Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Rechtershamer via Pixabay

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort is geschoten in de zorgplicht die op hem als verzekeringstussenpersoon rustte tegenover appellant. Het beroep van de adviseur op eigen schuld van appellant gaat niet op.

Bij een verdere beoordeling van de vorderingen van appellant heeft het hof behoefte aan nadere informatie. Partijen wordt daarom opgedragen meer informatie over te leggen. Om te kunnen benaderen welke verzekeringsdekking zou hebben gegolden voor de tenietgegane zaken, heeft het hof allereerst behoefte aan informatie over de dekking die gold toen de zaken nog op naam van Westerwolde bij a.s.r. waren verzekerd (met ingang van 31 december 2019 heeft appellant een groot deel van de onderneming van Westerwolde overgenomen).

Op 10 september 2020 is in het bedrijf van appellant brand uitgebroken. Een deel van de door deze brand verloren gegane eigendommen was niet verzekerd. Appellant verwijt zijn verzekeringstussenpersoon te zijn tekortgeschoten in haar verplichting te zorgen voor verzekeringsdekking en vordert onder meer een bedrag van 572.132 euro aan vergoeding van de onverzekerde brandschade.

Deugdelijk informatieverzoek vereist

Het hof: "Dat de tussenpersoon voor informatie afhankelijk was van [appellant] spreekt voor zich, maar dat laat onverlet dat aan [appellant] verplichting tot verschaffing van de benodigde informatie een deugdelijk informatieverzoek van de tussenpersoon vooraf had behoren te gaan, met name in het licht van de bijzondere omstandigheid van de overname. Dit geldt te meer in het licht van de ondoorzichtigheid ‘van de situatie’ die ook [de broer] blijkens de Whatsappwisseling met [appellant] onderkende, mede doordat de tussenpersoon volgens [de broer] geen zicht had op wat Westerwolde buiten de tussenpersoon om al of niet opzegde aan polissen en het systeem van a.s.r. kennelijk ook geen helderheid bood op dit punt. Juist in die omstandigheden – van onduidelijkheid over de opzeggingen door Westerwolde en het gebrek aan overzicht vanuit a.s.r. – was het aan de tussenpersoon om orde op zaken te stellen door een heldere informatieuitvraag bij [appellant] en een inventarisatie bij a.s.r. van de lopende c.q. opgezegde polissen.

"De tussenpersoon verwijt [appellant] niet helder te zijn geweest over de reikwijdte van de opdracht. Maar het risico van de door de tussenpersoon gestelde onzekerheid daarover moet dus voor zijn rekening blijven."
 
Het hof concludeert dat "met de Whatsappwisseling tussen [appellant] en [de broer] geen sprake is geweest van een deugdelijk informatieverzoek, laat staan van een adequate inventarisatie, analyse en enig advies alvorens tot bemiddeling over te gaan. Van de tussenpersoon had mogen worden verwacht de onder Westerwolde lopende verzekeringen tijdig te inventariseren, op aantal en inhoud, om vervolgens aan [appellant] voor te houden welke verzekeringen hij op zijn naam wilde zetten en bovendien ter dekking van welk risico en tot welk verzekerd bedrag. Op zijn minst had een inventarisatie moeten plaatsvinden ter verkrijging van voorlopige dekking van alle daarvoor op naam van Westerwolde verzekerde zaken en risico’s."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 13 mei 2024

Samenwerkingsvoorwaarden ASR art 21: Productinformatie, aanvraag- en wijzigingsformulieren 21.1 Wij zorgen ervoor dat u steeds over correcte en actuele productinformatie beschikt of kunt beschikken. Wij doen dit door de productinformatie op een toegankelijke manier digitaal aan u beschikbaar te stellen. Ook zullen wij daarbij steeds aangeven wat de meest actuele informatie is, bijvoorbeeld met een versienummer. U zorgt ervoor dat u die meest actuele productinformatie gebruikt als u een klant adviseert of voor hem bemiddelt bij de aanschaf van een financieel product. Waarmee ASR het gebrek aan overzicht in haar administratie in verantwoordelijkheid naar zich toe trekt. Vreemd dat het dan op een proces moet aankomen qua dekking???

Meer over
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....