Algemeen belang groter dan individueel belang

Euro's via Pixabay 2018

Hoewel de consument volgens Kifid eigenlijk het gelijk aan zijn zijde heeft, stemt zij in Uitspraak 2019-590 toch in met de handelwijze van ING Bank. Het klantbelang centraal stellen en voldoen aan de AFM-normen wegen in dit geval zwaarder, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, dan nakoming van de door de klagende consument met de bank gesloten kredietovereenkomst.

ING paste de voorwaarden van deze overeenkomst eenzijdig aan. Hierdoor is verschuldigde maandbedrag niet langer 1,5 procent van het opgenomen krediet maar van de kredietlimiet.

De Geschillencommissie: “Geen van de partijen heeft de destijds op de kredietovereenkomst van toepassing zijnde voorwaarden (die op de achterzijde van de overeenkomst zouden zijn opgenomen) overgelegd in deze klachtprocedure. Dat de Bank daar klaarblijkelijk niet meer over beschikt, verdient niet de schoonheidsprijs.

“De Commissie is met Consument van oordeel dat de Bank geen contractuele wijzigingsbevoegdheid heeft op basis waarvan zij de doorgevoerde wijziging heeft kunnen doorvoeren.

Toch wijst zij de vordering af. Dit wegens een onvoorziene omstandigheid.

De Commissie: “De onvoorziene omstandigheid is er kort samengevat in gelegen dat de AFM in het ‘Normenkader 2016-2017’ aandringt op een ambitieuze aanpak van kredietverstrekkers om kredieten waarop in de praktijk beperkt wordt afgelost aan te pakken. (…) Naar het oordeel van de Commissie is de door de Bank doorgevoerde wijziging een doeltreffende aanpak voor de problematiek van langlopende kredieten waarop nauwelijks wordt afgelost.

“De Commissie merkt op dat de aard van het krediet, namelijk dat het een doorlopend krediet is, niet is gewijzigd. Consument kan daarom nog steeds vrijelijk opnames doen tot aan de kredietlimiet. Consument wordt dus niet in zijn belang geschaad om over de gehele kredietlimiet te kunnen beschikken, ware het niet dat daar een (extra) handeling van zijn zijde voor benodigd is wanneer Consument naar zijn zin ‘teveel’ heeft afgelost en over een hoger opgenomen krediet wenst te beschikken. Naar het oordeel van de Commissie is dit belang echter onvoldoende zwaarwegend tegenover het belang van de Bank bij gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst. De onvoorziene omstandigheden zijn naar het oordeel van de Commissie van dien aard dat Consument naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 22 augustus 2019

Dit is nou een van de redenen waarom je voor dit soort geschillen naar de rechter moet. Kifid is er voor de banken en verzekeraars en niet voor de consument. De AFM hanteert ook de regel dat je een klant niet in lasten mag verzwaren als hij normaal zijn betalingsverplichtingen nakomt. Met zo'n Kifid uitspraak legitimeert iedere bank zich om aflossingsvrije leningen om te zetten in annuïteiten leningen.

Meer over
Dubbel...

Dubbel...

Univé Schade heeft de claim volgens Kifid terecht afgewezen, omdat consument niet twee originele fietssleutels kon overleggen. Consument was zijn reservesleutel...

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

De richtlijnen van de overheid vanwege het coronavirus bieden ruimte voor Kifid om vanaf maandag 8 juni weer zittingen te kunnen houden bij Kifid. Wanneer een mondelinge...

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

GC 2020-251, een belangrijke Kifid-uitspraak met drie kernpunten die opnieuw leiden tot de noodzaak om een aantal onderdelen in de bedrijfsvoering van de financieel...

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

"De duidelijkheid die met deze uitspraak ontstaat is zeer welkom." Aldus Adfiz over de uitspraak vorige week van de Kifid-commissie van Beroep 'Adviseur hoeft niet...

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Een advieskantoor verzocht Kifid of hij een betalingsregeling mag treffen met de klagende consumenten. Dat kan alleen, aldus de Geschillencommissie, met medewerking...

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel. In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie...

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Wanneer de verzekeraar zonder enige toelichting een polis verstrekt aan een consument die afwijkt van het aanvraagformulier, dan is dat in strijd met de zorgplicht....

Duur dutje...

Duur dutje...

(Kifid-uitspraak GC 2020-430) Op het strand tijdens zijn vakantie en terwijl consument een dutje deed, is zijn tas met daarin waardevolle spullen gestolen. Consument...

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

(Kifid-uitspraak GC 2020-369) Een echtpaar heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ING Bank zijn doorlopend krediet in september 2019 heeft beëindigd...

SEO doet evaluatie Kifid

SEO doet evaluatie Kifid

SEO Economisch Onderzoek gaat op verzoek van het ministerie van Financiën onafhankelijk onderzoek doen naar de dienstverlening van het Kifid, het klachteninstituut...