Beheerd vermogen ppi's doorbreekt 5 miljard

DNB (Gebouw)

Het pensioenvermogen bij premiepensioeninstellingen (PPI’s) bedroeg aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 5,2 miljard euro. Daarmee is dit beheerde vermogen voor het eerst boven de grens van 5 miljard uitgekomen.

Per ultimo eerste kwartaal van 2017 bouwen 476.000 personen een pensioen op bij PPI’s. In twee jaar tijd is dit aantal meer dan verdubbeld, aldus DNB.

De omvang van het vermogen groeit door drie factoren: de inleg van pensioenpremies (door werkgevers en werknemers), positieve beleggingsresultaten en het overnemen van pensioenvermogen (en -verplichtingen) van andere pensioenuitvoerders. In het eerste kwartaal droegen deze factoren 261 miljoen, 116 miljoen respectievelijk (per saldo) 39 miljoen bij.
De verdeling van het belegde vermogen naar onderliggende beleggingscategorieën is in vergelijking met dezelfde periode twee jaar geleden gewijzigd. Momenteel is méér dan de helft van het beheerde vermogen belegd in aandelen (53 procent), hetgeen beduidend méér is dan twee jaar geleden (46 procent).

Van het huidige ledenaantal zijn 322.000 personen jonger dan 45 jaar (67,4 procent). Twee jaar eerder lag dat percentage 3 procentpunten lager. Het aantal deelnemers dat jonger is dan 45 jaar is in de afgelopen twee jaren dus sterker gegroeid dan het aantal oudere deelnemers. Het zijn vooral nieuwe bedrijven (start-ups) met jonge werknemers die hun pensioenregeling onderbrengen bij een PPI.
De leeftijdsopbouw van de deelnemers is relevant voor de allocatie van het beheerde vermogen naar type beleggingscategorie. Premiepensioeninstellingen mogen uitsluitend beschikbare premieregelingen in de opbouwfase aanbieden. Dat houdt in dat gedurende deze fase de beleggingsrisico´s bij de deelnemers zullen liggen. Deze beleggingsrisico´s zullen, conform het zogenoemde ´life cycle´ beleggen, toegespitst moeten zijn op de leeftijd van de deelnemer. Eén en ander houdt in dat voor jongere deelnemers meer beleggingsrisico´s genomen zullen worden dan voor oudere werknemers. Voor jongere deelnemers zal daarom relatief veel in aandelen worden belegd. Voor oudere deelnemers zal een toenemend deel van het pensioenvermogen meer en meer naar betrekkelijk veilige vastrentende waarden worden gealloceerd. Het omslagpunt ligt rond de 45 jaar. Vanaf dat moment wordt het belang in aandelenbeleggingen geleidelijk afgebouwd. De geconstateerde toename van de het belang van aandelenbeleggingen houdt dan ook mede verband met de stijging van het aantal jonge deelnemers.
Een andere reden voor de stijging van het belang van aandelen heeft te maken met het type life cycle. Sommige PPI’s bieden werkgevers en werknemers een collectieve keuze aan tussen een offensieve, een defensieve of een neutrale life cycle. Het overgrote deel van het beheerde vermogen wordt conform een neutrale life cycle belegd (circa 90 procent). Het deel dat conform een offensieve life cycle wordt belegd is in de afgelopen twee jaar toegenomen (van 3,8 procent van het beheerde vermogen naar 5,9 procent). Ook die toename draagt bij aan de grotere allocatie naar aandelen.

 

Naast collectieve beleggingskeuzes, kan een deelnemer indien gewenst ook individuele beleggingskeuzes maken. In dat geval is sprake van zogenoemde opt out beleggingen. Tot dusverre wordt daar in geringe mate gebruik van gemaakt. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 was door individuele deelnemers over 2,7 procent van het beheerde vermogen een opt out keuze gemaakt. Doorgaans worden dit soort beleggingen gealloceerd naar aandelen of (tijdelijk) liquide middelen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Minister Hoekstra zal een voorstel in consultatie brengen om markttoetreding middels notificatie van levens- en schadeverzekeraars met zetel in derde landen te verbieden....

Achmea schort dividenduitkering op

Achmea schort dividenduitkering op

Achmea heeft besloten het uitkeren van dividend aan aandeelhouders op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de impact van het coronavirus. Achmea geeft hiermee...

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

DNB zal additionele aandacht besteden aan bepaalde risico’s, zoals de werking van business continuity management, cyberrisico’s en implicaties veroorzaakt...

DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

Om voor klanten inzichtelijk te maken hoe verzekeraars ervoor staan, vindt DNB het wenselijk om binnen Europa een meer realistische berekening voor langlopende verplichtingen...

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld. Dit is een van twee maatregelen waarmee DNB banken vanwege de coronacrisis...

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

DNB heeft aan ABN Amro Levensverzekering N.V. (AAL) een bestuurlijke boete van 21.250 euro opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat AAL de wettelijk verplichte kwartaalrapportage...

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

DNB-president Klaas Knot heeft opnieuw gepleit voor aanpakken van de Nederlandse hypotheekschuld, die tot de hoogste ter wereld behoort. Knot in een lezing bij de...

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-President Klaas Knot was vrijdag, samen met de nieuwe divisiedirecteur toezicht verzekeraars Petra Hielkema, te gast bij het Verbondsbestuur voor een informele...

Brand New Day verwelkomt 5000ste werkgever voor haar bedrijfspensioen

Brand New Day verwelkomt 5000ste werkgever voor haar bedrijfspensioen

Online pensioenbank Brand New Day verwelkomde onlangs de 5.000ste klant van haar bedrijfspensioen: Creditsafe Nederland, dat wordt begeleid door Meijers Assurantiën....

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om 2.000 euro op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Ruim meer...