Dnb: verschillen in toezicht gerechtvaardigd

DNB (Gebouw)

Verschillen tussen banken, verzekeraars en pensioenfondsen rechtvaardigen verschillen in toezicht, vindt DNB.

De toezichthouder: "Banken, verzekeraars en pensioenfondsen begeven zich soms op dezelfde markten. Zo bieden banken bankspaarproducten aan die concurreren met lijfrentes van verzekeraars, en verzekeraars verstrekken hypotheken en pensioenproducten. De toezichtkaders voor deze aanbieders lopen echter uiteen. Deze verschillen in toezichtregels hebben invloed op de buffers die banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten aanhouden. Dit leidt soms tot de klacht dat het speelveld is verstoord.
"Een belangrijke constatering is dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen verschillende soorten instellingen zijn met fundamenteel andere bedrijfsmodellen, en daaruit voortvloeiende balansen en risico’s. Naast de bedrijfsmodellen verschilt ook de maatschappelijke impact van het materialiseren van risico’s tussen sectoren. Het risico op een bank run en het feit dat een faillissement langs diverse kanalen andere banken schade kan berokkenen (systeemrisico) rechtvaardigen dat de toezichteisen voor banken in het algemeen strenger zijn dan voor verzekeraars. Banken en verzekeraars komen daarnaast als private partijen (met aandeelhouders) bij het niet voldoen aan hun verplichtingen in een maatschappelijk kostbaar faillissement terecht. Pensioenfondsen kunnen bij grote tegenvallers, als ultimum remedium, korten op opgebouwde rechten. ‘Same risks, same rules’ gaat daarmee niet altijd op.
"De impact van toezichtregels hangt ook af van de specifieke productkenmerken. Deze zijn niet altijd hetzelfde, ook al worden producten soms als substituten gezien. Zo concurreren banken en verzekeraars weliswaar met elkaar op de markt voor vermogensopbouwproducten, maar zij doen dat met producten die niet hetzelfde zijn voor wat betreft de toezegging die wordt gedaan: de rentegaranties die worden afgegeven door verzekeraars zijn in het algemeen minder flexibel en hebben vaak een langere looptijd. Daarbij past een andere balanswaardering en een andere kapitaaleis.
"Dat neemt niet weg dat er ook verschillen tussen toezichtkaders bestaan die zich moeilijk laten verklaren uit intrinsieke verschillen tussen soorten instellingen. De toezichtkaders hebben ieder hun historische achtergrond en zijn het resultaat van complexe, vaak internationale onderhandelingen. Het bewaken van consistentie tussen de sectoren was daarbij niet altijd een prioriteit. Daar waar verschillen geen duidelijke prudentiële gronden hebben, vindt DNB het voorkomen van cross-sectorale inconsistenties van belang. Dat gaat arbitrage van regelgeving tegen en draagt bij aan een gelijk speelveld. De realiteit is wel dat draagvlak vereist is – dikwijls dus internationaal – om gewenste veranderingen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het toezichtraamwerk voor individuele sectoren als geheel adequaat moet zijn en blijven. Deelcomponenten van de toezichtkaders hangen vaak op allerlei manieren met elkaar samen. Het schijnbaar creëren van een gelijk speelveld door op enkele geïsoleerde elementen uit toezichtkaders voor verschillende sectoren de eisen gelijk te trekken, kan ten koste gaan van de bescherming van klanten van financiële instellingen, en vanuit het gehele toezichtkader op die sector bekeken tot onwenselijke resultaten leiden."

Reactie toevoegen

 
DNB: Else Bos treedt terug

DNB: Else Bos treedt terug

Begin 2024 treedt Else Bos terug als lid van de directie en voorzitter Toezicht van DNB. Bos werkt sinds 2018 bij DNB als lid van de directie en voorzitter Toezicht...

AFM en DNB tegen extra leenruimte alleenstaanden

AFM en DNB tegen extra leenruimte alleenstaanden

AFM en DNB zijn tegen extra leenruimte voor alleenstaanden, zoals voorgesteld in de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. In hun reactie op de internetconsultatie...

DNB stemt in met overdracht pensioenportefeuille OG naar Zwitserleven

DNB stemt in met overdracht pensioenportefeuille OG naar Zwitserleven

DNB heeft ermee ingestemd dat Onderlinge ́s-Gravenhage (OG) de 2e pijler pensioenportefeuille overdraagt aan Zwitserleven, onderdeel van Athora Netherlands. De...

Verzekeraars moeten van DNB surfen op rente- en inflatiegolven

Verzekeraars moeten van DNB surfen op rente- en inflatiegolven

“De hogere inflatie en rente zorgen voor flink wat schuimkoppen, die van u de nodige navigatiekunst vergen.” Aldus DNB-president Klaas Knot op de Verzekeringsdag...

Toezichthouders lanceren platform pensioentransitie

Toezichthouders lanceren platform pensioentransitie

DNB en de AFM hebben samen met de sector een platform voor de pensioentransitie ingericht. Het doel van dit platform is het tijdig signaleren en bespreken van sectorbrede...

Stijging ECB-rente werkt sterker door in hypotheek- dan in spaarrente

Stijging ECB-rente werkt sterker door in hypotheek- dan in spaarrente

Terwijl de rente op hypotheken na de renteverhogingen door de ECB sterk is gestegen, is de rente op spaarrekeningen nog maar beperkt gestegen. Dat banken een renteverhoging...

Huizen voor starters iets beter betaalbaar vanaf najaar

Huizen voor starters iets beter betaalbaar vanaf najaar

Huizen worden voor starters op de woningmarkt vanaf dit najaar iets beter betaalbaar. De huizenprijzen dalen, maar door de gestegen hypotheekrente zijn starters...

Meer banken zien daling in vraag naar hypotheekleningen

Meer banken zien daling in vraag naar hypotheekleningen

Voor het derde kwartaal op rij rapporteert een toenemend aantal banken een daling in de vraag naar hypotheekleningen. Dat blijkt uit de meest recente editie van...

Bij deel Nederlanders stapelen kwetsbaarheden zich op

Bij deel Nederlanders stapelen kwetsbaarheden zich op

Als Nederlandse huishoudens kwetsbaar zijn, zijn zij dat vaak op meerdere punten tegelijk. Zo hebben huishoudens met hoge woonlasten ook vaker dan gemiddeld een...

"Maak hypotheeknormen anti-cyclisch"

"Maak hypotheeknormen anti-cyclisch"

Tijdens een DNB-bijeenkomst met huurders, starters en anderen kwamen volgens de toezichthouder originele hypotheek-ideeën bovendrijven. DNB: “Zo blijkt...