Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Overleg klant document via Pixabay

Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak GC 2020-017.

De Commissie: "Sluit de consument met een financieel adviseur een overeenkomst voor nazorg die verder gaat dan de wettelijke nazorgplicht, dan is dat een ‘overeenkomt van opdracht’. Voor een dergelijk contract geldt dat partijen dat kunnen opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. De Geschillencommissie concludeert dan ook dat uitsluiting van het opzeggen van de beheerovereenkomst niet houdbaar is. Deze bepaling in de ‘opdracht van dienstverlening’ mag niet worden toegepast. De Geschillencommissie vindt in deze omstandigheden en bij het ontbreken van een opzegtermijn in de beheerovereenkomst een opzegtermijn van één maand redelijk. De overeenkomst waarvoor beheerkosten in rekening worden gebracht is per 20 september 2017 geëindigd; dat is een maand na de opzegging door de consument. De financieel adviseur moet de in rekening gebrachte beheerkosten vanaf 20 september 2017 aan de consument terugbetalen. In totaal komt dit neer op zo’n 300 euro."

Onderscheid

De Geschillencommissie maakt een onderscheid tussen de wettelijke nazorgplicht en meeromvattende nazorg, waarover een financieel adviseur en zijn klant onderling afspraken kunnen maken. Voor de wettelijke nazorg mag de financieel adviseur geen kosten in rekening brengen. Op grond van de Wft is de adviseur verplicht in het kader van doorlopende nazorg de consument te informeren over belangrijke wijzigingen in de informatie, zoals gegeven bij het eerste advies of de bemiddeling. Deze wettelijke nazorg is beperkter dan de extra nazorg waarover partijen een overeenkomst kunnen sluiten.

Met de beëindiging van de ‘opdracht van dienstverlening’ eindigt nadrukkelijk niet de wettelijke nazorgplicht van de financieel adviseur, waarvoor de adviseur geen kosten in rekening mag brengen.

De Geschillencommissie wijst in haar uitspraak op de mogelijkheid dat de financieel adviseur met betrokken financiële dienstverlener (meestal de bank of de verzekeraar) afspreekt dat de nazorgplicht bij de financiële dienstverlener komt te liggen. De wet op het financieel toezicht biedt hiervoor ruimte. Daarmee eindigt dan de relatie tussen adviseur en consument voor het betreffende financiële product en eindigt ook de wettelijke nazorgplicht van de adviseur tegenover de betrokken consument.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Kifid oordeelt dat de consument beleggingsrisico en kosten van zijn spaarkasproduct had kunnen weten. Op 15 januari 1997 sloot consument via de Postbank (nu ING)...

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering hebben de verzekeraar en de bank als tussenpersoon verzuimd om de consument te wijzen op het recht om de verzekering...

Onlogische huisnummering baat bank niet

Onlogische huisnummering baat bank niet

Ook als post vaker niet aankomt wegens onlogische huisnummering, vindt Kifid dat de afzender (in dit geval: de bank) moet aantonen dat de consument de brief met...

(Geld)ezel...

(Geld)ezel...

De Bank heeft consument wegens betrokkenheid als geldezel bij phishingfraude geregistreerd in het Incidentenregister en het EVR voor de duur van acht jaar. Consument...

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Het faillissement van de tussenpersoon brengt niet mee dat de zorgplicht door Florius wordt overgenomen. Dat oordeelt Kifid in uitspraak GC 2020-125. Consument...

Geen vergissing in uw voordeel...

Geen vergissing in uw voordeel...

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag...

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Een overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-108. De Commissie:...

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Het vermelden van de kosten van de ORV hoort bij passend advies, aldus de Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2020-006. De Commissie: “Een passende...

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Kifid is van oordeel dat het al dan niet herstellen van de schadevrije jaren niet binnen de invloedssfeer van de tussenpersoon ligt (uitspraak GC 2020-074). Tussenpersoon...

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Consument heeft een beroep gedaan op zijn AVP omdat hij als vrijwilliger bij de kerk tijdens het optuigen van de kerstboom de avondmaalsbeker heeft omgestoten en...