Bank had beleggersprofiel moeten aanpassen wegens werkloosheid

taartdiagram via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-1055) Het feit dat de consument in 2012/2013 werkloos werd, had voor de bank aanleiding moeten zijn om te inventariseren of het beleggingsprofiel nog steeds passend was. De Geschillencommissie: “Op grond van artikel 4:23 Wft moet een vermogensbeheerder bij de cliënt informatie inwinnen over diens financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid voor zover dit relevant is voor het beheer van het vermogen. De vermogensbeheerder moet deze informatie regelmatig actualiseren, met name bij ingrijpende gebeurtenissen.

“Naar het oordeel van de commissie had het feit dat de consument op een gegeven moment werkloos was geworden en voor haar inkomen volledig afhankelijk werd van haar vermogen, aanleiding moeten zijn voor de bank om te inventariseren of het in 2010 overeengekomen beleggingsprofiel nog steeds passend was.”

75.000 euro

Het is niet gebleken dat het ook aanleiding had moeten zijn om het beleggingsprofiel aan te passen. Het is daarom niet komen vast te staan dat de tekortkoming – het achterwege laten van de inventarisatie – in deze zaak tot schade heeft geleid. Wel ziet de commissie aanleiding om de beheerkosten te matigen. Gelet op de toerekenbare tekortkoming van de bank is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de bank aanspraak wil (blijven) houden op de gehele beheervergoeding. De commissie oordeelt daarom dat de bank een deel hiervan aan de consument moet terugbetalen. Dit deel wordt door de commissie begroot op 75.000 euro.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....