AFM publiceert voorlopige leidraad keuzebegeleiding

Document via Pixabay

In een voorlopige leidraad verduidelijkt de AFM hoe pensioenuitvoerders aan de nieuwe keuzebegeleidingsnorm uit de Wet toekomst pensioenen kunnen voldoen.

Er zijn volgens de toezichthouder meerdere manieren denkbaar om aan deze norm te voldoen. De AFM geeft de volgende drie belangrijke overwegingen mee bij de inrichting, uitvoering en het doorlopend verbeteren van de keuzebegeleiding: pensioenuitvoerders stemmen de informatieverstrekking en keuzeomgeving af op de deelnemer, pensioenuitvoerders houden rekening met deelnemers die geen actieve keuze maken, het verbeteren van keuzebegeleiding is een continu proces van inrichten, uitvoeren, monitoren, evalueren en indien nodig verbeteren.

De AFM ziet belangrijke meerwaarde voor deelnemers in het inzichtelijk maken van de persoonlijke gevolgen door middel van rekentools op basis van URM berekeningen die het verwachte verloop van de uitkeringsfase in verschillende (gecombineerde) keuzesituaties tonen. Daarbij kan de pensioenuitvoerder ook (visueel) inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn voor de koopkracht van het pensioen. De gevolgen kunnen ook visueel inzichtelijk gemaakt worden in een persoonlijk gesprek. De AFM beschouwt het visueel inzichtelijk maken van (gestapelde) keuzegevolgen als een belangrijk hulpmiddel bij het maken van passende keuzes en spoort pensioenuitvoerders aan hier stappen in te zetten.

Fiscale gevolgen

Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht om specifieke fiscale aspecten voor de individuele deelnemer bij de aangeboden keuzebegeleiding te betrekken. Wel, aldus de AFM, moet een deelnemer geïnformeerd worden over voorzienbare gevolgen, risico’s en voor- en nadelen van keuzes in combinatie met concrete acties die een deelnemer kan opvolgen, waaronder ook het feit dát er fiscale gevolgen van een keuze kunnen zijn.

Meerdere kanalen

Het is aan de pensioenuitvoerders om te bepalen hoe ze de keuzeomgeving inrichten en welke distributiekanalen ze hierbij inzetten. De AFM: “Denk bij distributiekanalen bijvoorbeeld aan een website, brief, telefonisch contact, een persoonlijk gesprek of een app. Maar ook andere bestaande of nieuw te ontwikkelen kanalen kunnen deel uitmaken van de keuzeomgeving. Zo kan het bewust maken van deelnemers dat ze keuzes moeten gaan maken ook via webinars of via bijeenkomsten bij werkgevers (voor zover het actieve deelnemers betreft). Het is belangrijk dat de gebruikte kanalen passen bij de communicatievoorkeuren, kenmerken en belevingswereld van deelnemers. Sommige deelnemers zullen het als een drempel ervaren wanneer een keuze alleen gemaakt kan worden per post of per telefoon, terwijl anderen juist het bezoeken van een website lastiger vinden. Daarom is het vaak wenselijk om de keuzebegeleiding via meerdere kanalen te laten verlopen.”

Met de Wet toekomst pensioenen (overigens nog niet in werking getreden) zijn pensioenuitvoerders verplicht om adequate keuzebegeleiding aan de deelnemers aan te bieden. Adequate keuzebegeleiding stelt deelnemers in staat om passende keuzes te maken. De open norm keuzebegeleiding is van toepassing op alle pensioenuitvoerders en heeft betrekking op alle keuzes en voorlopige keuzes die deelnemers moeten of kunnen maken binnen de pensioenregeling.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

AFM: "Toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend"

De AFM roept in een nieuw rapport de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid...

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

AFM-bestuursvoorzitter: data en AI kunnen leiden tot discriminatie

"Niet iedereen is gebaat bij digitalisering van het financiële leven. Dat moeten we niet vergeten in ons enthousiasme voor de kansen", aldus AFM-bestuursvoorzitter...

AFM: we moeten samen aan de bak

AFM: we moeten samen aan de bak

De AFM ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering elkaar raken en versterken. En ze raken niet een enkeling,...

Jonge cryptobezitters nemen meeste risico's

Jonge cryptobezitters nemen meeste risico's

De meeste cryptobezitters zijn tussen de 25 en 45 jaar oud en de meerderheid is man, zo blijkt uit onderzoek onder 800 cryptobezitters vanaf 16 jaar van MWM2 in...

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere uitleg over toepassing van NHG beheercriteria bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De AFM attendeert de sector op de regels die gelden bij ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’. De NHG beheercriteria kunnen zonder nadere onderbouwing...

AFM: “Consument steeds beter bediend”

AFM: “Consument steeds beter bediend”

(Adviesvak over vijf jaar volgens de AFM, VVP 06-2022) “Wij verwachten dat door het maken van keuzes en het onderkennen van kwetsbaarheden bij het verlenen...

AFM houdt vast aan richtpunt onafhankelijk advies

AFM houdt vast aan richtpunt onafhankelijk advies

De AFM houdt vast aan haar richtpunt dat onafhankelijkheid advies circa 60 procent van het totaal aantal aanbieders in beschouwing neemt met een maximum aantal van...

AFM wil duidelijk moment vaststellen vergelijkingsrente

AFM wil duidelijk moment vaststellen vergelijkingsrente

De AFM consulteert een aanvulling op de 'Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’. De toezichthouder: “Wij zien aanleiding om...

AFM: zelfbeleggers niet goed geïnformeerd over kosten

AFM: zelfbeleggers niet goed geïnformeerd over kosten

De informatie over kosten aan execution-only-beleggers, voorafgaand aan de transactie, schiet vaak tekort, aldus onderzoek van de AFM bij een aantal beleggingsondernemingen....

AFM wijst op risico’s van ‘Buy Now, Pay Later’

AFM wijst op risico’s van ‘Buy Now, Pay Later’

De norm om direct te betalen of eerst te sparen kan door ‘Buy Now, Pay Later’ veranderen. Hierdoor kan ‘schuldgewenning’ ontstaan. Dat vindt...