Consument claimt ten onrechte lagere advieskosten

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2020-1061) Consument heeft een klacht ingediend, omdat de factuur voor de advieskosten van de adviseur (4.985 euro) afwijkt van hetgeen volgens hem mondeling is overeengekomen. De adviseur heeft gesteld dat consument akkoord is gegaan met de advieskosten zoals vermeld op de factuur. Daarnaast heeft consument gesteld dat de adviseur de op hem rustende zorgplicht heeft geschonden, omdat een hypothecaire geldlening zonder NHG bij [geldverstrekker I] tot stand is gekomen, terwijl hij een hypothecaire geldlening met NHG bij [geldverstrekker II] wilde. De adviseur heeft aangevoerd dat geen andere hypothecaire geldlening mogelijk was, vanwege de nog lopende hypotheek van consument en zijn ex-partner, ten aanzien waarvan op dat moment geen ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid was verleend. De Geschillencommissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat een lager bedrag dan de in het adviesrapport opgenomen advieskosten is overeengekomen. Ook is niet komen vast te staan dat de adviseur (Hypotheek Visie Assen-Hoogeveen) zijn zorgplicht heeft geschonden of dat er een andere (gunstigere) hypotheek mogelijk was. De Commissie oordeelt dat de klachten ongegrond zijn en wijst de vorderingen af.

De Commissie: “Consument moet bewijzen dat op 4 juni 2019 een bedrag van 2.500 euro is overeengekomen. Consument heeft hiervan geen bewijs kunnen overleggen en de enkele mededeling dat dit bedrag mondeling is overeengekomen, is onvoldoende om de juistheid ervan aan te nemen, te meer nu dit uitdrukkelijk door de Adviseur is betwist. Ook de bedragen die in het algemeen worden genoemd in het Dienstverleningsdocument Hypotheekaanvraag zijn naar het oordeel van de Commissie onvoldoende om op te wegen tegen het bedrag dat specifiek is overeengekomen. Dat Consument het adviesrapport niet volledig heeft gelezen en dat hij niet bekend was met de hoogte van de advieskosten, is door de Adviseur uitdrukkelijk betwist. De Adviseur heeft gesteld dat het adviesrapport wel degelijk is besproken.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2021) De Commissie van Beroep van Kifid oordeelde vorig jaar in hoger beroep dat de wettelijke zorgplicht uit de Wft zich beperkt...

Verzaken zorgplicht kost adviseur 133.000 euro

Verzaken zorgplicht kost adviseur 133.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2021-0131) Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de...

Caravan achtervolgt adviseur...

Caravan achtervolgt adviseur...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0111) De consument heeft via de tussenpersoon nieuwe verzekeringen waaronder een caravanverzekering afgesloten. De consument stelt de tussenpersoon...

Gespreksnotities vijf jaar bewaren

Gespreksnotities vijf jaar bewaren

(Kifid-uitspraak GC 2021-0070) De adviseur is niet aansprakelijk voor het advies van de voormalig adviseur uit 2012; van contractsovername of een andere grond voor...

"Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie"

"Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie"

"Dit AFM-onderzoek kan jou als adviseur helpen om je klanten te segmenteren, zodat je tijdig het gesprek kan aangaan met klanten die rond 2035 mogelijk een herfinancieringsprobleem...

Aon had moeten wijzen op goedkopere AOV

Aon had moeten wijzen op goedkopere AOV

(Kifid-uitspraak GC 2021-0033) Kifid oordeelt dat Aon in de gegeven omstandigheden zijn zorgplicht heeft geschonden door na te laten vanaf 2016 jaarlijks te toetsen...

Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

De hoogte van de provisie is medebepalend voor je doorlopende zorgplicht. Zorg dat de frequentie van onderhoudsgesprekken met je klanten dus in lijn is met de aard...

Kifid: onbegrijpelijk dat adviseur dossiernotitie pas bij verweer laat zien

Kifid: onbegrijpelijk dat adviseur dossiernotitie pas bij verweer laat zien

(Kifid-uitspraak GC 2020-1088) Consument stelt dat adviseur niet of onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat zijn overlijdensrisicoverzekering een kortere looptijd...

Adviseur draait op voor verzekeringsuitkering gestolen motor

Adviseur draait op voor verzekeringsuitkering gestolen motor

De motorverzekerde onvoldoende informeren over de beveiligingseisen en de gevolgen van het niet naleven ervan komt een financieel adviseur duur te staan. Kifid laat...

Adviseur kan niet hard maken dat hij wijziging product besprak met klant

Adviseur kan niet hard maken dat hij wijziging product besprak met klant

(Kifid-uitspraak GC 2020-865) Consument klaagt omdat hij van mening is dat module C (Inkomen) ten onrechte is meeverzekerd op zijn rechtsbijstandverzekering. Tussenpersoon...