Algemeen belang groter dan individueel belang

Euro's via Pixabay 2018

Hoewel de consument volgens Kifid eigenlijk het gelijk aan zijn zijde heeft, stemt zij in Uitspraak 2019-590 toch in met de handelwijze van ING Bank. Het klantbelang centraal stellen en voldoen aan de AFM-normen wegen in dit geval zwaarder, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, dan nakoming van de door de klagende consument met de bank gesloten kredietovereenkomst.

ING paste de voorwaarden van deze overeenkomst eenzijdig aan. Hierdoor is verschuldigde maandbedrag niet langer 1,5 procent van het opgenomen krediet maar van de kredietlimiet.

De Geschillencommissie: “Geen van de partijen heeft de destijds op de kredietovereenkomst van toepassing zijnde voorwaarden (die op de achterzijde van de overeenkomst zouden zijn opgenomen) overgelegd in deze klachtprocedure. Dat de Bank daar klaarblijkelijk niet meer over beschikt, verdient niet de schoonheidsprijs.

“De Commissie is met Consument van oordeel dat de Bank geen contractuele wijzigingsbevoegdheid heeft op basis waarvan zij de doorgevoerde wijziging heeft kunnen doorvoeren.

Toch wijst zij de vordering af. Dit wegens een onvoorziene omstandigheid.

De Commissie: “De onvoorziene omstandigheid is er kort samengevat in gelegen dat de AFM in het ‘Normenkader 2016-2017’ aandringt op een ambitieuze aanpak van kredietverstrekkers om kredieten waarop in de praktijk beperkt wordt afgelost aan te pakken. (…) Naar het oordeel van de Commissie is de door de Bank doorgevoerde wijziging een doeltreffende aanpak voor de problematiek van langlopende kredieten waarop nauwelijks wordt afgelost.

“De Commissie merkt op dat de aard van het krediet, namelijk dat het een doorlopend krediet is, niet is gewijzigd. Consument kan daarom nog steeds vrijelijk opnames doen tot aan de kredietlimiet. Consument wordt dus niet in zijn belang geschaad om over de gehele kredietlimiet te kunnen beschikken, ware het niet dat daar een (extra) handeling van zijn zijde voor benodigd is wanneer Consument naar zijn zin ‘teveel’ heeft afgelost en over een hoger opgenomen krediet wenst te beschikken. Naar het oordeel van de Commissie is dit belang echter onvoldoende zwaarwegend tegenover het belang van de Bank bij gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst. De onvoorziene omstandigheden zijn naar het oordeel van de Commissie van dien aard dat Consument naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 22 augustus 2019

Dit is nou een van de redenen waarom je voor dit soort geschillen naar de rechter moet. Kifid is er voor de banken en verzekeraars en niet voor de consument. De AFM hanteert ook de regel dat je een klant niet in lasten mag verzwaren als hij normaal zijn betalingsverplichtingen nakomt. Met zo'n Kifid uitspraak legitimeert iedere bank zich om aflossingsvrije leningen om te zetten in annuïteiten leningen.

Meer over
Ten onrechte kosten bemiddeling adviseur gerekend in Waerdye-polis

Ten onrechte kosten bemiddeling adviseur gerekend in Waerdye-polis

ASR moet van Kifid de eindwaarde van een Waerdye-polis, die op 1 september jongstleden afliep, opnieuw berekenen. Daarbij moeten onder meer de kosten van de bemiddeling...

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – De consument heeft in 2007 een hypothecaire geldlening afgesloten. Op deze lening rust een renteopslag. In de voorwaarden...

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – In deze klacht gaat het om twee partners die zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een hypothecair krediet waarbij...

Jacht op adviseur geopend?

Jacht op adviseur geopend?

BEHEER – Terecht was er de afgelopen weken veel aandacht voor uitspraken GC 2019-623 en -625. De Geschillencommissie stelt hierin nogmaals dat de adviseur...

Wijs op driemaandentermijn

Wijs op driemaandentermijn

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN TERMIJN – Nog even een ander aspect van de elders op deze pagina besproken Uitspraak GC 2019-206. De adviseur beriep zich vergeefs...

Slapen bij vriend geen overnachting

Slapen bij vriend geen overnachting

Een slaapplaats bespreken bij een vriend is volgens Kifid niet hetzelfde als een overnachting. De Geschillencommissie vindt dat de reisverzekeraar de claim terecht...

Schending zorgplicht kost adviseur meer dan twaalf mille

Schending zorgplicht kost adviseur meer dan twaalf mille

Een financieel adviseur moet van Kifid een consument 12.333,87 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. Consument en haar voormalige echtgenoot hadden...

Voor wat hoort wat...

Voor wat hoort wat...

Consumenten hebben een adviestraject met adviseur (Finzie) doorlopen. Uiteindelijk hebben zij zelf een financiering bij een derde partij geregeld, buiten de bemiddeling...

Setje...

Setje...

Kifid laat Schouten Zekerheid twee vazen vergoeden, ook al was er maar één gebroken. Op enig moment is er schade ontstaan aan één van...

Onvoorziene omstandigheden doen adviseur das om

Onvoorziene omstandigheden doen adviseur das om

Kifid is van oordeel dat het feit dat de omstandigheden anders waren dan verwacht werd, in grote mate voor risico van de adviseur komt.  Zij laat een adviseur...