Adviseur moet deel nodeloos betaalde premie vergoeden

Rechtershamer via Pixabay

Een adviseur moet een klant twee derde van de nodeloos betaalde premie vergoeden, nadat hij een niet adequate verzekering onnodig lang liet doorlopen. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Arnhem -Leeuwarden in hoger beroep. Het Hof bevestigt de eerdere uitspraak van de rechtbank, die ook vond dat de klant medeverantwoordelijk was en hem voor een derde mee liet opdraaien voor de schade.

Het Hof: "Uiteraard mag van [geïntimeerden] c.s. niet worden verwacht dat zij buiten Clark ICT om tot beëindiging van de polis bij Nationale-Nederlanden zouden zijn overgegaan. Zij hebben echter, wetend dat Clark ICT een voor haar bedrijfsvoering niet adequate verzekering had, waardoor Clark ICT niet verwaarloosbare risico's liep, en welke verzekering door bemiddeling van [geïntimeerden] c.s. tot stand was gekomen, het initiatief geheel bij Clark ICT gelaten en hebben pas gereageerd toen deze hen benaderde voor een adequate dekking, echter zelfs toen hebben [geïntimeerden] c.s. niet het voortouw genomen. Het behoorde tot de zorgplicht van [geïntimeerden] c.s. om die situatie op te heffen dan wel hun cliënt daartoe uitdrukkelijk te adviseren. Van die zorgplicht worden [geïntimeerden] c.s. niet ontslagen doordat volgens hen Clark ICT dan wel een andere tussenpersoon maar actie had dienen te nemen.

"De rechtbank heeft dan ook terecht geoordeeld dat [geïntimeerden] c.s. ook op dit punt toerekenbaar te kort zijn geschoten jegens Clark ICT. Zoals hierna aan de orde komt, is ook het hof van oordeel dat er aan de zijde van Clark ICT een zekere mate van eigen schuld bestaat. Voor een op grond van artikel 6:101 BW geheel voor rekening van Clark ICT komen van de schade zoals [geïntimeerden] c.s. betogen, ziet het hof echter geen ruimte.

 

"In grief VI in het principale appel voert Clark ICT nog aan dat de rechtbank ten onrechte eigen schuld van Clark ICT voor het doorbetalen van premie aan Nationale-Nederlanden heeft aangenomen, te weten een derde van de na juni 2013 betaalde premies. Daartoe voert Clark ICT kort gezegd aan dat zij [geïntimeerden] c.s. herhaald opdracht heeft gegeven om de verzekering bij Nationale-Nederlanden te beëindigen maar dat [geïntimeerden] c.s. aan haar hadden meegedeeld dat deze verzekering wel dekking bood. Het hof wijst erop dat mede om die reden de rechtbank heeft geoordeeld dat [geïntimeerden] c.s. voor twee derde van de schade als gevolg van het doorbetalen van premies aansprakelijk zijn. Dat neemt echter niet weg dat Clark ICT op enig moment in februari 2014 zelf een andere tussenpersoon heeft ingeschakeld en via deze tussenpersoon een alternatieve verzekering bij Chubb heeft gesloten. Het vervolgens nog laten doorlopen van de verzekering bij Nationale-Nederlanden alvorens tot opzegging daarvan over te gaan, al dan niet via de Rabobank, is een relevante omstandigheid die vooral aan Clark ICT is toe te rekenen. De rechtbank heeft om die reden op goede gronden kunnen oordelen dat een derde van de schade door te lang doorbetaalde premies voor eigen rekening van Clark ICT dient te blijven."

Geen schade

De zaak ging overigens vooral over de vraag of de adviseur zijn zorgplicht schond door niet voor de juiste verzekering te zorgen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bekrachtigt in hoger beroep het oordeel van de rechtbank dat de adviseur tekort is geschoten bij het zorgen voor een juiste verzekering voor een softwarebedrijf. Echter: er is geen schade uit voortgevloeid omdat het voorval heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum en daarom ook bij de juiste verzekering niet onder de dekking zou hebben gevallen.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Interpolis hoeft gestikte varkens niet te vergoeden

Interpolis hoeft gestikte varkens niet te vergoeden

Interpolis hoeft ook in hoger beroep de schade als gevolg van het uitvallen van de automatische klimaatregeling in een varkensstal niet te vergoeden. De varkenshouder...

Duur betaalde vriendendienst...

Duur betaalde vriendendienst...

Van iemand die tegen vergoeding caravans van anderen stalt, mag worden verwacht dat hij zich verzekert voor aansprakelijkheid. Aldus de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De...

Onjuist aantal vierkante meters in verkoopbrochure leidt niet tot schade

Onjuist aantal vierkante meters in verkoopbrochure leidt niet tot schade

De koper van een huis spreekt de makelaar aan wegens onjuiste oppervlakte in brochure. Een deskundige stelt vast dat het woonoppervlak kleiner is, maar dat de betaalde...

"Afname aantal ORV's zorgelijk"

"Afname aantal ORV's zorgelijk"

De afname van het aantal ORV’s (en arbeidsongeschiktheids- en uitvaartverzekeringen) is zorgelijk, meent De Hypotheekshop. De adviesketen juicht het dan ook...

Data-uitwisseling: adviesketens zetten geldverstrekkers onder druk

Data-uitwisseling: adviesketens zetten geldverstrekkers onder druk

Diverse adviesketens werken inmiddels met een door de klant ondertekende ‘opdracht tot data-uitwisseling’. Hierin verzoekt de klant de geldverstrekker...

Hypotheekbescherming dekt geen restschuld

Hypotheekbescherming dekt geen restschuld

Het Gerechtshof Amsterdam maakt korte metten met de veronderstelling van de appellanten dat hun restschuld teniet was gegaan door de werking van de hypotheekbescherming....

Niet storm, maar hagel was relevante schade oorzaak

Niet storm, maar hagel was relevante schade oorzaak

Allianz is toch niet gehouden tot vergoeding van de schade door hagel bij een tuinder. Eerder veroordeelde de lagere rechter het verzekeringsconcern tot uitkeren...

Advies om eigenrisicodrager te worden was juist

Advies om eigenrisicodrager te worden was juist

De tussenpersoon heeft met het advies om eigenrisicodrager te worden in het kader van de Ziektewet zijn zorgplicht niet geschonden. Dat vindt het Gerechtshof Amsterdam....

Een acute vlaag van waanzin?

Een acute vlaag van waanzin?

In een tussenvonnis in de zaak tussen Credit Life en de vrouw van een man die de hand aan zichzelf sloeg, wil de Rechtbank Amsterdam weten of aannemelijk is dat...

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Hoewel de benaming van de polis – SV Plus - duidt op de meest uitgebreide dekking, betekent dat niet dat daarmee alle situaties onder de dekking van de polis...