Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Laptop

Een website kan slechts als duurzame informatiedrager worden aangemerkt indien adviseur noch beheerder van de website de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening stelt in uitspraak GC 2020-002 vast dat "Adviseur heeft afgezien van dupliek en daarmee heeft nagelaten bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat de Voorwaarden op zijn website niet door hem konden worden gewijzigd noch dat hij die naar Consument zijn persoonlijke e-mailadres heeft verstuurd. Ook heeft Adviseur nagelaten aannemelijk te maken dat de voorwaarden gedurende een passende termijn ongewijzigd beschikbaar waren. Dit leidt tot de slotsom dat Adviseur niet heeft aangetoond dat is voldaan aan de vereisten van art. 6:234 lid 2 BW met als gevolg dat de Voorwaarden voor vernietiging in aanmerking komen op grond van art. 6:233 sub b BW, welke vernietiging Consument impliciet vordert. Derhalve blijven de Voorwaarden buiten toepassing. Consument heeft dus gelijk waar hij aanvoert dat de Voorwaarden niet op de juiste wijze aan hem ter beschikking zijn gesteld."

Art. 6:234 lid 2 BW gaat over het ter beschikking stellen van algemene voorwaarden langs elektronische weg en bepaalt, voor zover van belang in de onderhavige zaak, het volgende: ‘De gebruiker heeft tevens aan de wederpartij de in artikel 233 onder b bedoelde mogelijkheid geboden, indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, [...], alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.’

Art. 6:234 lid 2 BW brengt dus mee dat de adviseur gehouden was om de voorwaarden vóór of bij het sluiten van opdrachtovereenkomst op een zodanige wijze aan consument ter beschikking te stellen, dat hij die kon opslaan en dat die voor hem toegankelijk zouden zijn voor latere kennisneming.

Het voornoemde wetsartikel moet naar het oordeel van de Commissie worden uitgelegd conform art. 5 lid 1 van de Richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten (Richtlijn 2002/65/EG van 23 september 2002). In art. 5 lid 1 staat het volgende: ‘Ruim voordat de consument gebonden is door een overeenkomst op afstand of een aanbod, stelt de aanbieder de consument in kennis van alle contractvoorwaarden en van de in artikel 3, lid 1, en artikel 4 bedoelde informatie, op papier of via een andere voor de consument beschikbare en toegankelijke duurzame drager.’ Om te voldoen aan de definitie van ‘duurzame drager’ moet aan de volgende criteria zijn voldaan: de verzekeringsvoorwaarden moeten kunnen worden opgeslagen, de inhoud ervan moet nadien niet kunnen worden gewijzigd en deze voorwaarden moeten gedurende een passende termijn toegankelijk zijn.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Consument kon weten van beleggingsrisico en kosten spaarkasproduct

Kifid oordeelt dat de consument beleggingsrisico en kosten van zijn spaarkasproduct had kunnen weten. Op 15 januari 1997 sloot consument via de Postbank (nu ING)...

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Consument niet gewezen op opzegtermijn – nadeel niet gebleken

Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering hebben de verzekeraar en de bank als tussenpersoon verzuimd om de consument te wijzen op het recht om de verzekering...

Onlogische huisnummering baat bank niet

Onlogische huisnummering baat bank niet

Ook als post vaker niet aankomt wegens onlogische huisnummering, vindt Kifid dat de afzender (in dit geval: de bank) moet aantonen dat de consument de brief met...

(Geld)ezel...

(Geld)ezel...

De Bank heeft consument wegens betrokkenheid als geldezel bij phishingfraude geregistreerd in het Incidentenregister en het EVR voor de duur van acht jaar. Consument...

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Gevolmachtigde hoeft klant niet tussentijds te informeren over lagere risicopremie

Het faillissement van de tussenpersoon brengt niet mee dat de zorgplicht door Florius wordt overgenomen. Dat oordeelt Kifid in uitspraak GC 2020-125. Consument...

Geen vergissing in uw voordeel...

Geen vergissing in uw voordeel...

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag...

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen

Een overeenkomst van opdracht kan ook mondeling tot stand komen, aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in uitspraak GC 2020-108. De Commissie:...

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Vermelden kosten ORV hoort bij passend advies

Het vermelden van de kosten van de ORV hoort bij passend advies, aldus de Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2020-006. De Commissie: “Een passende...

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Herstellen schadevrije jaren valt niet binnen invloedssfeer tussenpersoon

Kifid is van oordeel dat het al dan niet herstellen van de schadevrije jaren niet binnen de invloedssfeer van de tussenpersoon ligt (uitspraak GC 2020-074). Tussenpersoon...

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Omstoten avondsmaalsbeker geen onrechtmatige daad; AVP keert niet uit

Consument heeft een beroep gedaan op zijn AVP omdat hij als vrijwilliger bij de kerk tijdens het optuigen van de kerstboom de avondmaalsbeker heeft omgestoten en...