Adfiz wil nieuwe norm keuzebegeleiding uit wetsvoorstel toekomst pensioenen

Rood kruis via Pixabay

Adfiz maakt korte metten met de nieuwe open norm ‘keuzebegeleiding’ in het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. De AFM juicht de beoogde nieuwe wettelijke norm juist toe. Dat blijkt uit de reacties van beide organisaties op de inmiddels gesloten internetconsultatie.

Adfiz roept de minister op de norm uit het wetsvoorstel te schrappen, omdat de grens tussen informeren en adviseren wordt overschreden die anders altijd zo zorgvuldig door de toezichthouder wordt bewaakt.

Adfiz: “Wij herkennen de behoefte om drempels weg te nemen om pensioendeelnemers te begeleiden in hun keuzes. Onderzoek na onderzoek onderstreept dat het de financieel adviseur is die het financieel gedrag van mensen verbetert. Als we deelnemers betere keuzes willen laten maken, dan ligt het niet voor de hand om een soort ‘advies-light’ zo te definiëren dat het via de pensioenaanbieder gefinancierd kan worden vanuit het pensioenkapitaal. Veel logischer is het om oplossingen te zoeken dat betaaldrempels voor een deelnemer worden beslecht (bijvoorbeeld via vouchers of fiscale facilitering persoonlijk advies of nog meer inzet om het via de werkgever te laten verlopen). Niet alleen krijgt de deelnemer dan een passend advies op basis van bewuste keuzes en kan hij zich op dit advies beroepen, maar ook vergroot het zijn handelingsperspectief doordat op het belangrijkste keuzemoment van pensionering  ook de optie van het shoppen met pensioenkapitaal naar een andere pensioenuitvoerder kan worden meegenomen in zijn belang.”

Ken uw klant

De minister wil dat pensioenuitvoerders via een (digitale) keuzeomgeving een deelnemer in staat stellen een passende keuze te maken, gegeven zijn of haar (financiële) doelstelling.

Adfiz: “Wij zijn van mening dat de nieuwe open norm voor keuzebegeleiding met als uitgangspunt de (financiële) doelstelling van een deelnemer voor het maken van een passende keuze, direct raakt aan de activiteit ‘adviseren’ in de zin van de Wft. Het omvat elementen van het ‘ken uw klant-principe’ als vereiste voor een Wft-advies op grond waarvan een keuze wordt aanbevolen die als passend wordt gezien gegeven de persoonlijke voorkeuren en financiële doelstellingen van de deelnemer. Te verwachten is dan ook dat een deelnemer de keuzebegeleiding door de pensioenuitvoerder daadwerkelijk zal ervaren als een passend advies in de zin van de Wft, terwijl dit niet het geval is. De keuze die een deelnemer via keuzebegeleiding van de pensioenuitvoerder maakt, zou wel eens minder goed voor een deelnemer kunnen uitpakken omdat bepaalde relevante zaken in het keuzeproces niet zijn meegenomen, zoals bij een Wft-advies wel het geval is.

“Wij menen dat met de nieuw voorgestelde norm het informeren overgaat in adviseren. Dit betekent dat het gekwalificeerd moet worden als ‘adviseren in de zin van de Wft’.”

Verdere ongelijkheid

Adfiz verder: “Invoering van een nieuwe norm zet tegelijkertijd marktverhoudingen op een onwenselijke manier (nog) verder onder druk. Een deelnemer zal het ‘advies’ van de pensioenuitvoerder als ‘gratis’ ervaren  en minder of geen beroep op onafhankelijk advies wat echt in het belang van de pensioendeelnemer is.Te voorzien is dat deze norm zal bijdragen aan een verdere ongelijkheid van het speelveld tussen marktpartijen in de pensioensector. Dit is nadrukkelijk niet gewenst. De norm voor keuzebegeleiding maakt verder ook geen deel uit van de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord4, waarvan het te consulteren conceptwetsvoorstel de uitwerking is. Om deze redenen vragen wij u dit onderdeel uit het wetsvoorstel te schrappen.”

Goede waarborg

De AFM in haar reactie op de internetconsultatie: “Wij hebben gedurende de uitwerking van het pensioenakkoord aandacht gevraagd voor een versteviging van de keuzebegeleiding door pensioenuitvoerders. Een deelnemer heeft onder andere rond de pensioendatum diverse keuzemogelijkheden, zoals vervroeging van de pensioenuitkering, hoog-laag pensioen, uitruil ouderdomspensioen-nabestaandenpensioen, keuze vast-variabel pensioen. In aanvulling daarop kan worden gekozen voor het opnemen van een bedrag ineens en, afhankelijk van de regeling en uitvoerder, om pensioen door middel van een periodieke vaste daling naar voren te halen. De ervaring leert dat keuzevrijheid niet altijd vanzelf goed gaat. Afwegingen rondom pensioen zijn complex. Suboptimale keuzes kunnen leiden tot financiële problemen, teleurstelling, ontevredenheid en daardoor een verlies van vertrouwen in de pensioensector. Wij zien de nieuwe wettelijke norm over keuzebegeleiding als een goede en noodzakelijke extra waarborg om deelnemers in staat te stellen adequate en geïnformeerde keuzes te maken.”

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Adviseurs moeten aan de bak na incidenten met IBL-rekentool

Na de twee incidenten met de HDN IBL-rekentool worden hypotheekadviseurs geacht opnieuw te gaan rekenen in de betreffende dossiers. Volgens HDN geldt dit alleen bij...

Verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid nemen

Enno Wiertsema: ‘Spiraal moet doorbroken worden.’ Najaar 2020 hebben VNAB, Verbond en Adfiz de handen ineengeslagen om te onderzoeken hoe ze ervoor...

Van Gaal op Adfiz Platformbijeenkomst: financieel adviesabonnement voor alle werknemers

Van Gaal op Adfiz Platformbijeenkomst: financieel adviesabonnement voor alle werknemers

Laat alle werkgevers bij financieel adviseurs een abonnement nemen op financieel advies voor hun werknemers. Aldus Annemarie van Gaal tijdens de woensdagmiddag gehouden...

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

AFM gaat onderscheid duiden tussen informeren en adviseren in beheerfase

De AFM gaat het onderscheid tussen informeren en adviseren in de beheerfase nader duiden. Aldus de toezichthouder in een toelichting op een passage in zijn dinsdag...

Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

Vijf van zes onderzochte GA’s leefde PARP-normen niet goed na

Uit AFM-onderzoekvorig jaar bleek dat vijf van zes onderzochte gevolmachtigden de PARP-normen niet goed naleefden. Dat schrijft de toezichthouder in zijn dinsdag...

AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

AFM: “Variabele pensioenuitkering sluit onvoldoende aan bij deelnemer”

Volgens AFM-onderzoek houden niet alle pensioenuitvoerders bij de ontwikkeling van variabele pensioenproducten voldoende rekening met de kenmerken en behoeften van...

AFM: “Direct schoon schip maken na coronacrisis”

AFM: “Direct schoon schip maken na coronacrisis”

De AFM toonde zich dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag 2020 optimistisch over een snelle herstart van de economie nu is begonnen met inenten tegen corona....

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

Kleine ondernemers beter beschermen bij financiering

De AFM noemt het wenselijk dat beleidsmakers en de financieringssector ook kijken naar andere mogelijkheden om kleine ondernemers te beschermen, zoals de maximale...

Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"

Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"

Houd wet- en regelgeving proportioneel, schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn nieuwe maandcolumn op de website van de adviseursorganisatie. Wiertsema:...

AFM:  pensioenfondsen rapporteren niet correct over kosten

AFM: pensioenfondsen rapporteren niet correct over kosten

Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over de gemaakte kosten. Ook is de toelichting op de kosten erg beperkt...