Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

Rechtershamer 2 via Pixabay

(Rechtspraak) De vraag ligt voor of Financial Fit haar volmacht heeft overschreden toen zij in 2018 met gebruikmaking van de volmacht een verzekeringsovereenkomst met D&S sloot terzake van een pand gelegen te Schiedam. Het Gerechtshof Den Haag oordeelt evenals de rechtbank dat dit het geval is, en dat Financial Fit de schade moet vergoeden die is ontstaan doordat China Taiping verzekeringsdekking heeft gegeven voor de schade in het verzekerde pand als gevolg van een brand in 2019. De nu gepubliceerde uitspraak dateert overigens al van september vorig jaar.

China Taiping keerde inmiddels ruim vier ton uit. In de rechtszaak eiste zij van Financieel Fit een voorschot van ruim 2,5 ton op de schadevergoeding.

Bedrijfsverzamelgebouw of niet?

Het hof: “Tussen partijen staat vast dat bedrijfsverzamelgebouwen niet onder de volmachtovereenkomst door Financial Fit in dekking genomen mochten worden. Wel hebben partijen discussie over de vraag of het pand kwalificeert als een bedrijfsverzamelgebouw.

“Het hof ziet, anders dan Financial Fit heeft betoogd, geen aanleiding om van de taalkundige betekenis van bedrijfsverzamelgebouwen af te wijken op grond van de stelling van Financial Fit dat sprake is van een daarvan afwijkend branchegebruik. Financial Fit heeft gesteld dat volgens het gebruik in de verzekeringsbranche het gaat om gebouwen die een groter risico inhouden dan een regulier bedrijfspand, omdat er een grote diversiteit aan bedrijfstypen aanwezig is, huurders veelvuldig wisselen, toegangscontrole lastig is en een adequate bouwkundige scheiding ontbreekt tussen de verschillende onderdelen van het pand. Zulke factoren zijn volgens haar bepalend voor het beoordelen van het risico, voor de vraag of dekking verleend kan worden en dus voor de vraag of een pand als bedrijfsverzamelgebouw gekwalificeerd moet worden. Financial Fit heeft deze stelling echter niet van een deugdelijke onderbouwing voorzien.

“Integendeel, in de door haar zelf overgelegde pagina uit het handboek van Reaal, is het begrip bedrijfsverzamelgebouwen als volgt omschreven: “Bedrijfsverzamelgebouwen zijn gebouwen die worden verhuurd aan meer huurders die doorgaans een grote diversiteit aan bedrijfstypen uitoefenen.” De in dit handboek gehanteerde (ruime) definitie van het begrip bedrijfsverzamelgebouw – zo wordt over bedrijfsverzamelgebouwen gezegd dat deze “doorgaans” en dus kennelijk niet per definitie een grote diversiteit aan bedrijfstypen uitoefenen – is naar het oordeel van het hof juist in lijn met de taalkundige betekenis van het begrip bedrijfsverzamelgebouw, als voormeld. Het onderhavige pand valt naar het oordeel van het hof, gelet op de in de vorige rechtsoverweging vermelde kenmerken daarvan, onmiskenbaar ook binnen de (ruime) definitie in dit handboek. Dat in het handboek wordt aangegeven dat bedrijfsgebouwen statistisch gezien zware brandrisico’s zijn, met vermelding van diverse oorzaken daarvan, en dat bepaalde bedrijfsverzamelgebouwen (mogelijk) wel acceptabel zijn voor dekking (bij Reaal) en andere niet, doet aan de daarin gehanteerde (ruime) omschrijving van het begrip ‘bedrijfsverzamelgebouwen’ als zodanig niet af. Overigens doet dit ook niet af aan de vrijheid die China Taiping als volmachtgever/verzekeraar toekwam om bepaalde categorieën van risico’s zoals bedrijfsverzamelgebouwen in hun geheel uit te sluiten van volmachtverlening c.q. dekking. De overige door Financial Fit nog in het geding gebrachte gegevens bevatten evenmin voldoende aanknopingspunten voor de juistheid van de door haar bepleite uitleg naar branchegebruik.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

Adviseur hoefde niet te weten van muntenverzameling

(Rechtspraak) Van de financieel adviseur kan en mag in algemene zin worden gevergd dat hij actief waakt voor onderverzekering. Onder de gegeven omstandigheden had...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 3,5 ton betalen na schending zorgplicht

(Rechtspraak) De Rechtbank Oost-Brabant laat een financieel adviseur bijna 3,5 ton schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. De rechtbank: “[Eiseres]...