Commissie cfd: voorkom infarct adviesmarkt

De Commissie CFD wil dat Financiën de procedure richting provisieverbod stil legt. In een brief aan minister De Jager en Tweede-Kamerleden roept de Commissie op tot nader onderzoek nu nieuwe feiten zouden zijn gebleken.

Voorzitter Edwin Herdink van de Commissie verwijst onder meer naar het recente onderzoek door Boekel de Nerée, dat vraagtekens plaatst bij het SEO-rapport 'Evaluatie provisieregels complexe producten'. De brief van de Commissie komt direct na het bekendmaken door minister De Jager dat hij vasthoudt aan het provisieverbod bij uitvaartverzekeringen. De volledige tekst van de brief: "De Commissie CFD heeft kennis genomen van uw voornemen om vast te houden aan het provisieverbod op complexe producten inclusief uitvaartverzekeringen. De Commissie vraagt dan ook uw dringende aandacht voor een aantal recente feiten, die de grondslagen voor de voorgenomen wetswijziging beloningssystemen complexe producten volkomen wegnemen. Wij vragen u daarom met klem de procedure voor deze wetswijziging te bevriezen en aanvullend onafhankelijk onderzoek te doen. Dit om een totaal infarct van de branche van onafhankelijk advies te voorkomen.

ADVOCATENKANTOOR BOEKEL DE NERÉE NOEMT SEO RAPPORT TENDENTIEUS EN ONZORGVULDIG
De basis van de voorgenomen wetswijziging is het SEO rapport “Evaluatie provisieregels complexe producten” dat door u is beoordeeld als zeer degelijk onderzoekswerk. Analyse van het SEO onderzoek door het gerenommeerde advocatenkantoor Boekel de Nerée, leidt echter tot een geheel andere conclusie. De brief treft u als bijlage aan.

NIBUD-ONDERZOEK IN 2010 VERWACHT BIJ EEN PROVISIEVERBOD PROBLEMEN BIJ KWETSBARE GROEPEN
Letterlijk overgenomen uit het NIBUD-onderzoek “Hoe zoekt een consument financieel advies”

Wanneer het provisiesysteem verdwijnt, is het risico dat afgezien wordt van onafhankelijk advies het grootst bij kwetsbare groepen als huishoudens met een lager inkomen en/of lager opgeleiden, omdat zij het provisiesysteem het meest prefereren.

Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren dat de meeste consumenten kwaliteitscriteria belangrijker vinden dan prijs. NIBUD waarschuwt voor internetsites, die te veel op prijs focussen. En juist die internetontwikkelingen ziet de Minister als goede alternatieven voor mensen die geen onafhankelijk advies kunnen of willen afnemen!

CEES DE JONG, ONDERZOEKER BIJ ACIS CONCLUDEERT; PROVISIEVERBOD IS ONNODIG
In zijn recente proefschrift motiveert De Jong dat het provisieverbod, de dubbele zorgplicht van de tussenpersoon en regels stellen aan de passendheid van een directe vergoeding tussen consument en tussenpersoon onredelijk zijn en niet leiden tot het gewenste effect van de wetgeving. Een artikel over het onderzoek treft u in de bijlage aan.

ONAFHANKELIJK TUSSENPERSOON SLEUTEL TOT OPLOSSEN WOEKERPOLIS DRAMA
Met de sterk ter discussie staande compensatieregelingen en de ‘door de mand gevallen’ Wabeke norm, blijft er nog één groep over die consumenten echt kan helpen van hun woekerpolis af te komen. De onafhankelijk adviseur. De huidige crisis leidt tot sterk lagere aandelen, waardoor het inteereffect van de honderdduizenden woekerpolissen alleen maar erger en groter wordt. Er moet NU actie komen. Door de verschillende effecten van de voorgenomen wetgeving zullen juist de onafhankelijke tussenpersonen massaal van de markt verdwijnen. Wie gaat dan de consument helpen?

FISCALE WETGEVING LEIDT TOT FISCALE DISCRIMINATIE EN BEPERKING VAN BTW-VRIJ ADVIES
Recent heeft de Staatssecretaris een uiteenzetting gegeven over de fiscale gevolgen (in de inkomstenbelasting en de omzetbelasting van het aangekondigde provisieverbod voor tussen-personen per 1-1-2013). Hieruit blijkt dat er nog nadere regels moeten worden gesteld wanneer advies wel of niet BTW vrij is. Ook moeten nog nadere regels worden gesteld om vast te stellen wanneer advies voor fiscale producten wel of niet aftrekbaar is. En dan is er ook nog de DNB discussie over het abonnement. Niet alleen is dit een verdere verstoring van het gelijke speelveld (gebonden agenten vallen buiten deze beperkingen), ook de implementatie van een goed beloningsmodel is onmogelijk zonder dat de exacte regelingen bekend zijn.

 

 

 

ERNSTIGE VERSTORING GELIJK SPEELVELD
Er zijn steeds meer signalen dat verzekeraars het provisieverbod aangrijpen om weer eigen looondienstadviseurs aan te nemen en/of met gebonden agenten te gaan werken. Transparant advies wordt daarmee direct bedreigd, omdat consumenten geen onafhankelijk advies meer krijgen. Wij roepen in herinnering dat ca. 60% van alle woekerpolissen zijn verkocht door direct writers en grote loondienstorganisaties! Juist voor de komende jaren is onafhankelijk advies cruciaal voor de toch al zo beschadigde consument. In de voorgenomen wetgeving wordt echter structureel ruimte gegeven aan direct writers, gebonden agenten en loondienstorganisaties om andere regels omtrent transparantie van kosten te mogen voeren dan de onafhankelijk adviseurs. De fiscale discriminatie versterkt de verstoring van het gelijke speelveld.

VERSOBERING TWEEDE PIJLER PENSIOEN LEIDT TOT TOENAME ADVIESBEHOEFTE
Het wordt steeds duidelijker dat aanbieders van collectieve regelingen vanwege te hoge kosten, de vergrijzing en tegenvallende rendementen, zullen overgaan tot versobering van de pensioen-aanspraken. Het gevolg is dat consumenten in privé meer moeten reserveren voor hun pensioen en hier advies voor nodig hebben. Met de onzekerheden over het provisieverbod, de recent door het Ministerie aangekondigde verdere beperking van de fiscale aftrekmogelijkheden, het ongelijke speelveld en de mogelijke fiscale discriminatie van onafhankelijke tussenpersonen, is er een grote kans dat onafhankelijk advies straks nauwelijks meer beschikbaar of betaalbaar is.

CRISIS EN RECENTE WETGEVING HEEFT AL 30% VAN FINANCIËLE DIENSTVERLENERS IN HET ROOD GEDRUKT
De financiële crisis en de al doorgevoerde wijzigingen in de WFT hebben de onafhankelijk adviseurs het hardst geraakt. Daar waar verzekeraars door mega winsten hun staatsschulden (grotendeels) hebben kunnen aflossen en de winstgevendheid weer sterk toeneemt, blijkt de wetgeving vooral de kleine ondernemer te hebben getroffen. Dertig procent van deze kleinere ondernemers is op dit moment verlieslatend en de overige groep ziet een structurele afname van de winstgevendheid. Onafhankelijke adviseurs hebben hierdoor officieel de status van bedreigde beroepssoort gekregen. Wat ons vooral frustreert is dat de vele tientallen miljoenen euro’s die het intermediaire kanaal zijn afgenomen door alle beperkingen en toegenomen kosten, op geen enkele wijze bij de consument terecht zijn gekomen.

Gelet op het bovenstaande kan er slechts één conclusie zijn. Zonder nader onderzoek, duidelijkheid over fiscale impact, volstrekte gelijkwaardigheid in kostentransparantie tussen afhankelijk en onafhankelijk advies en de borging van onafhankelijk advies om de gevolgen van woekerpolissen en de crisis te beperken voor consumenten, is voortzetting van de procedure voor implementatie van de nieuwe wetgeving per 2013 onverantwoord.

De Commissie CFD heeft al diverse malen om aandacht gevraagd voor bovenstaande onderwerpen. Ook bij u persoonlijk. Tot nu toe zonder enig resultaat. Wij doen een dringend beroep op u, het Ministerie en alle Kamerleden om niet doof en blind te zijn voor onze zorgen en argumenten.

Nogmaals vragen wij u de voortgang in deze wetswijzigingen te staken en eerst degelijk onderzoek te verrichten naar, en tot eensluidende conclusies te komen over, de hier genoemde onderwerpen.

Deze brief sturen wij in kopie naar alle betrokken Kamerleden in de hoop dat er een dialoog op gang komt die recht doet aan onze beroepsgroep. Aan die dialoog leveren wij graag een bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Commissie CFD
Edwin Herdink
Voorzitter

Bijlagen: Conclusie Boekel de Nerée
Nibud rapportage
Artikel Cees Jansen

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Frank - 28 september 2011

Alle kransslagaderen van het intermediair zijn inmiddels dichtgeslipt, het vreemde is dat het hart nog steeds klopt? Het is de passie voor het vak en de loyaliteit aan haar klanten die het intermediair op de been houdt.

Jeroen Ruijver - 27 september 2011

Niet alleen De Jager maar het hele kabinet is incompetent, we slaan gewoon een playfiguur. Dit kabinet is de zwartste bladzijde in onze parlementaire democratie sinds de 40-er jaren. Hopelijk volgen er snel verkiezingen en kunnen we deze blamage achter ons laten.

Rene Schipper - 26 september 2011

Als adviseur van Schipper en Partners Advies BV sta ik volledig achter CFD. CFD heeft begrepen dat het niet gaat om de wensen van het Verbond, de AFM, MinFin, Adfiz of de notabelen, maar dat het gaat om de wens van de klant. Wanneer men rekening houdt met de klant dan laat men ook de keuze over de beloning aan de klant, hij is immers oud en wijs genoeg in dit goed geschoolde land. Een verbod is voor kinderen en die tijd zijn we allang ontgroeid!

Werner - 26 september 2011

Commissie hartelijk dank voor uw snelle en heldere reactie. Het zal nu toch onderhand aan de 2e Kamerleden wel duidelijk moeten zijn dat uitvaartprovisie voor de minder bedeelden het enige middel is om deskundig advies te ontvangen. Ik roep dan ook de Kamerleden op om vooral hun common sense te gebruiken.

Linda - 26 september 2011

Alleen staan we als klein adviesbedrijf erg zwak maar gezamenlijk staan we uiterst sterk. Als we nu eens voor 1 x uit onze luie stoel komen en ons vandaag nog aanmelden bij de Commissie CFD dan kunnen we misschien het tij nog doen keren. Gewoon even klikken op www:commissiecfd.nl laat uw kans niet voorbij gaan. Linda

Joris de Vink - 26 september 2011

Volgens PVDA Europarlementarier is De Jager incompetent lees verder: HILVERSUM (AFN) - PvdA-europarlementariër Thijs Berman vindt minister Jan Kees de Jager (Financiën) ,,incompetent'' bij de aanpak van de eurocrisis. ,,Hij praat te veel en hij aarzelt te veel'', aldus Berman maandag bij het Radio 1-programma Stand.nl. De minister van Financiën zou volgens Berman ,,moeten staan voor een grootscheepse Europese oplossing''. ,,Deze crisis is te groot voor deze regering, en zeker voor Jan Kees de Jager'', zei de PvdA'er. En deze minister moeten wij toestaan dat hij onze hele beroepsgroep omzeep helpt? ik zal zo zeggen collega's verenigt u bij CFD!!

Ronald - 26 september 2011

Het lijkt me niet meer dan juist om gedegen onderzoek te doen alvorens men besluiten neemt met verstrekkende gevolgen voor een hele beroepsgroep. Enkelvoudig leunen op een SEO- of AFM-rapport is onbehoorlijk en doet de branche in zijn totaliteit geen recht. De minister toont, door voorbij te gaan aan de Volksvertegenwoordigers, weinig respect voor de parlementaire democratie. Toch dient hij te beseffen dat zonder de instemming van de Kamer zijn wetsvoorstel er niet doorkomt. Het wordt nog een lange weg tot 2013.

Pius Consilium - 26 september 2011

Een verbluffend scherpe brief! Buitengewoon benieuwd of Herdink wordt uitgenodigd door politici. Dat zou toch een 'nomale reactie zijn man'

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

"Wat is het volgende balletje dat het Verbond van Verzekeraars gaat opwerpen? Dat de eerbiedigende werking van doorlopende provisie maar moet worden afgeschaft omdat...

Rust keert terug aan provisiefront

Rust keert terug aan provisiefront

De rust aan het provisiefront is teruggekeerd, in ieder geval voorlopig. Het provisieverbod is geëvalueerd en minister Hoekstra ziet op basis van de uitkomsten...

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

"Ik roep de politiek op om zich geen zand in de ogen te laten strooien. Maar om oog te hebben voor wat kwetsbare klanten werkelijk nodig hebben: een adviseur", aldus...

OvFD: "Minister te kort door de bocht"

OvFD: "Minister te kort door de bocht"

De OvFD vindt het "te kort door de bocht dat geconcludeerd wordt dat er geen problemen zijn vastgesteld met betrekking tot de toegankelijkheid van advies onder...

Fred de Jong: “Gemiste kans”

Fred de Jong: “Gemiste kans”

Onderzoeker Fred de Jong vindt het jammer dat het ministerie van Financiën de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod niet oppakt om mensen te actief...

Evaluatie provisieverbod leidt niet tot nieuwe inzichten

Evaluatie provisieverbod leidt niet tot nieuwe inzichten

De evaluatie van het provisieverbod heeft niet tot nieuwe inzichten geleid, ook niet met betrekking tot schadeverzekeringen. Minister Hoekstra: "De evaluatie geeft...

Uitkomsten evaluatie provisieverbod nog in januari

Uitkomsten evaluatie provisieverbod nog in januari

Minister Hoekstra verwacht de (langverwachte) uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod nog in januari naar de Tweede Kamer te sturen. Dat is op te maken...

Provisieverbod leidt tot paradoxale situatie

Provisieverbod leidt tot paradoxale situatie

"De paradoxale situatie lijkt nu dat advies goedkoper is en producten beter, terwijl de consument wegblijft, afgeschrikt door de nu zichtbare prijzen en de slechte...

Nog één week om mening over provisieverbod te ventileren

Nog één week om mening over provisieverbod te ventileren

Financieel adviseurs hebben nog één week om hun stem te laten horen over het provisieverbod. Onderzoeksbureau Decisio evalueert in samenwerking met...

Boete van ton voor florentis wegens overtreden provisieverbod

Boete van ton voor florentis wegens overtreden provisieverbod

Het kon haast niet uitblijven, dat na de adviseur ook de verzekeraar zou worden beboet wegens schending van het provisieverbod. De boete is dinsdag bekend gemaakt...