Bank had beleggersprofiel moeten aanpassen wegens werkloosheid

taartdiagram via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-1055) Het feit dat de consument in 2012/2013 werkloos werd, had voor de bank aanleiding moeten zijn om te inventariseren of het beleggingsprofiel nog steeds passend was. De Geschillencommissie: “Op grond van artikel 4:23 Wft moet een vermogensbeheerder bij de cliënt informatie inwinnen over diens financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid voor zover dit relevant is voor het beheer van het vermogen. De vermogensbeheerder moet deze informatie regelmatig actualiseren, met name bij ingrijpende gebeurtenissen.

“Naar het oordeel van de commissie had het feit dat de consument op een gegeven moment werkloos was geworden en voor haar inkomen volledig afhankelijk werd van haar vermogen, aanleiding moeten zijn voor de bank om te inventariseren of het in 2010 overeengekomen beleggingsprofiel nog steeds passend was.”

75.000 euro

Het is niet gebleken dat het ook aanleiding had moeten zijn om het beleggingsprofiel aan te passen. Het is daarom niet komen vast te staan dat de tekortkoming – het achterwege laten van de inventarisatie – in deze zaak tot schade heeft geleid. Wel ziet de commissie aanleiding om de beheerkosten te matigen. Gelet op de toerekenbare tekortkoming van de bank is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de bank aanspraak wil (blijven) houden op de gehele beheervergoeding. De commissie oordeelt daarom dat de bank een deel hiervan aan de consument moet terugbetalen. Dit deel wordt door de commissie begroot op 75.000 euro.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

Adviseur schendt zorgplicht: onjuiste begunstigde op ORV

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon heeft de zorgplicht geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van opdrachtgever met...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...