Financieel Fit draait ook in hoger beroep op voor schade na overtreden volmacht

Rechtershamer 2 via Pixabay

(Rechtspraak) De vraag ligt voor of Financial Fit haar volmacht heeft overschreden toen zij in 2018 met gebruikmaking van de volmacht een verzekeringsovereenkomst met D&S sloot terzake van een pand gelegen te Schiedam. Het Gerechtshof Den Haag oordeelt evenals de rechtbank dat dit het geval is, en dat Financial Fit de schade moet vergoeden die is ontstaan doordat China Taiping verzekeringsdekking heeft gegeven voor de schade in het verzekerde pand als gevolg van een brand in 2019. De nu gepubliceerde uitspraak dateert overigens al van september vorig jaar.

China Taiping keerde inmiddels ruim vier ton uit. In de rechtszaak eiste zij van Financieel Fit een voorschot van ruim 2,5 ton op de schadevergoeding.

Bedrijfsverzamelgebouw of niet?

Het hof: “Tussen partijen staat vast dat bedrijfsverzamelgebouwen niet onder de volmachtovereenkomst door Financial Fit in dekking genomen mochten worden. Wel hebben partijen discussie over de vraag of het pand kwalificeert als een bedrijfsverzamelgebouw.

“Het hof ziet, anders dan Financial Fit heeft betoogd, geen aanleiding om van de taalkundige betekenis van bedrijfsverzamelgebouwen af te wijken op grond van de stelling van Financial Fit dat sprake is van een daarvan afwijkend branchegebruik. Financial Fit heeft gesteld dat volgens het gebruik in de verzekeringsbranche het gaat om gebouwen die een groter risico inhouden dan een regulier bedrijfspand, omdat er een grote diversiteit aan bedrijfstypen aanwezig is, huurders veelvuldig wisselen, toegangscontrole lastig is en een adequate bouwkundige scheiding ontbreekt tussen de verschillende onderdelen van het pand. Zulke factoren zijn volgens haar bepalend voor het beoordelen van het risico, voor de vraag of dekking verleend kan worden en dus voor de vraag of een pand als bedrijfsverzamelgebouw gekwalificeerd moet worden. Financial Fit heeft deze stelling echter niet van een deugdelijke onderbouwing voorzien.

“Integendeel, in de door haar zelf overgelegde pagina uit het handboek van Reaal, is het begrip bedrijfsverzamelgebouwen als volgt omschreven: “Bedrijfsverzamelgebouwen zijn gebouwen die worden verhuurd aan meer huurders die doorgaans een grote diversiteit aan bedrijfstypen uitoefenen.” De in dit handboek gehanteerde (ruime) definitie van het begrip bedrijfsverzamelgebouw – zo wordt over bedrijfsverzamelgebouwen gezegd dat deze “doorgaans” en dus kennelijk niet per definitie een grote diversiteit aan bedrijfstypen uitoefenen – is naar het oordeel van het hof juist in lijn met de taalkundige betekenis van het begrip bedrijfsverzamelgebouw, als voormeld. Het onderhavige pand valt naar het oordeel van het hof, gelet op de in de vorige rechtsoverweging vermelde kenmerken daarvan, onmiskenbaar ook binnen de (ruime) definitie in dit handboek. Dat in het handboek wordt aangegeven dat bedrijfsgebouwen statistisch gezien zware brandrisico’s zijn, met vermelding van diverse oorzaken daarvan, en dat bepaalde bedrijfsverzamelgebouwen (mogelijk) wel acceptabel zijn voor dekking (bij Reaal) en andere niet, doet aan de daarin gehanteerde (ruime) omschrijving van het begrip ‘bedrijfsverzamelgebouwen’ als zodanig niet af. Overigens doet dit ook niet af aan de vrijheid die China Taiping als volmachtgever/verzekeraar toekwam om bepaalde categorieën van risico’s zoals bedrijfsverzamelgebouwen in hun geheel uit te sluiten van volmachtverlening c.q. dekking. De overige door Financial Fit nog in het geding gebrachte gegevens bevatten evenmin voldoende aanknopingspunten voor de juistheid van de door haar bepleite uitleg naar branchegebruik.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

Zorgplichtclaims bij hypotheken keren

Zorgplichtclaims bij hypotheken keren

(Richard Meinders, SVC Groep, in VVP 6-2023) Ik verwacht de komende jaren meer claims en rechtszaken waarbij de adviseur verantwoordelijk wordt gehouden voor het...

Hypotheekadviseur bewaakte tijdlijnen onvoldoende

Hypotheekadviseur bewaakte tijdlijnen onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2024- 0053) De consument heeft de adviseur ingeschakeld voor advies over en bemiddeling bij het oversluiten van zijn hypotheek en het verkrijgen...

Hypotheekadviseur moet bijna veertien mille vergoeden

Hypotheekadviseur moet bijna veertien mille vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0040) Toen de consument advies vroeg voor de aanvraag van een hypothecaire geldlening, ging de adviseur ervan uit dat de consument en zijn...

Adviseur vroeg te laat renteaanbod aan

Adviseur vroeg te laat renteaanbod aan

(Kifid-uitspraak GC 2024-0038) De consumenten verwijten de adviseur dat hij niet tijdig een renteaanbod heeft aangevraagd bij de bank. Zij betalen daarom uiteindelijk...

Adviseur was te veel alleen doorgeefluik

Adviseur was te veel alleen doorgeefluik

(Kifid-uitspraak GC 2024-0022) De consument heeft in 1997 een beleggingsverzekering afgesloten. De consument vindt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden...