Eerste Kamer akkoord met hervorming pensioenopbouw

Jetta Klijnsma

De Eerste Kamer is in meerderheid akkoord gegaan met de pensioenplannen van de staatssecretarissen Eric Wiebes (Financiën) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Daarmee is parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond.

Eerder stemde ook de Tweede Kamer al in met de afspraken over de fiscale behandeling van pensioenen, waarover het kabinet eind 2013 een akkoord bereikte met de Tweede Kamerfracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP.

Het ministerie van Financiën: "De veranderingen bij de pensioenopbouw, waaronder verlaging van het opbouwpercentage, treden op 1 januari 2015 in werking. De wetswijziging hangt samen met de gestegen levensverwachting en de stapsgewijze verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Als gevolg van de aanpassingen zullen pensioenpremies dalen, wat voor werknemers resulteert in een hoger netto loon. Dit geeft een bestedingsimpuls aan de economie. Bovendien leiden de aanpassingen tot een besparing op de Rijksbegroting die oploopt tot circa 2,8 miljard euro in 2017 (structureel circa 1,2 miljard euro). Daarmee is het één van de grote hervormingen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher."
Staatssecretaris Wiebes typeert de fiscale hervorming van de pensioenen als een ‘besparing met een positieve bestedingsimpuls’. “Mensen leven langer, hebben dus meer jaren om pensioen op te bouwen, en dan is het logisch om de pensioenopbouw over een langere periode tegen een lager percentage te organiseren. Zeker als een dergelijke wijziging niet alleen gunstig is voor de schatkist, maar ook bijdraagt aan het herstel van de economie. Een lagere pensioenpremie betekent namelijk dat mensen meer overhouden en dat leidt tot meer consumptie, een hoger bruto binnenlands product en uiteindelijk ook lagere werkloosheid.”

Staatssecretaris Klijnsma: “Er ligt nu een mooi en evenwichtig pakket, voor alle generaties, waarmee we zekerstellen dat mensen een goed pensioen kunnen opbouwen. En dankzij de extra waarborgen die in dit wetsvoorstel verankerd zijn regelen we niet alleen dat de pensioenpremies die mensen moeten betalen omlaag kunnen, wat weer gunstig is voor hun koopkracht, maar zorgen we er ook voor dat deelnemers en gepensioneerden meer inzicht krijgen in de kosten die de fondsen maken.”
Met ingang van 2015 geldt een opbouwpercentage van 1,875 procent (voor pensioen op basis van middelloon). Hiermee kan in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75 procent van het gemiddelde inkomen. Diverse ingebouwde waarborgen zorgen ervoor dat de lagere pensioenopbouw doorwerkt in een daling van de pensioenpremie. Daarnaast blijft de aftopping van het pensioengevend inkomen ongewijzigd; op 100.000 euro (in 2015). Voor mensen met inkomens die daarboven liggen, wordt het mogelijk om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen uit het nettoloon.
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Rob Bastian - 28 mei 2014

Prima en doortastend besluit. Bovendien door de fiscaal verplichte aflossing van hypotheken hebben de mensen straks minder pensioen nodig. De extra bestedingsruimte kan mooi gebruikt worden voor extra hypotheekaflossingen.

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

De AFM benadrukt dat de deelnemers met een beperkt pensioen (de zogeheten ‘grijze vlek’) niet uit het oog verloren dienen te worden. "Het risico van...

“Beter kijken naar effect CPB-voorstel op pensioenopbouw millennials”

“Beter kijken naar effect CPB-voorstel op pensioenopbouw millennials”

Het nieuwe beleidsvoorstel van het CPB, over de flexibelere vormgeving van het pensioenstelsel, maakt de kloof in pensioenopbouw tussen verschillende generaties...

Kabinet wil experimenteren met pensioenopbouw zelfstandigen in tweede pijler

Kabinet wil experimenteren met pensioenopbouw zelfstandigen in tweede pijler

Minister Koolmees wil een experimenteerbepaling in de Pensioenwet opnemen. De minister: “Met de experimenteerwetgeving wordt beoogd experimenten te faciliteren...

Vrijwillige aansluiting zelfstandigen bij pensioenregeling stuit op belemmeringen

Vrijwillige aansluiting zelfstandigen bij pensioenregeling stuit op belemmeringen

Minister Koolmees roept pensioensector en zelfstandigenorganisaties op experimenten pensioenopbouw zelfstandigen uiterlijk 1 februari 2020 toe te zenden aan zijn...

"Arbeidsongeschikten lopen pensioenopbouw mis"

"Arbeidsongeschikten lopen pensioenopbouw mis"

Radar heeft een voorbeeldbrief gemaakt voor mensen die (mogelijk nog) recht hebben op premievrije pensioenopbouw sinds zij arbeidsongeschikt zijn verklaard. Radar...

"Geef ZZP'er meer fiscaal voordeel bij pensioenopbouw"

"Geef ZZP'er meer fiscaal voordeel bij pensioenopbouw"

"Door het directe fiscale voordeel voor de jaarruimte te vergroten en de termijn van de reserveringsruimte te verlengen, zal het voor ZZP'ers aantrekkelijker worden...

Nadere vragen over wetsvoorstel Herstel en afwikkeling verzekeraars

Nadere vragen over wetsvoorstel Herstel en afwikkeling verzekeraars

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft bij brief nadere vragen over het wetsvoorstel Herstel en afwikkeling van verzekeraars aan de minister van Financiën...

Rendement Nederlandse pensioenfondsen blijft achter

Rendement Nederlandse pensioenfondsen blijft achter

Nederlandse pensioenfondsen boekten in 2017 een relatief teleurstellend rendement van 4,5 procent. Een jaar eerder behoorden de fondsen nog tot de mondiale top 3...

Wiebes vraagt Eerste Kamer om uitstel stemming

Wiebes vraagt Eerste Kamer om uitstel stemming

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer om uitstel gevraagd van de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale...

Rekenleeftijd voor maximale fiscale pensioenopbouw aangepast

Rekenleeftijd voor maximale fiscale pensioenopbouw aangepast

De rekenleeftijd voor de maximale fiscale pensioenopbouw wordt aangepast. Het CBS heeft maandag de nieuwe raming van de macro gemiddelde levensverwachting bekendgemaakt....