een andere bemiddelaar of adviseur; De AFM verduidelijkt de term rechtstreekse beloning (staat niet in de wet) door de consument/cliënt op haar site https://www.afm.nl/nl-nl/sector/adviseurs-bemiddelaars-en-gevolmachtigde-agenten/beloning/provisieverbod/uitgangspunten-provisieverbod/2-de-klant-betaalt-rechtstreeks Dit betekent dat: - de klant direct voor advies en/of het afsluiten van een product betaalt; - de beloning voor advies ook in rekening wordt gebracht als er wel advies is gegeven, maar er geen product wordt afgesloten; - de kosten voor advies en het afsluiten van het product uit de prijs van het financiële product zijn gehaald (m.a.w. productaanbieder heeft geen bemoeienis met de kosten van de adviseur, adviseur en klant bepalen advieskosten samen, red. EPN); - de prijs van het product niet verweven is met de prijs voor de diensten adviseren en afsluiten van een product; zij staan los van elkaar; - de beloning voor de adviseur niet wordt betaald via de aanbieder of gevolmachtigd agent van het product. (Deze bepaling sluit de individuele beschikkingsbevoegdheid van de klant over zijn eigen geld uit als het gaat om vermogensproducten al of niet fiscaal gefacilieerd en lijkt me een vorm van ongewenst paternalisme van "de besluitvormers van Nederland". Met een aanpassing in deze regelgeving zou de wetgever het faciliteren van onafhankelijk advies kunnen steunen met een nominale provisietabel die voor alle aanbieders en productsoorten gelijk is en wordt vastgesteld door de toezichthouder (o.b.v. de MartMonitor weet zij wat het gemiddelde advies/productbemiddelingen kost), niet gekoppeld aan de omvang van het product, maar aan de complexiteit daarvan. Aan klant en adviseur om te bepalen of zij daar uit financieringsbehoefte klant gebruik van willen maken. Daarmee is sturing naar een product van een aanbieder door provisieverschillen uitgesloten en is een mogelijkheid gecreëerd om een grotere groep klanten van betaalbaar advies te voorzien. Op deze wijze kunnen "de besluitvormers van Nederland" door provisie anders in te regelen de eerdere weeffouten in het provisieverbod herstellen.

Informeren of adviseren?

Informeren of adviseren?

Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Zorgdeclaraties dienen we in via een app, belangrijke documenten voorzien we van een digitale handtekening, onze...

Adfiz: "Preventie-eisen cyberverzekering moeten duidelijk zijn"

Adfiz: "Preventie-eisen cyberverzekering moeten duidelijk zijn"

"Wij herkennen de problemen die de AFM signaleert over cyberverzekeringen." Zo reageert Adfiz op de maandag verschenen AFM-verkenning waarin de toezichthouder verzekeraars...

Adfiz: checklist verplichte precontractuele informatie

Adfiz: checklist verplichte precontractuele informatie

Adfiz heeft een Checklist verplichte pre-contractuele informatie ontwikkeld. Adfiz: "Van algemene informatie over je kantoor tot het essentiele informatiedocument...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

IVA Business School helpt in zoektocht naar commercieel verzekeringstalent

IVA Business School helpt in zoektocht naar commercieel verzekeringstalent

Adfiz, Nationale-Nederlanden, NVGA en VNAB zijn een samenwerking gestart met IVA-Business School met als doel vakbekwaam jong commercieel talent te interesseren...

Resultaten Adfiz-leden in 2022 boven verwachting

Resultaten Adfiz-leden in 2022 boven verwachting

De resultaten over 2022 zijn voor de meeste bij Adfiz aangesloten advieskantoren boven verwachting. Ook de daling in hypotheken was lager dan verwacht. Voor 2023...

Digitale weerbaarheid

Digitale weerbaarheid

(Adfiz in Ken je vak! VVP 06-2022) Om financieel adviseurs te ondersteunen bij het cyberveiliger maken van hun eigen onderneming en ze een weg te wijzen door de...

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

De jaarbijdrage 2023 voor de financieel adviseurs is iets hoger dan die van vorig jaar, omdat het aandeel klachten tegen deze dienstverleners is toegenomen. Echter...

VVP-poll: ik ga een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere maatschappij

VVP-poll: ik ga een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere maatschappij

Roger van der Linden hield in zijn speech op de Adfiz-nieuwjaarsbijeenkomst branchegenoten een spiegel voor. Hij zei onder meer: "Het essentiële van vooruitgang...

TAF, Scildon, a.s.r. en NN winnaars vernieuwd Adfiz Prestatie Onderzoek

TAF, Scildon, a.s.r. en NN winnaars vernieuwd Adfiz Prestatie Onderzoek

TAF (Maatwerk ORV), Scildon (Huurverzekering), a.s.r. ( Platform Duurzaam Wonen), Nationale-Nederlanden (Dekking voor opruimen zonnepaneeldeeltjes) zijn de winnaars...