Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Kifid 2017 (deel logo)

Kifid laat een hypotheekadviseur een deel van de bereidstellingsprovisie vergoeden wegens schending van de zorgplicht (uitspraak GC 2019-1088). De Geschillencommissie: "

De Commissie oordeelt dat "Consument op grond van de verstrekte documenten, waaronder het rente-aanbod, de definitieve offerte en de Algemene Voorwaarden van de Geldverstrekker, wist, althans had behoren te weten, dat hij bereidstellingsprovisie verschuldigd zou zijn door het uitstel van de passeerdatum naar 23 maart 2019. Uit de door partijen overgelegde stukken blijkt niet dat Consument aan de Adviseur (House of Finance, red.) kenbaar heeft gemaakt dat uitstel niet per definitie nodig was en dat hij ook eerder naar de notaris had gekund. De Commissie gaat er daarom vanuit dat er een zekere noodzaak voor het uitstel bestond en dat dit een keuze van Consument zelf was. Het uitgangspunt is dan ook dat Consument de kosten voor de bereidstellingsprovisie dient te dragen.

"Dit neemt echter niet weg dat de Adviseur heeft nagelaten de brief van 1 oktober 2018 van de Geldverstrekker aan Consument toe te sturen. In deze brief is duidelijk uitgelegd welke consequenties het uitstel heeft en de Commissie acht het daarom van essentieel belang dat Consument hiervan kennis had kunnen nemen. Bovendien is uit de door partijen overgelegde stukken niet komen vast te staan dat de Adviseur Consument er daadwerkelijk op heeft gewezen dat de hoogte van de bereidstellingsprovisie iedere dag kon oplopen. De Commissie concludeert daarom dat de Adviseur is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht jegens Consument.

"De Commissie oordeelt op grond van de voorgaande overwegingen dat Consument in beginsel de kosten van de bereidstellingsprovisie dient te dragen, nu hij ermee bekend had moeten zijn dat hij deze verschuldigd zou zijn. De Commissie is echter van oordeel dat niet de gehele bereidstellingsprovisie voor rekening van Consument dient te komen, nu is komen vast te staan dat de Adviseur is tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens Consument. De Commissie oordeelt dat het op de weg van de Adviseur lag Consument te informeren over de verschuldigde bereidstellingsprovisie. Door die informatie niet te verschaffen, is de Adviseur tekortgeschoten jegens Consument. Uit die tekortkoming van de Adviseur volgt, als bepaald in artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek (BW), in beginsel een verplichting tot schadevergoeding. In de gegeven omstandigheden, zoals hiervoor reeds overwogen, bestaat ten aanzien van het oordeel over de omvang van de aansprakelijkheid echter reden de schade deels voor rekening van Consument te laten. Ex aequo et bono stelt de Commissie het door de Adviseur aan Consument te vergoeden bedrag vast op 750 euro waarbij de Commissie in acht neemt dat het adviestraject verder naar tevredenheid is verlopen, dat de communicatie tussen partijen prettig was en dat niet wordt betwist dat de Adviseur wel degelijk veel werk voor Consument heeft verricht."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Kifid oordeelt dat de consument beleggingsrisico en kosten van zijn spaarkasproduct had kunnen weten. Op 15 januari 1997 sloot consument via de Postbank (nu ING)...

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering hebben de verzekeraar en de bank als tussenpersoon verzuimd om de consument te wijzen op het recht om de verzekering...

Onlogische huisnummering baat bank niet

Onlogische huisnummering baat bank niet

Ook als post vaker niet aankomt wegens onlogische huisnummering, vindt Kifid dat de afzender (in dit geval: de bank) moet aantonen dat de consument de brief met...

(Geld)ezel...

(Geld)ezel...

De Bank heeft consument wegens betrokkenheid als geldezel bij phishingfraude geregistreerd in het Incidentenregister en het EVR voor de duur van acht jaar. Consument...

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Het faillissement van de tussenpersoon brengt niet mee dat de zorgplicht door Florius wordt overgenomen. Dat oordeelt Kifid in uitspraak GC 2020-125. Consument...

Geen vergissing in uw voordeel...

Geen vergissing in uw voordeel...

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag...

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Een overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-108. De Commissie:...

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Het vermelden van de kosten van de ORV hoort bij passend advies, aldus de Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2020-006. De Commissie: “Een passende...

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Kifid is van oordeel dat het al dan niet herstellen van de schadevrije jaren niet binnen de invloedssfeer van de tussenpersoon ligt (uitspraak GC 2020-074). Tussenpersoon...

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Consument heeft een beroep gedaan op zijn AVP omdat hij als vrijwilliger bij de kerk tijdens het optuigen van de kerstboom de avondmaalsbeker heeft omgestoten en...