Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Euro's via Pixabay 2018

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt voor het verlopen van deze termijn. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in uitspraak GC 2020-037. Het kost ING Bank 3.000 euro.

De Commissie: “Uit de door Consument overgelegde betalingen blijkt dat hij vanwege de vertraging een bedrag van 4.500 euro aan de verkoper voldaan heeft. De Commissie is van oordeel dat deze schade in zodanig verband tot de tekortkoming van de hypotheekadviseur staat, dat deze hem kan worden toegerekend. De Bank heeft aangevoerd dat de afwijzing pas na het verstrijken van de uiterste datum van het financieringsvoorbehoud en voor de eigendomsoverdracht werd ontvangen omdat de aanvraag pas op 29 maart 2019 kon worden ingediend, maar dat doet hier niet aan af. Het was immers de taak van de hypotheekadviseur om met Consument te bespreken dat het wellicht goed zou zijn om de termijnen in overleg met de verkoper te verschuiven.

“De Commissie is van oordeel dat de schade mede het gevolg is van omstandigheden die aan Consument kunnen worden toegerekend (artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek). De koopovereenkomst met de bepaling over de ontbindende voorwaarden is immers door Consument voor akkoord ondertekend. En zoals de Bank tijdens de mondelinge behandeling benadrukt heeft, heeft Consument als ondernemer ervaring met het ondertekenen en begrijpen van contracten. Gelet op deze omstandigheden ziet de Commissie aanleiding om twee derde van de schade van 4.500 euro voor vergoeding in aanmerking te laten komen, oftewel 3.000 euro.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Kifid oordeelt dat de consument beleggingsrisico en kosten van zijn spaarkasproduct had kunnen weten. Op 15 januari 1997 sloot consument via de Postbank (nu ING)...

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering hebben de verzekeraar en de bank als tussenpersoon verzuimd om de consument te wijzen op het recht om de verzekering...

Onlogische huisnummering baat bank niet

Onlogische huisnummering baat bank niet

Ook als post vaker niet aankomt wegens onlogische huisnummering, vindt Kifid dat de afzender (in dit geval: de bank) moet aantonen dat de consument de brief met...

(Geld)ezel...

(Geld)ezel...

De Bank heeft consument wegens betrokkenheid als geldezel bij phishingfraude geregistreerd in het Incidentenregister en het EVR voor de duur van acht jaar. Consument...

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Het faillissement van de tussenpersoon brengt niet mee dat de zorgplicht door Florius wordt overgenomen. Dat oordeelt Kifid in uitspraak GC 2020-125. Consument...

Geen vergissing in uw voordeel...

Geen vergissing in uw voordeel...

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag...

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Een overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-108. De Commissie:...

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Het vermelden van de kosten van de ORV hoort bij passend advies, aldus de Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2020-006. De Commissie: “Een passende...

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Kifid is van oordeel dat het al dan niet herstellen van de schadevrije jaren niet binnen de invloedssfeer van de tussenpersoon ligt (uitspraak GC 2020-074). Tussenpersoon...

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Consument heeft een beroep gedaan op zijn AVP omdat hij als vrijwilliger bij de kerk tijdens het optuigen van de kerstboom de avondmaalsbeker heeft omgestoten en...