Afwachtende houding adviseur blijft zonder gevolgen

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0414) De consument heeft sinds 1998 een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekering is afgesloten via de tussenpersoon. De consument is eind 2020 arbeidsongeschikt geworden. De klacht van de consument is dat de tussenpersoon zijn nazorgplicht niet is nagekomen waardoor de verzekering niet passend is. Zijn vordering ziet op drie aspecten: de te lage verzekerde som ten opzichte van zijn inkomen, het ontbreken van een recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en de te hoge premie. De Geschillencommissie oordeelt dat de tussenpersoon zijn nazorgverplichting heeft geschonden, maar dat niet is komen vast te staan dat de consument hierdoor schade heeft geleden. De vordering van de consument wordt afgewezen.

De commissie “is van oordeel dat de tussenpersoon na kennisname van de e-mail van 25 oktober 2019 en het daarin genoemde inkomen, niet stil mocht blijven zitten en het initiatief had moeten nemen om een afspraak te maken om alsnog de aanpassing van de verzekeringen met (de broer van) de consument te bespreken. Dat de consument eerder niet had gereageerd op het per e-mail van 31 juli 2019 toegezonden onderhoudsformulier doet aan deze verplichting van de tussenpersoon niet af. De tussenpersoon is tekort geschoten in zijn nazorgverplichting omdat hij geen afwachtende houding had mogen aannemen nadat hij kennis droeg van het feit dat de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogelijk aanpassing behoefden".

Geen schade

De commissie: “De tussenpersoon heeft gemotiveerd betwist dat de consument schade heeft geleden als gevolg van het feit dat het verzekerde bedrag niet is verhoogd, door erop te wijzen dat de broer van de consument in zijn e-mail van 25 oktober 2019 heeft aangegeven voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van hemzelf en van zijn broer een eigen risicotermijn van twee jaar te overwegen. Als dit zou zijn doorgevoerd had de consument de eerste twee jaar na het intreden van de arbeidsongeschiktheid in plaats van de huidige, volgens de consument te lage uitkering, helemaal geen uitkering ontvangen. De consument heeft daartegenover geen argumenten genoemd waaruit volgt dat hij niet voor deze langere eigen risicotermijn zou hebben gekozen als het update gesprek wel tijdig voor intreden van zijn arbeidsongeschiktheid zou hebben plaatsgevonden. De consument heeft daarom zijn vordering op dit punt onvoldoende onderbouwd.

“De verzekering geeft in artikel 9.6 van de verzekeringsvoorwaarden een recht op premievrijstelling, na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. De consument heeft niet aangetoond dat er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn die al direct bij het intreden van de arbeidsongeschiktheid premievrijstelling verlenen en dat hij zo’n verzekering dan zou hebben afgesloten.

“De wettelijke nazorgplicht gaat niet zo ver dat een adviseur de consument uit eigen beweging moet informeren over algemene marktontwikkelingen zoals premiedalingen. De consument en een financieel adviseur kunnen over een dergelijke nazorgplicht wel afspraken maken, maar dat is hier niet gebeurd. Bovendien heeft de consument niet aannemelijk gemaakt dat hij een veel goedkopere arbeidsongeschiktheidsverzekering met dezelfde dekking had kunnen sluiten.”

Reactie toevoegen

 
Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

(Kifid-uitspraak GC 2022-1001) De Geschillencommissie heeft begrip voor de teleurstelling van de consument, omdat het advies om voor een dertienjarige twee gemengde...

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

(Kifid-uitspraak GC 2022-0989) De consument is door een storm met haar motor van de weg afgeraakt en tegen een paal gereden. De gevolmachtigde heeft de schade niet...

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan...

Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseurs hebben, aldus Bureau DFO, een zelfstandige verplichting om te komen tot een advies of een bepaalde financiering voor hun cliënt verantwoord is. Bureau...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....