Bestendig inkomen te laag vaststellen is schending zorgplicht

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0804) De consument en zijn partner hebben bij de bank een aanvraag ingediend voor een hypothecaire geldlening. De bank heeft de aanvraag in eerste instantie afgewezen, omdat zij geen bestendig inkomen kon vaststellen. Na contact tussen partijen heeft de bank een nieuwe inkomensverklaring opgesteld en een bestendig inkomen uit onderneming van 25.000 euro vastgesteld. Op basis van alle inkomsten tezamen heeft de bank een hypothecaire lening van 425.000 euro verstrekt in plaatst van de benodigde 525.000 euro De consument vordert 84.000 euro aan schadevergoeding. De Geschillencommissie oordeelt dat de bank contractsvrijheid heeft, maar dat bank haar zorgplicht heeft geschonden doordat haar motivering in de tweede inkomensverklaring de conclusie niet kan dragen en daarom onzorgvuldig is. De commissie stelt het schadebedrag schattenderwijs op 2.500 euro.

De commissie oordeelt dat “de motivering van de bank in de inkomensverklaring de conclusie daarvan, dat sprake is van een bestendig inkomen van 25.000 euro, niet kan dragen en dat de bank daardoor, bij het opstellen daarvan, onzorgvuldig heeft gehandeld. In de motivering staat namelijk dat hoewel de consument geen nieuwe opdracht heeft, hij in de komende periode weer op zoek gaat naar een nieuwe interim-opdracht. Volgens de bank moet de consument vanwege zijn staat van dienst minimaal in staat worden geacht een omzet en resultaat gelijk aan 2019 te behalen. Een resultaat derhalve van minimaal 60.000 euro. Deze overwegingen stroken niet met de uiteindelijke conclusie van de bank dat een bestendig inkomen van 25.000 euro kan worden vastgesteld, nu uit de motivering van de inkomensverklaring op geen enkele wijze duidelijk wordt waarom de bank, ondanks het verwachte inkomen van 60.000 euro het inkomen op 25.000 euro heeft vastgesteld. De bank heeft deze discrepantie zowel in de schriftelijke fase als tijdens de zitting niet opgehelderd. Deze discrepantie is onzorgvuldig en daarom is zij tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens de consument. Voor dit oordeel is van belang dat het tot de zorgplicht van de bank behoort om in het belang van de consument te handelen en op zorgvuldige wijze zijn gerechtvaardigde belangen in acht te nemen.

“Onduidelijk is in hoeverre de consument schade heeft geleden als gevolg van de tekortkoming in de nakoming, door de bank, van haar zorgplicht bij het opstelling van de inkomensverklaring, maar de commissie vindt het aannemelijk dat de consument daardoor enige schade heeft geleden. De commissie stelt het schadebedrag daarom schattenderwijs (waartoe zij conform het bepaalde in artikel 6:97 BW bevoegd is) op 2.500 euro.”

Reactie toevoegen

 
Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....