Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik te maken van de meeneemregeling waarbij ze de gehele hypotheeksom wilden meeverhuizen naar een nog aan te kopen woning. Uiteindelijk hebben ze in mei 2022 een aanvraag ingediend. Deze is afgewezen door de bank. De consumenten hebben zich hierover beklaagd en gesteld dat zij gerechtvaardigd hebben mogen vertrouwen op het verkrijgen van de gewenste financiering gelet op de gesprekken die zij met de adviseur van de bank hebben gevoerd in 2021. De Geschillencommissie oordeelt dat de bank de aanvraag mocht afwijzen op grond de van contractsvrijheid en dat het beroep van de consumenten op gedane toezeggingen en gerechtvaardigd vertrouwen niet slaagt. De klacht is afgewezen.

De commissie: “De bank heeft toegelicht dat zij ten tijde van de gesprekken met de consumenten in oktober en november 2021, volgens haar beleid en op grond van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet, bepaalde explain opties nog toepaste. Dat houdt in dat de bank bij wijze van uitzondering en afhankelijk van de klantsituatie afweek van de standaard verstrekkingsnormen door bijvoorbeeld bepaalde vermogensbestanddelen wel mee te wegen voor de kredietwaardigheidstoets of door een berekening te maken op basis van de werkelijke lasten. De bank heeft echter besloten om per 1 april 2022 haar beleid ten aanzien van deze zogeheten explain optie aan te scherpen en dit niet langer
toe te passen. Dit heeft zij gedaan in het kader van de op haar rustende verplichting om te waken voor overkreditering en gelet op de verwachtingen van de AFM richting de bank.

“De beleidswijziging van de bank geldt in algemene zin en dus niet alleen voor het geval van de consumenten. Het betreft naar het oordeel van de commissie geen onredelijke of onacceptabele wijziging. De wijziging past binnen de grenzen van de beleidsvrijheid van de bank. De bank heeft naar het oordeel van de commissie niet onrechtmatig gehandeld door de aanvraag niet te honoreren.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

In oktober onderzoekt MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Kifid heeft sinds 1 oktober iets aangepaste reglementen. De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en de behandeling van beroepen blijft hetzelfde....

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...