Minister kijkt naar eerbiedigende werking doorlopende provisie

Edwin Herdink (medium shot 2013)

Volgens CFD wil Financiën morrelen aan de eerbiedigende werking op doorlopende provisie. CFD-voorzitter Edwin Herdink; "Ik heb het drie keer moeten lezen om er zeker van te zijn dat het er staat. Weggemoffeld in een slotzin (van de brief van 15 januari jongstleden van minister Hoekstra aan de Tweede Kamer) wordt de volgende aanzet gegeven tot het verder beschadigen van het verdienmodel van onafhankelijke intermediairs. Het deed me direct denken aan de zaak met Rutte en 'zijn' dividendbelasting.

"Hier is het laatste woord niet over gesproken, wij hebben het ministerie van Financiën op de hoogte gebracht over onze verbazing en om een toelichting gevraagd."

De brief van de minister leest: "Naast de hierboven geschreven acties ben ik voornemens om in 2019 met betrokken partijen in gesprek te gaan om ten aanzien van andere deelaspecten van de markt voor financieel advies te bezien of concrete stappen nodig zijn. Het betreft de post-contractuele zorgplicht, het verbeteren van de kennis- en ervaringstoets, het gelijke speelveld ten aanzien van het pensioenadvies en het aanpassen van de eerbiedigende werking ten aanzien van provisie van voor 2013."

Er is dus nog niks besloten, maar de minister zet het onderwerp 'eerbiedigende werking' dus wel degelijk op de gespreksagenda.

CFD schrijft verder "zeer verontrust te zijn over de wijze waarop de actieve transparantie op schadeprovisie door de minister van Financiën er doorheen wordt gedrukt.

"De minister stelt dat er een gelijk speelveld bestaat, hetgeen absoluut niet zo is. Het steekt ons enorm dat er niets wordt gedaan aan het huidige ongelijke speelveld bij schade. Direct writers bieden verzekeringen aan die ver onder de netto inkoopprijs (premie zonder provisie) van een intermediair liggen. De marketingkosten van direct writers zijn blijkbaar nihil.

"Ook wordt niets gedaan aan het feit, dat de overige 80 tot 85 procent van de premie voor consumenten nog volstrekt ondoorzichtig blijft. De focus komt straks volledig te liggen op de beloning van de tussenpersoon en we weten al uit ervaring hoe direct writers daarmee omgaan. Die gaan dat groot uitlichten om de business naar zich toe te trekken.

CFD blijft bij het standpunt: "Partiële Transparantie = Perverse Transparantie."

Gelijkheidsbeginsel

Een nieuw onderwerp dat CFD in het kader van de laatste ontwikkelingen bij het ministerie van Financiën over schadeprovisie nu nader bestudeert is het gelijkheidsbeginsel.

CFD: "Of hieraan wordt voldaan bepaalt de wetgever op de volgende gronden:

1. Zijn de situaties waarvoor de wetgever een onderscheid heeft gemaakt vergelijkbaar?
2. Is het gemaakte onderscheid gestoeld op objectieve criteria?
3. Streeft de ongelijke behandeling een legitiem doel na?
4. Is het gemaakte onderscheid adequaat of pertinent om het nagestreefd legitiem doel te bereiken?
5. Is de ongelijke behandeling proportioneel ten aanzien van het nagestreefde doel?

"CFD ziet hierin mogeljike aanknopingspunten om actuele dicussies rondom provisie en het ongelijke speelveld juridisch te toetsen. We zien helaas een beleid waarbij het spelen van de juridische kaart steeds noodzakelijker wordt. De machtige lobby van de aanbieders wint het telkens van de praktijkvloer en dat past niet meer in het huidige tijdsbeeld. Naast de juridische weg onderzoekt CFD ook andere mogelijkheden om aandacht te vragen voor een eerlijke behandeling van 'de mensen in het veld'."

 

 

Reactie toevoegen

 
Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent eens met CFD; niet werken met fijnmazig gemiddelde

Zeventig procent van de stemmers op de afgelopen VVP-poll is het eens met het CFD-advies om niet te werken met het fijnmazig gemiddelde bij de vanaf 1 juli aanstaande...

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD-kijk op actieve provisietransparantie vindt weerklank

CFD claimt grote belangstelling voor haar leidraad, waarin wordt aangeraden af te zien van het werken met een fijnmazig gemiddelde bij de aanstaande actieve provisietransparantie...

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

CFD adviseert om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde

In een leidraad actieve provisietransparantie adviseert CFD om niet te werken met een fijnmazig gemiddelde. De leidraad leest: "Er kleven teveel risico’s en...

Actieve provisietransparantie: overgangstermijn flink korter

Actieve provisietransparantie: overgangstermijn flink korter

In BGfo-artikel 86d, eerste lid, onderdeel b, wordt, zoals eind vorige week bekend werd, voor de dienstverlening aan consumenten de tot nog toe geldende passieve...

CFD start opnieuw WOZ-actie

CFD start opnieuw WOZ-actie

Ook dit jaar gaat belangenvereniging CFD een WOZ-actie voeren met als doel relaties van adviseurs te helpen besparen op de onroerendezaakbelasting (OZB). "De eerste...

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

Regels actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli a.s.

De regels voor actieve provisietransparantie gaan in op 1 juli 2024. De wetswijziging is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 juli dienen adviseurs de consument...

Aan de slag met provisietransparantie

Aan de slag met provisietransparantie

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2023) Adfiz biedt uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van actieve provisietransparantie. Na jaren van discussie met de...

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

Het jaar van de (actieve) provisietransparantie

(Robin van Beem, Polis Advocaten en lid van het VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Op juridisch gebied zal 2024 naar het zich laat aanzien het jaar van de (actieve)...

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

Nh1816: "Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd"

“Het gelijke speelveld binnen actieve provisie transparantie staat geparkeerd." Dat concludeert René van Gils, directeur bij Nh1816 Verzekeringen. Van...