Commissie schetst inrichting arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden

Bouwvakker via Pixabay

De commissie-Borstlap pleit in haar donderdagmiddag verschenen eindrapport inderdaad voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Wat de inrichting betreft, staat de Commissie "een publiek uitgevoerde verzekering voor ogen die alle werkenden basisinkomenszekerheid biedt. Dit impliceert een keuze voor een uitkering op het niveau van het bestaansminimum. In lijn met de systematiek van de volksverzekeringen kan deze basisuitkering worden aangevuld door daarvoor maatregelen te treffen op individueel niveau, bij cao, of via een wettelijke regeling"

De Commissie adviseert "om voor werknemers de werknemersverzekeringen als verplichte aanvulling op de basisuitkering te laten bestaan. Zelfstandigen houden boven het basisniveau de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij hun aanvullende zekerheid willen regelen".

De basisuitkering wordt gefinancierd door een uniforme premie die door de werkenden wordt opgebracht.

Om moreel risico te voorkomen, stelt de Commissie voor "een wachttijd in te bouwen die qua lengte parallel loopt met de periode waarin werkgevers bij ziekte het loon doorbetalen aan werknemers. Bij ongewijzigd beleid zou dit betekenen dat voor zelfstandigen een wachttijd gaat gelden van twee jaar. In lijn met de overwegingen van de Commissie in paragraaf 5.2 wordt de duur van de civiele loondoorbetalingsplicht en de re-integratieverplichting echter teruggebracht naar een jaar.

"Daarbij zou kunnen worden overwogen ook de re-integratieverplichtingen van de werkgever, naast verkorting van de loondoorbetalingsplicht, minder zwaar te maken, bijvoorbeeld door deze te beperken tot investeringen in de herplaatsing van zieke werknemers binnen het eigen bedrijf (het zogenoemde eerste spoor) en het opzegverbod bij ziekte daarop af te stemmen. Als er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn binnen het eigen bedrijf en die ook niet kunnen worden gecreëerd, zou het dienstverband dan kunnen worden beëindigd. Met deze maatregel zouden vooral kleinere werkgevers kunnen worden ontlast. Wegens gebrek aan herplaatsingsmogelijkheden zullen zij volgens de huidige regels immers moeten zoeken naar re-integratiemogelijkheden bij een andere werkgever. Kleinere werkgevers worden zo in feite belast met een arbeidsbemiddelende taak en de vraag is of dat de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaat. Hier kunnen naar het oordeel van de Commissie publiek-private samenwerkingsverbanden – in het Wetboek van Werk 2025 de Werkhub genoemd201 – een rol spelen om te komen tot daadwerkelijk effectieve arbeidsbemiddeling."

Naar uniforme voorwaarden voor pensioenvoorzieningen

Basisinkomensbescherming gedurende de oude dag is georganiseerd met de AOW en eventuele overige aanvullende collectieve (inkomens)voorzieningen (bijvoorbeeld toeslagen). Voor aanvullend pensioen boven de AOW gelden nu afwijkende verplichtingen voor verschillende werkenden. Een in gelijke mate beschermen van werkenden vergt volgens de Commissie aanpassingen in de richting van een gelijk speelveld. "In dit kader ligt een aanvullende voorziening in het fundament voor alle werkenden, boven de huidige AOW, in de toekomst voor de hand."

In dit verband adviseert de Commissie het kabinet "de generieke mogelijkheden zoals geschetst in de perspectiefnota toekomst pensioenstelsel nog eens nader te bezien. De Commissie is zich bewust dat door een dergelijke maatregel oversparen kan toenemen. Om dit tegen te gaan kunnen verdergaande keuzevrijheden worden ingebouwd (in lijn met het pensioenakkoord) en/of de fiscale facilitering van pensioenopbouw worden beperkt tot een bepaald pensioengevend inkomen".
 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Internetconsultatie gedifferentieerde Aof-premie

Internetconsultatie gedifferentieerde Aof-premie

Sociale Zaken is vrijdag de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel dat de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) naar grootte...

Minister grijpt niet in bij verhoogde WIA-instroom

Minister grijpt niet in bij verhoogde WIA-instroom

Minister Koolmees is niet van plan het beleid ten aanzien van de vervroegde uittredingsregelingen te herzien. Dit schrijft hij in antwoord op Kamervragen naar aanleiding...

Inkomensmarkt groeit komende jaren minder snel

Inkomensmarkt groeit komende jaren minder snel

De komende vijf jaar is volgens Baken Adviesgroep de groei in de Inkomensmarkt naar verwachting lager dan in 2019, toen zij uitkwam op 3,1 procent. “De groei...

No-riskpolis: sterke stijging aantal uitkeringsjaren

No-riskpolis: sterke stijging aantal uitkeringsjaren

De sterke stijging van het aantal werkenden in de doelgroep Participatiewet die onder de No-riskpolis valt, heeft geleid tot een sterk stijging van de uitkeringsjaren...

Wielink: "Borstlap bom onder hybride stelsel?"

Wielink: "Borstlap bom onder hybride stelsel?"

Is het rapport van de commissie-Borstlap een bom onder het hybride stelsel? Die vraagt stelt Janthony Wielink (Enkwest) op LinkedIn. Wielink schrijft: “Eén...

UWV start in 2020 met partnerverlof en compensatie werkgevers

UWV start in 2020 met partnerverlof en compensatie werkgevers

In 2020 voert UWV twee nieuwe regelingen uit. Kersverse ouders kunnen vanaf de zomer een partnerverlof aanvragen. Voor werkgevers is er vanaf april een compensatie...

Instroom in WIA neemt toe met twee procent in 2020

Instroom in WIA neemt toe met twee procent in 2020

De uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid nemen in 2020 toe van 12,9 miljard euro in 2019 naar 13,4 miljard euro in 2020. Dit komt omdat de instroom in de WIA...

Koolmees: "Evenwichtige analyse commissie Borstlap"

Koolmees: "Evenwichtige analyse commissie Borstlap"

"De richting van een aantal beleidsaanbevelingen in dit rapport is in veel gevallen in lijn met het kabinetsbeleid." Aldus de eerste reactie van minister Koolmees...

Nieuw kennisdossier Adfiz: Wet arbeidsmarkt in balans

Nieuw kennisdossier Adfiz: Wet arbeidsmarkt in balans

Na eerder dit jaar het kennisdossier Transparantie in dienstverlening gepubliceerd te hebben, staat nu ook het nieuwe Adfiz-dossier Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)...

Subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB start 2 maart

Subsidie voor leren en ontwikkelen in MKB start 2 maart

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen MKB’ers daarom...