Bromfietster rijdt gevolmachtigde en verzekeraar er hard uit

Brommer graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-1024) De bromfiets van de consument is gestolen. De gevolmachtigde heeft het verzoek tot schadevergoeding afgewezen, omdat de consument bij de aanvraag van de verzekering ten onrechte heeft verklaard eigenaar en kentekenhouder te zijn van de bromfiets. De Geschillencommissie is niet gebleken dat bij de aanvraag van de verzekering gevraagd is naar de kentekenhouder. Ook is niet gebleken dat de consument geen eigenaar van de bromfiets is. Daarnaast is niet komen vast te staan dat de consument bewust eerdere schades onvermeld heeft gelaten bij het invullen van het schadeformulier. De commissie stelt ten slotte vast dat niet gebleken is dat de consument de verzekeringsvoorwaarden op papier of via een andere voor haar beschikbare en toegankelijke duurzame drager heeft ontvangen. Er is de consument hierdoor niet een redelijke mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de uitsluiting die in de verzekeringsvoorwaarden is opgenomen. Betreffende uitsluiting is vernietigbaar op grond van artikel 6:233 aanhef en onder b BW. De gevolmachtigde kan zich er hierdoor niet op beroepen dat de consument niet het vereiste aantal (identieke) sleutels heeft overgelegd. De vordering van de consument wordt toegewezen.

De commissie: “Dat de consument in de schuldsanering zat, acht de commissie een plausibele verklaring voor de keuze om de zus kentekenhouder te maken. Verder is in het rapport van de expert bepaald dat de consument de bromfiets zelf aanschafte, wat een aanwijzing is dat zij ook eigenaar is hiervan.

“De commissie stelt vast dat de consument op het diefstalformulier ‘Nee’ heeft aangekruist bij de rubriek ‘Schade na aankoop’. Ter zitting heeft de consument uitgelegd dat zij deze rubriek zo begreep alsof geïnformeerd werd naar niet herstelde, dus nog aanwezige schade. De commissie vindt deze uitleg niet onredelijk.

“Ten slotte heeft de gevolmachtigde zich op het standpunt gesteld dat de schade is uitgesloten van dekking omdat de consument niet, zoals artikel 26 van de voorwaarden voorschrijft, twee identieke sleutels heeft ingeleverd. De consument brengt hier onder meer tegenin dat zij de voorwaarden niet heeft ontvangen.

“De gevolmachtigde heeft aangevoerd dat de verzekering langs elektronische weg tot stand is gekomen en dat de voorwaarden dus zijn verstrekt dan wel de consument hiervan kennis heeft kunnen nemen. Ter zitting heeft de commissie de gevolmachtigde verzocht toe te lichten op welke wijze de consument de voorwaarden heeft ontvangen. De gevolmachtigde moest het antwoord op deze vraag verschuldigd blijven. De commissie stelt dan ook vast dat niet gebleken is dat de consument de voorwaarden op papier of via een andere voor haar beschikbare en toegankelijke duurzame drager heeft ontvangen. Voor zover de gevolmachtigde zich op het standpunt stelt dat de consument de gelegenheid heeft gehad de voorwaarden via zijn website of op een andere internetpagina te raadplegen, merkt de commissie op dat een zodanige mogelijkheid niet kwalificeert als het ter beschikking stellen van de voorwaarden als bedoeld in artikel 6:234 lid 2 BW.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....