Adviseur moet bij schadeverzekering wijze van beloning kenbaar maken

Jeroen Dijsselbloem 2016

Minister Dijsselbloem heeft het wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe EU-richtlijn verzekeringsdistributie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hoofdpunten van het wetsvoorstel:

Nevenverzekeringstussenpersonen dienen evenals verzekeraars en bemiddelaars in verzekeringen en gevolmachtigde agenten over een vergunning te beschikken tenzij wordt voldaan aan artikel 2:81, tweede lid, van de Wft.

Het huidige vakbekwaamheidsregime en het regime voor permanente educatie in de Wft zal gehandhaafd kunnen blijven. Voor nevenverzekeringstussenpersonen geldt dat die personen die verantwoordelijk zijn voor het als nevenactiviteit distribueren van verzekeringen over voldoende kennis en vakbekwaamheid moeten beschikken.

Een adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent, ondergevolmachtigde agent of verzekeraar zorgt ervoor dat hij of zijn werknemers niet zodanig worden beloond of beoordeeld dat er conflicten ontstaan om in het belang van de klant te handelen. Een verzekeraar dient de cliënt voorafgaand aan de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst te informeren over de aard van de vergoeding die haar werknemers ontvangen met betrekking tot de desbetreffende verzekering. Een adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent dient de cliënt voorafgaand aan de totstandkoming van een schadeverzekeringsovereenkomst te informeren over de wijze waarop hij wordt beloond. Dat wil zeggen hij informeert de cliënt of hij werkt op basis van een rechtstreeks door de cliënt betaalde provisie, op basis van provisie betaalt door de aanbieder of op basis van een andere soort vergoeding inclusief economische voordelen van welke aard dan ook. Indien een provisie rechtstreeks door de cliënt wordt betaald, doet de adviseur of bemiddelaar mededeling van de hoogte van het bedrag of, indien het bedrag niet kan worden achterhaald, de wijze van berekening van de provisie. Indien de cliënt uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst na het sluiten van de overeenkomst andere betalingen dient te verrichten dan de geplande betalingen, deelt de adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent, ondergevolmachtigde agent of de verzekeraar voor elk van die betalingen mee wat de aard en hoogte van het te betalen bedrag is. Deze regels omtrent transparantie zullen worden opgenomen in het Bgfo.

Daarnaast moet de adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent voorafgaand aan de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst kenbaar maken of sprake is van een bepaalde eigendomsverhouding met de aanbieder of de moedermaatschappij van de aanbieder. Het gaat hier om een eventuele gekwalificeerde deelneming van tien procent of meer van de stemrechten of van het kapitaal in elkaars onderneming, zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wft. Tevens informeert de adviseur de cliënt met betrekking tot de geadviseerde overeenkomst of hij al dan niet adviseert op basis van een objectieve analyse en of hij al dan niet een contractuele verplichting heeft uitsluitend voor een of meer aanbieders te adviseren.

Pre-contractuele informatie

De verzekeraar, gevolmachtigde agent, ondergevolmachtigde agent of bemiddelaar die een schadeverzekering ontwikkelt, dient straks een informatiedocument op te stellen. Hierin dient een samenvatting te worden opgenomen over de verzekeringsdekking, de wijze en duur van betaling van de premies, de belangrijkste uitsluitingen, de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, de looptijd en wijze van beëindiging van de overeenkomst. De European Insurance and Occupational Pensions Authority (hierna: EIOPA) ontwikkelt een gestandaardiseerde presentatievorm van het informatiedocument.

Koppelverkoop is het aangaan of aanbieden van een verzekering als onderdeel van een pakket met andere producten of diensten waarbij de verzekering ook afzonderlijk aan de cliënt wordt aangeboden. Koppelverkoop kan voor cliënten voordelen hebben, maar kan er ook toe leiden dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de cliënt. Dit is niet het geval indien de onderdelen van het pakket ook apart of van andere aanbieders kunnen worden gekocht. Daarom wordt in de artikelen 4:63a en 4:75a van de wet bepaald dat indien een verzekering wordt aangeboden of wordt geadviseerd als aanvulling op de levering van een roerende zaak of de verlening van een dienst, als onderdeel van een pakket of dezelfde overeenkomst, de desbetreffende verzekeraar respectievelijk bemiddelaar de cliënt de mogelijkheid dient te bieden de roerende zaak of dienst afzonderlijk aan te schaffen. Indien een verzekeraar of een bemiddelaar deze verplichting niet nakomt, handelt de verzekeraar respectievelijk bemiddelaar onrechtmatig.

Verzekeraars, gevolmachtigde agenten en bemiddelaars die verzekeringen ontwikkelen dienen te beschikken over een productontwikkelingsproces.

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Belangrijk dat klant snapt dat adviseur bank een verkoper is"

"Belangrijk dat klant snapt dat adviseur bank een verkoper is"

"Het is ongelooflijk belangrijk dat klanten snappen dat de (hypotheek)adviseur bij de bank een verkoper is met enkel producten van één merk." Dat stelt...

FBTO: premie reisverzekering berekenen via Google Voice Assistent

FBTO: premie reisverzekering berekenen via Google Voice Assistent

FBTO claimt de eerste te zijn die Google Voice Assistent inzet bij de verkoop van verzekeringen.Sinds kort is het mogelijk de premie voor de reisverzekering langs...

Minder makkelijk om contact te krijgen met bankmedewerker

Minder makkelijk om contact te krijgen met bankmedewerker

Klanten die contact zoeken met een bankmedewerker, geven in de Vertrouwensmonitor Banken aan dat dat minder makkelijk gaat: de score van 4,2 op het deelaspect ‘gemak’...

SNS zet weer in op persoonlijk contact

SNS zet weer in op persoonlijk contact

SNS gaat weer inzetten op persoonlijk contact met de klant. In plaats van een callcenter met steeds wisselende medewerkers of keuzemenu’s hebben klanten straks...

Ook gelijk speelveld bij invulling nazorg

Ook gelijk speelveld bij invulling nazorg

In het kader van het gelijk speelveld zal worden gekeken naar de invulling van de postcontractuele zorgplicht. Dat schrijft minister Hoekstra in zijn antwoord op...

Adfiz en HDI maken afspraken over rechtstreekse benadering klant

Adfiz en HDI maken afspraken over rechtstreekse benadering klant

"Adfiz is tegen iedere vorm van rechtstreekse benadering door verzekeraars en heeft dat HDI ook laten weten. We zijn daarbinnen wel tevreden met het resultaat dat...

Adfiz pleit voor uitstel invoering IDD

Adfiz pleit voor uitstel invoering IDD

 Adfiz pleit voor uitstel van de invoering van de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie IDD. "Pas nu begint de omzetting in nationale regels zijn...

Consultatie Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Consultatie Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie gestart. Dit besluit implementeert samen met...

Richtlijn distributie vraagt om samenwerking

Richtlijn distributie vraagt om samenwerking

"De bepalingen zijn voor een deel nieuw voor distributeurs, maar ik hoop dat we niet gelijk met zijn allen in een kramp schieten. Europa wil de consumentenbescherming...

Online distributie richt ravage aan

Online distributie richt ravage aan

De Distributiemonitor 2014 van IG&H toont een verdere verschuiving naar online distributie. Volgens IG&H in het FD maandagochtend is de impact van de verschuiving...