Banken blij met toegang tot BRP voor witwasonderzoek

Wasmachine (gratis Pixabay)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met de mogelijkheid voor banken om in het kader van de strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering klantgegevens te kunnen verifiëren bij de overheid. De NVB laat dit weten in een reactie op een voorgenomen besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat voor consultatie aan stakeholders is voorgelegd. Met deze amvb worden vier werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang aangewezen ten behoeve waarvan systematisch gegevens uit de basisregistratie personen kunnen worden verstrekt. Het betreft: (1) het informeren van familieleden van een patiënt bij geconstateerde erfelijke aandoeningen (klinisch genetische centra); (2) het uitvoeren van de taken, bedoeld in artikel 2.3 van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg ten behoeve van de bestrijding van fraude in zorg (Informatieknooppunt zorgfraude); (3) het uitvoeren van cliëntenonderzoek, bedoeld in artikel 3  van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (banken en notarissen) en (4) het honoreren van aanspraken van gerechtigden op, al dan niet op termijn, opvorderbare  gelden of diensten op de verzekeraar (levens- en natura-uitvaartverzekeraars).

Het cliëntenonderzoek, dat onderdeel is van de poortwachtersrol van banken tot het financiële stelsel, wordt in het besluit aangemerkt als een taak van gewichtig maatschappelijk belang waarvoor banken systematisch gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen verkrijgen. De NVB: "Hieruit spreekt het maatschappelijk belang dat de overheid toekent aan de poortwachtersrol die banken vervullen."

Banken zien dat toegang tot BRP niet alleen zinvol is in het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering, ook de bestrijding van fraude is een taak van gewichtig maatschappelijk belang en in het belang van de klant, aldus de NVB in haar consultatiereactie. Zo zou identiteitsfraude, bijvoorbeeld in het geval van gestolen identiteitsgegevens, sneller opgemerkt kunnen worden. Daarnaast voorkomt het kunnen verifiëren van het woonadres dat gevoelige gegevens van klanten bij de verkeerde personen terecht komen. De NVB zou graag zien dat het besluit op dit punt wordt aangevuld.

De voorgestelde toegang tot BRP zal beperkt zijn en slechts betrekking hebben op de gegevens die op grond van het Wwft cliëntenonderzoek al door banken vastgelegd en gecontroleerd moeten worden. De NVB geeft in haar reactie aan dat het kunnen verifiëren van gegevens alleen nodig is op een paar momenten binnen het cliëntenonderzoek. Bijvoorbeeld wanneer iemand klant wil worden en de potentiële klant de gegevens heeft verstrekt die banken op grond van de Wwft moeten vastleggen en controleren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Klantonderzoek politiek prominente personen meer afgestemd op de risico’s

Klantonderzoek politiek prominente personen meer afgestemd op de risico’s

Banken gaan de diepgang van het klantonderzoek bij politiek prominente personen meer richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. Dat is...

Poortwachters: voorstellen om aanpak witwassen fors te verbeteren

Poortwachters: voorstellen om aanpak witwassen fors te verbeteren

Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren....

"Minder klantimpact door NVB-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek"

"Minder klantimpact door NVB-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek"

De NVB is gekomen met een vijftal standaarden die heldere uitgangspunten bieden voor banken om hun rol als poortwachter proportioneel en met focus op de echte risico’s...

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register

Minister Kaag heeft de Kamer van Koophandel gevraagd vanaf heden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. De plicht voor juridische...

Potentie beschikbare premieregeling neemt ook in eerste kwartaal 2022 toe

Potentie beschikbare premieregeling neemt ook in eerste kwartaal 2022 toe

Aon ziet in het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 de gemiddelde pensioenuitkering op basis van de beschikbare premieregeling (waarbij de uitkering...

Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Naarmate de omvang van een Wwft-instelling kleiner is, vindt zij de maatregelen slechter uitvoerbaar en minder effectief. Dit geldt zowel voor de implementatie van...

Pensioenfondsen nog weinig ervaring met premieovereenkomsten en variabele uitkeringen

Pensioenfondsen nog weinig ervaring met premieovereenkomsten en variabele uitkeringen

Voor ruim twee derde van de pensioenfondsen zal het uitvoeren van premieovereenkomsten nieuw zijn. Ook met het uitvoeren van variabele uitkeringen heeft de pensioensector...

DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

DNB wil dat betaaldienstaanbieders per klant een afweging maken welke witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s die klant met zich meebrengt, en niet overgaan...

Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

(Kifid-uitspraak GC 2021-0793) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft Aegon de consument gevraagd om informatie te verstrekken over de opbouw van...

ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

ABN Amro heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt de bank jarenlange en structurele overtreding...