Derde WW-jaar: minister legt kritiek Raad van State inzake verzamel-cao naast zich neer

Logo Raad van State

De Afdeling advisering van de Raad van State is kritisch op de verzamel-cao die de regering voor ogen staat in verband met de introductie van het derde WW-jaar. Het kabinet legt de kritiek naast zich neer. 

Aangezien het beoogde resultaat ook binnen het bestaande cao-stelsel kan worden bereikt, adviseert de Afdeling advisering om af te zien van het gebruik van het instrument van de verzamel-cao.

De minister houdt desondanks vast verzamelcao's. "Een verzamelcao is een geschikte manier om private aanvullingen na de WW en op de WGA mogelijk te maken."

De regering heeft in het Sociaal Akkoord haar steun toegezegd aan private financiering van het zogenoemde derde WW-jaar. Het doel van dat fonds is om de beperking van de publiekrechtelijke werkloosheidsuitkering tot twee jaar te kunnen repareren door een privaatrechtelijke regeling op cao-niveau voor het derde WW-jaar. Uit dat fonds kan het derde WW-jaar vervolgens worden betaald. Omdat een landelijk dekkend stelsel voor alle sectoren wordt beoogd, is het de bedoeling om voor de introductie van het fonds gebruik te maken van verzamel-cao's. De verzamel-cao's zullen voor maximaal tien sectoren worden afgesloten, zodat die gezamenlijk een landelijk dekkend bereik hebben.

Pseudowetgeving

De Afdeling advisering maakt kritische kanttekeningen bij de beoogde constructie van de verzamel-cao en de daarmee samenhangende indeling in tien sectoren. "Volgens de toelichting is één nationale verzamel-cao niet mogelijk, omdat daarmee buiten het kader wordt getreden van de Wet op het verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten. Die wet stelt als eis dat de cao geldt voor 'een bedrijfstak'. Om toch hetzelfde resultaat te bereiken wordt daarom gedacht aan een indeling van alle verschillende bedrijfstakken en ondernemingen in (maximaal) tien sectoren waarvoor per sector één verzamel-cao zal worden gecreëerd. De toelichting maakt niet duidelijk waarom een landelijk dekkend stelsel van tien verzamel-cao's wél verenigbaar is met genoemde wet. De Afdeling advisering ziet inhoudelijk geen verschil tussen één nationale verzamel-cao en tien verzamel-cao's met landelijke dekking.

"Daarnaast heeft de Afdeling advisering bezwaar tegen de redenering in de toelichting dat bepalingen uit de verzamel-cao's algemeen verbindend verklaard kunnen worden, als zij aan het daartoe opgestelde toetsingskader voldoen. Dit miskent dat de afweging van het algemeen belang bij een algemeen verbindende publieke regeling breder is dan de afweging van belangen voor specifieke groepen van werkgevers en werknemers, zoals bij een cao gebruikelijk is. Een dergelijke regeling leidt ertoe dat het algemeen belang van werknemers zowel door middel van een publieke als een privaatrechtelijke regeling kan worden nagestreefd en verbindend opgelegd. Dit leidt tot een vorm van pseudowetgeving."

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport van de minister.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Derde WW-jaar in 83 cao's gerepareerd

Derde WW-jaar in 83 cao's gerepareerd

In 83 cao’s van de in 2018 onderzochte 99 cao’s, van toepassing op 76 procent van de werknemers, bevatten afspraken over reparatie van het derde WW-jaar....