Consultatie Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Brussel Europese Commissie

Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie gestart. Dit besluit implementeert samen met de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie de richtlijn verzekeringsdistributie. Reageren kan tot en met 17 november.

Een deel van de artikelen uit de richtlijn verzekeringsdistributie wordt geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling door middel van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie. Dit besluit voorziet in de implementatie van de resterende artikelen uit de richtlijn verzekeringsdistributie. Het gaat om onderwerpen als vakbekwaamheid, productontwikkelingsproces, informatieverstrekking en advisering. De richtlijn verzekeringsdistributie dient op 23 februari 2018 te zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving.

Provisietransparantie

Een adviseur of bemiddelaar die de schadeverzekering niet tevens aanbiedt, informeert de cliënt op welke wijze hij wordt beloond. Dat wil zeggen of hij werkt op basis van een rechtstreeks door de cliënt betaalde provisie, op basis van provisie betaald door de aanbieder of op basis van een andere soort vergoeding inclusief economische voordelen van welke aard dan ook. Indien een provisie rechtstreeks door de cliënt wordt betaald, informeert de adviseur of bemiddelaar de cliënt over de hoogte van het bedrag of, indien het bedrag op dat moment niet bekend is, de wijze van berekening van de provisie. Een verzekeraar dient een cliënt voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst inzake een verzekering te informeren over de aard van de vergoeding die haar werknemers ontvangen voor het sluiten van de overeenkomst.

Vakbekwaamheid

Artikel 10 van de richtlijn verzekeringsdistributie schrijft voor dat medewerkers van verzekeraars en bemiddelaars in verzekeringen vakbekwaam dienen te zijn. De reikwijdte qua personen die dienen te voldoen aan eisen omtrent vakbekwaamheid wordt in het Bgfo uitgebreid. Naast werknemers die adviseren, moeten nu ook feitelijk leidinggevenden van personen die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten met betrekking tot verzekeringen of herverzekeringen aan cliënten voldoen aan de minimum kennis- en vakbekwaamheidsvereisten van bijlage I bij de richtlijn verzekeringsdistributie. De in deze bijlage opgenomen minimale kennis- en 16 bekwaamheidsvereisten komen overeen met de eindtermen en toetstermen waaraan werknemers die adviseren reeds moeten voldoen. Hiernaast dient een financiële dienstverlener er door middel van zijn bedrijfsvoering voor te zorgen dat alle werknemers te allen tijde vakbekwaam en op de hoogte zijn van de laatste actuele ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van interne cursussen of door e-learning.

Productontwikkelingsproces
Een financiële dienstverlener die een verzekering aanbiedt of samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt, dient te beschikken over procedures en maatregelen die waarborgen dat bij de ontwikkeling van de verzekering op een evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de belangen van de cliënt. Het productontwikkelingsproces dient in verhouding te staan tot en te passen bij de aard van het verzekeringsproduct. De financiële dienstverlener die een verzekering aanbiedt of samenstelt, bepaalt de
doelgroep en de distributiestrategie voor de desbetreffende verzekering. Tevens dient een verzekeraar die een verzekering aanbiedt of een bemiddelaar in verzekeringen die een verzekering samenstelt en in de markt beschikbaar stelt, de bemiddelaar in verzekeringen te informeren over de kenmerken van de verzekering, het productontwikkelingsproces, de doelgroep en de distributiestrategie (advies of execution
only). Deze informatie dient de bemiddelaar in verzekeringen in staat te stellen om de
verzekering aan de beoogde doelgroep te distribueren.

Informatieverstrekking en transparantie

Een financiële dienstverlener dient de cliënt voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst informatie te verstrekken over de reikwijdte en kosten van de dienstverlening zodat de cliënt zich een oordeel kan vormen over de financiële dienstverlener bij wie hij voornemens is een dienst af te nemen. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst aanvullende kosten in rekening worden gebracht
(naast de premie) bij de cliënt dan dient de financiële dienstverlener de cliënt hiervan
eveneens op de hoogte te stellen.

Belangenconflicten

De adviseur of bemiddelaar dient de cliënt inzicht te geven in de door hem te verlenen financiële dienst alsmede in zijn positionering en eventuele gebondenheid aan bepaalde aanbieders. Zo dient de adviseur of de bemiddelaar aan te geven of hij al dan niet adviseert op grond van een objectieve analyse en of hij een contractuele verplichting heeft om uitsluitend voor een of meer aanbieders te adviseren. Een objectieve analyse is een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare vergelijkbare schadeverzekeringen die de adviseur of bemiddelaar in staat stelt een verzekering aan te bevelen dat aan de behoeften van de cliënt voldoet. Daarnaast moet de adviseur of bemiddelaar kenbaar maken of sprake is van een bepaalde eigendomsverhouding met de aanbieder of de moedermaatschappij van de aanbieder. Het gaat hier om een eventuele gekwalificeerde deelneming van tien procent of meer van de stemrechten of van het kapitaal in elkaars onderneming. Voor adviseurs en bemiddelaars in schadeverzekeringen is dit geregeld in artikel 86i van het Bgfo. Voor adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen met een beleggingscomponent is in artikel 86f van het Bgfo voorgeschreven dat deze informatie in het dienstverleningsdocument dient te worden opgenomen.

 

Informatiedocument schadeverzekeringen
Een financiële dienstverlener die een schadeverzekering aanbiedt respectievelijk samenstelt en algemeen in de markt verkrijgbaar stelt, dient een informatiedocument op te stellen. Dit informatiedocument bevat gestandaardiseerde informatie over de schadeverzekering. De financiële dienstverlener dient een cliënt voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een schadeverzekering het
informatiedocument over de desbetreffende schadeverzekering te verstrekken zodat de
cliënt met kennis van zaken een beslissing kan nemen. In artikel 66b van het Bgfo is opgenomen welke informatie in het informatiedocument dient te worden opgenomen. In de uitvoeringsverordening 2017/1469 van de Commissie van 11 augustus 2017 tot vaststelling van een gestandaardiseerde presentatievorm van het informatiedocument over verzekeringsproducten (PbEU 2017, L 209) is uitgewerkt hoe het
informatiedocument eruit dient te zien.

Aanvullende regels met betrekking tot verzekeringen met een beleggingscomponent
In aanvulling op de regels met betrekking tot informatieverstrekking die gelden voor alle verzekeraars, adviseurs, bemiddelaars in verzekeringen en (onder)gevolmachtigde agenten, dienen financiële dienstverleners voorafgaand aan het verlenen van de financiële dienst aanvullende informatie aan cliënten te verstrekken indien sprake is van financiële dienstverlening met betrekking tot een verzekering met een
beleggingscomponent. De financiële dienstverlener dient de cliënt te informeren over zijn
dienstverlening, de verzekering met een beleggingscomponent, voorgestelde beleggingsstrategieën en alle kosten en bijbehorende lasten.

De informatie die de financiële dienstverlener geeft over verzekeringen met een beleggingscomponent of de
beleggingsstrategie bevat een passende toelichting en waarschuwingen over de risico’s die zijn verbonden aan een verzekering met een beleggingscomponent of bepaalde beleggingsstrategieën. Alle kosten in verband met de financiële dienst en de verzekering met een beleggingscomponent worden samengevoegd zodat de cliënt inzicht krijgt in de totale kosten en het cumulatieve effect op het rendement van de belegging. Indien de cliënt daarom verzoekt, verstrekt de financiële dienstverlener een puntgewijze
uitsplitsing van de kosten. De financiële dienstverlener verstrekt jaarlijks aan de cliënt informatie over alle kosten met betrekking tot de verleende financiële diensten en de verzekering met een beleggingscomponent. Het provisieverbod blijft van toepassing op financiële dienstverleners die diensten
verlenen met betrekking tot verzekeringen met een beleggingscomponent.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Belangrijk dat klant snapt dat adviseur bank een verkoper is"

"Belangrijk dat klant snapt dat adviseur bank een verkoper is"

"Het is ongelooflijk belangrijk dat klanten snappen dat de (hypotheek)adviseur bij de bank een verkoper is met enkel producten van één merk." Dat stelt...

FBTO: premie reisverzekering berekenen via Google Voice Assistent

FBTO: premie reisverzekering berekenen via Google Voice Assistent

FBTO claimt de eerste te zijn die Google Voice Assistent inzet bij de verkoop van verzekeringen.Sinds kort is het mogelijk de premie voor de reisverzekering langs...

Minder makkelijk om contact te krijgen met bankmedewerker

Minder makkelijk om contact te krijgen met bankmedewerker

Klanten die contact zoeken met een bankmedewerker, geven in de Vertrouwensmonitor Banken aan dat dat minder makkelijk gaat: de score van 4,2 op het deelaspect ‘gemak’...

SNS zet weer in op persoonlijk contact

SNS zet weer in op persoonlijk contact

SNS gaat weer inzetten op persoonlijk contact met de klant. In plaats van een callcenter met steeds wisselende medewerkers of keuzemenu’s hebben klanten straks...

Ook gelijk speelveld bij invulling nazorg

Ook gelijk speelveld bij invulling nazorg

In het kader van het gelijk speelveld zal worden gekeken naar de invulling van de postcontractuele zorgplicht. Dat schrijft minister Hoekstra in zijn antwoord op...

Adfiz en HDI maken afspraken over rechtstreekse benadering klant

Adfiz en HDI maken afspraken over rechtstreekse benadering klant

"Adfiz is tegen iedere vorm van rechtstreekse benadering door verzekeraars en heeft dat HDI ook laten weten. We zijn daarbinnen wel tevreden met het resultaat dat...

Adfiz pleit voor uitstel invoering IDD

Adfiz pleit voor uitstel invoering IDD

 Adfiz pleit voor uitstel van de invoering van de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie IDD. "Pas nu begint de omzetting in nationale regels zijn...

Adviseur moet bij schadeverzekering wijze van beloning kenbaar maken

Adviseur moet bij schadeverzekering wijze van beloning kenbaar maken

Minister Dijsselbloem heeft het wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe EU-richtlijn verzekeringsdistributie naar de Tweede Kamer gestuurd. Hoofdpunten van...

Richtlijn distributie vraagt om samenwerking

Richtlijn distributie vraagt om samenwerking

"De bepalingen zijn voor een deel nieuw voor distributeurs, maar ik hoop dat we niet gelijk met zijn allen in een kramp schieten. Europa wil de consumentenbescherming...

Online distributie richt ravage aan

Online distributie richt ravage aan

De Distributiemonitor 2014 van IG&H toont een verdere verschuiving naar online distributie. Volgens IG&H in het FD maandagochtend is de impact van de verschuiving...