ASR moet rentevergoeding in spaarhypotheek herstellen

Euro's via Pixabay 2018

Kifid laat ASR de schade vergoeden die een hypotheekklant leed door wijziging van het risicobeleid. De consument kwam weliswaar in een lagere risicoklasse, tegelijkertijd daalde de rentevergoeding in haar spaarhypotheken. Daardoor diende zij een hogere premie in te leggen om het eindkapitaal te halen. Uitspraak GC 2019-1089.

Vanaf 1 april 2018 heeft geldverstrekker besloten dat de risico-opslag automatisch wordt aangepast wanneer klanten door contractuele of vervroegde aflossingen hun risico dusdanig verlagen dat zij in een lagere risicoklasse terechtkomen. Ook de gegarandeerde waarde-opbouw in gekoppelde verzekeringen wordt meegenomen in de bepaling van het risico.

Kifid: "In het geval van deze consument gaat het om een geldlening waarvan de rente is vastgesteld volgens het NHG-tarief, waarin geen opslagen verwerkt zijn. Van een hypotheekrentekorting is zodoende geen sprake, zodat een verlaging van een opslag niet tot een feitelijke renteverlaging van de geldlening leidt. De rente die over de inleg van consument in de spaarhypotheken wordt vergoed, is wel gekoppeld aan een rentetarief waarin opslagen verwerkt zitten. Om die reden leidt de verlaging van dat rentetarief tot een hogere van haar vereiste inleg om het eindkapitaal te bereiken.

"In de tot de geldlening behorende documenten is niet opgenomen dat de overeengekomen rentevergoeding op basis van een wijziging in de schuldmarktwaardeverhouding kan worden aangepast. Dit betekent dat er geen recht aan de overeenkomst kan worden ontleend om de rentevergoeding te wijzigen.

"De Commissie merkt op dat het in de gegeven omstandigheden de vraag is of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Consument Geldverstrekker houdt aan de hogere spaarrente, waarin een opslag verwerkt zit. De Commissie is van oordeel dat die onaanvaardbaarheid niet is komen vaststaan. Geldverstrekker heeft slechts gesteld dat de wijziging Consument mogelijk ook voordelen oplevert, wanneer de personeelsvoorwaarden eindige Dat de opslag op de rentevergoeding die in de spaarhypotheek wordt vergoed voor Geldverstrekker tot bezwaren leidt die van onoverkomelijke aard zijn, is gesteld noch gebleken.

"De Commissie concludeert dat Consument in de positie moet worden gebracht die tot 1 april 2018 bestond. De Commissie merkt op dat in de gevorderde schade geen rekening is gehouden met het effect van samengestelde interest. Om die reden bepaalt de Commissie dat Geldverstrekker dient over te gaan tot vergoeding van gemist rendement vanaf 1 april 2018 tot heden en uiterlijk vier weken na de datum van deze uitspraak zal overgaan tot herstel van de rentevergoeding in de spaarhypotheek."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Kifid oordeelt dat de consument beleggingsrisico en kosten van zijn spaarkasproduct had kunnen weten. Op 15 januari 1997 sloot consument via de Postbank (nu ING)...

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering hebben de verzekeraar en de bank als tussenpersoon verzuimd om de consument te wijzen op het recht om de verzekering...

Onlogische huisnummering baat bank niet

Onlogische huisnummering baat bank niet

Ook als post vaker niet aankomt wegens onlogische huisnummering, vindt Kifid dat de afzender (in dit geval: de bank) moet aantonen dat de consument de brief met...

(Geld)ezel...

(Geld)ezel...

De Bank heeft consument wegens betrokkenheid als geldezel bij phishingfraude geregistreerd in het Incidentenregister en het EVR voor de duur van acht jaar. Consument...

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Het faillissement van de tussenpersoon brengt niet mee dat de zorgplicht door Florius wordt overgenomen. Dat oordeelt Kifid in uitspraak GC 2020-125. Consument...

Geen vergissing in uw voordeel...

Geen vergissing in uw voordeel...

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag...

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Een overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-108. De Commissie:...

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Het vermelden van de kosten van de ORV hoort bij passend advies, aldus de Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2020-006. De Commissie: “Een passende...

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Kifid is van oordeel dat het al dan niet herstellen van de schadevrije jaren niet binnen de invloedssfeer van de tussenpersoon ligt (uitspraak GC 2020-074). Tussenpersoon...

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Consument heeft een beroep gedaan op zijn AVP omdat hij als vrijwilliger bij de kerk tijdens het optuigen van de kerstboom de avondmaalsbeker heeft omgestoten en...